CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Cây thông mơ ước: Hành trình đến hiện thực
Uncategorized | by , 1 tháng 12, 2013

(FTUNEWS) – V?i mong mu?n mang ??n hi?n th?c nh?ng ??c m? gi?n ??n nh?ng vô cùng quý giá c?a các em nh? có hoàn c?nh khó kh?n, ??i Công tác xã h?i, ?H Ngo?i th??ng CSII mang ??n b?n ch??ng trình Cây thông m? ??c – m?t ch?ng ???ng trong hành trình Giáng sinh yêu th??ng 2013.

Cây thông m? ??c là m?t cây thông mang trên mình ??y nh?ng ??c m? c?a các em nh? có hoàn c?nh khó kh?n. Nhi?m v? c?a các b?n là làm sao bi?n nh?ng ?i?u ??c c?a các em thành hi?n th?c. ?ây th?c s? là m?t th? thách không d? chút nào nh?ng th? thách này c?ng là m?t th??c ?o cho s? b?n b?, kiên trì và t?m lòng c?a bao b?n tr?.

alt

M?i con ng??i chúng ta ai c?ng có ??c m? cho riêng mình. Có ng??i m? nh?ng gi?c m? r?t to l?n, nh?ng c?ng có nh?ng ng??i m? nh?ng ?i?u nh? nhoi và r?t ??i gi?n ??n. Và quen thu?c nh?t v?i chúng ta, ?ó là nh?ng ??a tr? khu ? chu?t, tr? em m? côi, khuy?t t?t v?i nh?ng ??c m? r?t ??n s? mà có l? chúng ta ch?ng bao gi? l?i cho r?ng ph?i m? ??c: “Em ??c có m?t chi?c bàn ch?i ?ánh r?ng m?i”, “Em ??c có ái m? m?i”, “Em ??c có thêm t?p v?”…

HI?n nay cây thông m? ??c ?ã ???c các b?n chuy?n v? s?nh A c?a tr??ng ??i h?c Ngo?i Th??ng cùng v?i nh?ng ?i?u ??c gi?n d?, nh? bé c?a các em nh? thi?u th?n, c? nh? ?ang ch? các b?n – nh?ng v? th?n ??c m? ??n và bi?n chúng thành hi?n th?c.

??ng ng?n ng?i b? chút th?i gian b?n nhé! Hãy d?ng chân bên cây thông t?i s?nh A ?? ??c nh?ng ?i?u ??c c?a các em nh? kém may m?n. Và n?u b?n c?m th?y ?i?u ??c nào mình có th? th?c hi?n ???c, món quà nào mình có th? ?óng góp ???c, thì ??ng ng?n ng?i ??ng kí ?? th?c hi?n ?i?u ??c ?ó. Ngoài nh?ng ?i?u ??c trên cây thông, b?n c?ng có th? quyên góp thêm ?? ch?i c?, k?o, bánh, s?a, thi?p nh?c cho các tr? em khi?m th?…

Ngoài ra b?n còn có th? ??ng ký online n?a nhé. ??u tiên, b?n vào link xem ?i?u ??c ?? xem b?n có th? th?c hi?n ???c ?i?u ??c nào. Và sau ?ó, b?n vào link ??ng ký d??i ?ây ?? ??ng ký làm ?i?u ??c t?i 

  • Link xem ?i?u ??c t?i ?ÂY
  • Link ??ng kí ?i?u ??c t?i ?ÂY

Ch??ng trình b?t ??u t? ngày 30/11/2013 ??n h?t ngày 16/12/2013.

Sau khi ??ng kí và th?c hi?n ?i?u ??c, các b?n g?i l?i quà cho BTC t?i s?nh A tr??ng ??i h?c Ngo?i Th??ng ho?c liên l?c qua: 

S?T: 01657043723 (g?p B?o Ng?c) ho?c 01284644673 (g?p T?n ??t).

L?u ý, h?n chót ?? g?i l?i quà cho BTC là 3 ngày sau k? t? ngày ??ng kí ?i?u ??c

Các món quà s? ???c chuy?n t?i các em nh? ? hai ??a ?i?m:

– Xã Nh? Bình, huy?n Hóc Môn.

– Chân c?u Chánh H?ng, qu?n 8.

?? bi?t thêm thông tin v? ch??ng trình, các b?n có th? truy c?p vào fanpage c?a ??i CTXH theo link sau:

Facebook: http://www.facebook.com/doictxh.ftu2

Hãy tham gia cùng ??i CTXH tr??ng ??i h?c Ngo?i Th??ng c? s? 2 trong th? thách “Cây thông m? ??c” ?? ??a ông già noel ??n v?i tr? em trên toàn th? gi?i và bên c?nh ?ó t?m lòng c?a chúng ta s? càng thêm r?ng m? ?? nh?ng yêu th??ng s??i ?m Giáng sinh này!

CTV FTUNEWS

радиатор вертикальный ценапрайс на раскрутку сайтаesscort servicesгде сезон отдыха в маесколько стоит техническая поддержка сайта

Bình luận

%d bloggers like this: