CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Rộn ràng cùng hội thảo Financial Diet

(FTUNEWS) – Không chi? chi? ra ca?ch giu?p ca?c ba?n sinh viên gia?i quyê?t vâ?n ?ê? qua?n li? chi tiêu h??p ly?, hô?i tha?o FINANCIAL DIET c?a CLB Ch?ng khoán SeSC co?n ?em ?ê?n nh??ng ca?ch t?o qu? ti?n ti?t ki?m cho b?n thân mình ?? t?o d?ng m?t kho?n ??u t? trong t??ng lai cu?ng nh??ng chia se? vô cu?ng h??u i?ch kha?c.

alt

?úng nh? tên g?i, FINANCIAL DIET s? cung c?p cho các b?n ki?n th?c v? qu?n lý tài chính, qu?n lý dòng ti?n cá nhân, t?o l?p qu? ti?n t?, tích l?y kho?n ti?t ki?m ??u t? cho t??ng lai c?a mình. V??i s?? ta?i tr?? cu?a Công ty TNHH FTMS Global và C?ng ??ng Anh ng?, khi ??n v?i FINANCIAL DIET, các b?n còn có c? h?i nh?n ???c nh?ng khóa h?c b?ng vô cùng h?p d?n t? v?i t?ng giá tr? lên t?i 75 tri?u ??ng.

H?i th?o l?n này vinh d? ???c m?i ông Nguy?n Ti?n S?n – t?ng giám ??c Công ty Th?m ??nh giá Midcontrol, Ch? t?ch Câu l?c b? D?y con làm giàu v? chia s?, trò chuy?n cùng các b?n sinh viên. V?i kinh nghi?m gi?ng d?y nhi?u n?m li?n, ông s? ?em ??n bu?i h?i th?o nh?ng ki?n th?c th?t s? b? ích, thi?t th?c.

alt

Hô?i tha?o diê?n ra va?o lu?c 7h30 ngày 8/11/2013, ta?i H?i tr??ng VJCC, ??i h?c Ngo?i th??ng, s? 15, ???ng D5, ph??ng 25, qu?n Bình Th?nh, TPHCM.

Chi? v??i gia? ve? 15000?, ba?n se? nhâ?n la?i ????c nh??ng chia se? bô? i?ch va? co? c? hô?i ho?c ho?i, trau dô?i kinh nghiê?m cho ba?n thân. T?? ?o?, tu?i tiê?n cu?a ba?n se? luôn ru?ng ri?nh ?ê? ba?n t?? tin la?m nh??ng ?iê?u mi?nh thi?ch.

Th?i gian ??ng ký: T? ngày 28/10 – 5/11/2013. ??ng ki? online b??ng ca?ch nhâ?p va?o link:  http://tinyurl.com/financial-diet

Mo?i thông tin ca?c ba?n co? thê? theo do?i ta?i https://www.facebook.com/ClbChungKhoanSeSC

Viê?t Trinh

радиаторы горизонтальныераскруткаmayfair escorts dubaiаруша сафаричехлы для айфона 4

Bình luận

%d bloggers like this: