10 CEO xuất sắc góp phần thay đổi thế giới

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:10 Minute, 34 Second

Steve Jobs là doanh nhân ?i?n hình ?ã thành công hoàn toàn trong vi?c v?c d?y hãng công ngh? cao Apple. K? t? khi ông lên n?m quy?n, c? phi?u c?a hãng này ?ã t?ng h?n t?i 9.000% so v?i m?c ban ??u.

 

D??i ?ây là 10 CEO ?ã thành công trong vi?c v?c d?y công ty.

1. Peter Cuneo, công ty Marvel Entertainment


Th?i gian làm vi?c: Tháng 7/1999 – Tháng 12/2002

Th?i ?i?m ông Peter Cuneo b?t ??u làm vi?c t?i Marvel Entertainment là lúc công ty v?a hoàn thành th? t?c xin b?o h? phá s?n, n? ch?ng ch?t, môi tr??ng doanh nghi?p thì nghèo nàn.

B??c c?i t? ??u tiên mà ông làm là t?p trung vào m? r?ng ho?t ??ng kinh doanh trên ph?m vi qu?c t? và áp d?ng mô hình ki?u m?u, ch??ng trình tivi và s?n ph?m tiêu dùng. V?i nh?ng b??c ?i ?úng ??n, c? phi?u c?a Marvel Entertainment sau 10 n?m ?ã tang v??t b?c t? m?c 94 cent/c? phi?u lên m?c 54USD/c? phi?u vào th?i ?i?m bán cho Wall Disney.

2. Richard Clark, Merck & Co


Th?i gian làm vi?c: Tháng 5/2005 – Tháng 12/2010

Ông Richard Clark làm vi?c t?i Merck ???c 35 n?m, tuy nhiên vào th?i ?i?m ông lên n?m gi? ch?c v? CEO công ty này ?ang trong cu?c chi?n pháp lý xung quanh s?n ph?m Vioxx, thu?c ?ã b? rút kh?i th? tr??ng do nghi ng? có liên quan ??n b?nh tim và ??t qu?. Ông l?p t?c sa th?i b?t nhân viên và ?óng c?a 5 nhà máy ?? ti?t ki?m g?n 4 t? USD ??n n?m 2010.

Nh? nh?ng c?i t? này, ông ?ã khôi ph?c ???c uy tín cho công ty, ??ng th?i dàn x?p xong v? vi?c Vioxx, h?n n?a l?i giành thêm ???c gi?y phép cho 8 lo?i thu?c ch? trong vòng 2 n?m. ??n th?i ?i?m n?m 2008, giá c? phi?u c?a Merck tr? l?i th?i ??nh cao nh? tr??c khi v? vi?c Vioxx x?y ra và t?ng g?p ?ôi so v?i th?i ?i?m tháng 4/2005, tr??c khi ông lên làm CEO.

3. Gordon Bethune, Continental Airlines


Th?i gian làm vi?c: Tháng 11/1994 – Tháng 11/2004

Gordon Bethune b?t ??u làm vi?c t?i hãng hàng không Continental Airlines sau khi công ty này hoàn thành th?i gian tái c? c?u sau phá s?n sau khi n?p h? s? theo ch??ng 11 Lu?t phá s?n. ? th?i ?i?m ?ó, Continental Airlines ?ang thua l? t?i 55 tri?u USD/tháng và luôn ??ng cu?i b?ng trong m?i tiêu chí, bao g?m th?i ?i?m các chuy?n bay, s? phàn nàn c?a khách hàng và hàng hóa b? chuy?n l?i.

D??i s? lãnh ??o c?a Bethune, hãng ?ã ng?ng các chuy?n bay không mang l?i l?i nhu?n, ??ng th?i t?ng c??ng d?ch v?, th??ng l??ng l?i v? n? và các h?p ??ng thuê máy bay… Ngay l?p t?c, giá c? phi?u c?a công ty tang t?i 25 l?n, t? 2 USD lên 50 USD/c? phi?u. Hi?n nay, Continental Airlines ??ng ??u v? s? hài lòng c?a khách hàng.

4. Sergio Marchionne, Fiat Group


Th?i gian làm vi?c: T? n?m 2005 ??n nay

Khi Sergio Marchionne lên n?m gi? ch?c v? CEO, công ty ?ang n? n?n ch?ng ch?t và thua l? n?ng n?. B??c c?i t? ??u tiên mà ông làm là ?óng c?a m?t s? nhà máy, sa th?i nhân viên và thay hàng lo?t lãnh ??o cao c?p ?? giành th? ph?n và giúp công ty kinh doanh có lãi.

Ngoài ra, ông còn th?a thu?n liên minh v?i Chrysler và ch?m d?t h?p tác v?i General Motors. Nh? ?ó, ch? trong 2 n?m, ông ?ã giúp Fiat tránh kh?i nguy c? s?p ??, ??ng th?i m? r?ng ho?t ??ng ra ?n ?? và Trung Qu?c. Sau 17 quý thua l? liên ti?p, Fiat chính th?c kinh doanh có lãi vào n?m 2005.

5. Mark Hurd, Hewlett-Packard (HP)


Th?i gian làm vi?c: Tháng 3/2005 – Tháng 8/2010

Mark Hurd ghi ??m d?u ?n c?a mình t?i công ty máy tính HP sau khi dàn x?p ?n th?a v? r?c r?i mà HP ???ng ??u vào n?m 2002 khi thâu tóm Compaq. Khi lên n?m quy?n, ông ?ã ??y m?nh chi?n l??c c?a HP, t?p trung ??u t? vào công ngh?. Th?m chí, ?? t?ng hi?u qu? ho?t ??ng, ông sa th?i b?t nhân viên và gi?m l??ng hàng lo?t.

Ông s?p x?p l?i b? ph?n kinh doanh và ??t tr?ng tâm vào ho?t ??ng ?ào t?o, tuy?n d?ng c?ng nh? h? tr? khách hàng. T? n?m 2006 ??n n?m 2009, doanh thu c?a HP t?ng t? 86 t? USD lên ??n 114,6 t? USD. Thành công trong kinh doanh là v?y, nh?ng th?t ?áng ti?c khi ông ?ã bu?c ph?i t? ch?c b?i bê b?i sex.

6. Terry S. Semel, Yahoo


Th?i gian làm vi?c: Tháng 5/2001 – Tháng 6/2007

Terry ti?p qu?n Yahoo ? th?i ?i?m ho?t ??ng kinh doanh, doanh thu qu?ng cáo c?a công ty ?ang s?t gi?m thê th?m. Ông ?ã giúp ph?c h?i l?i Yahoo b?ng chi?n l??c ti?p th? s?n ph?m và phân ph?i bán hàng. Ông bi?n công ty t? chuyên kinh doanh qu?ng cáo tr?c tuy?n sang ho?t ??ng thu phí.

Ông ký th?a thu?n v?i SBC Communications (hi?n là AT&T), bán b?ng thông r?ng cho hàng tri?u h? gia ?ình t?i M?. Yahoo ki?m ???c 43 tri?u USD trên doanh thu 953 tri?u USD vào n?m 2002 trong khi Yahoo l? t?i 93 tri?u USD trên doanh thu 717 tri?u USD vào n?m 2001. Sau khi ông ra ?i, Yahoo l?i r?i vào tình tr?ng “kh?n kh?” khi ph?i c?nh tranh v?i các ??i th? l?n nh? Google và Facebook.

7. Lee Iacocca, Chrysler Motor


Th?i gian làm vi?c: 1979 – 1992

Sau khi b? sa th?i kh?i hãng ô tô Ford vào n?m 1978, Lee Iacocca ?ã ??n v?i Chrysler và giúp hãng ô tô hàng ??u n??c M? này v?c d?y khi ?ang bên b? v?c phá s?n. Nh?ng ??ng thái quan tr?ng trong chi?n l??c c?i t? c?a ông bao g?m: ký m?i h?p ??ng v?i các công ty chuyên cho thuê xe ô tô, sa th?i b?t lao ??ng và nh?n 1,5 t? USD gi?i c?u t? chính ph?.

Ông thành công v?i dòng xe K-car vào n?m 1981. Sau ?ó, ông ti?p t?c thành công v?i Dodge Caravan và Plymouth Voyager. N?m 1983, Chrysler ki?m ???c 925 tri?u USD và b?t ??u tr? ???c ti?n vay cho chính ph?.

8. James R. Cantalupo, McDonald’s


Th?i gian làm vi?c: 2002 – 2004

N?m 2001, ông t? ch?c ch? t?ch McDonald ?? ngh? h?u. Tuy nhiên sau ?ó ông bu?c ph?i tr? l?i khi doanh thu c?a hãng này b? gi?m liên ti?p trong 2 n?m, còn s?n ph?m c?a hãng thì b? chê bai không phù h?p v?i s?c kh?e c?a con ng??i. Ông l?p t?c tung ra các s?n ph?m m?i bao g?m salad, táo c?t mi?ng và th?c ??n th?c ph?m b? d??ng h?n.

T? ?ó, doanh thu c?a hãng l?i t?ng ??u ??n cùng v?i giá c? phi?u c?ng nh? th? ph?n. ??n ??u n?m 2003, McDonald lãi 327,4 tri?u USD t? m?c 253,1 tri?u USD cùng k? n?m 2002. C? phi?u McDonald b?t ??u quá trình t?ng ??u ??n. Ông ?ã qua ??i vì b?nh tim vào tháng 4/2004.

9. Steve Jobs, Apple


Th?i gian làm vi?c: 1996 – 2011

Steve Jobs, ng??i ??ng sáng l?p ra Apple, ?ã tr? l?i công ty vào n?m 1996 ?? tr? thành CEO t?m quy?n sau khi mua l?i NeXT. Ông tr? thành CEO chính th?c c?a Apple vào n?m 2007. Ngay l?p t?c, ông ?ã giúp công ty nh?n ???c kho?n ??u t? h?i lên t?i 150 tri?u USD t? Microsoft.

Ngoài ra, ông c?ng s?p x?p l?i dây chuy?n s?n xu?t, m? c?a hàng ?? tr?c ti?p bán s?n ph?m cho khách hàng, gi?m chi phí ho?t ??ng và t?p trung vào ti?p th? máy tính cá nhân. Ông c?ng giúp công ty ti?n vào l?nh v?c nh?c tr?c tuy?n v?i s?n ph?m iPod và ??nh hình l?i ngành di ??ng th? gi?i v?i ?i?n tho?i iPhone.

T? khi ông tr? l?i, c? phi?u Apple ?ã t?ng h?n 9.000%. H?n 314 tri?u iPod; 129 tri?u iPhone và 29 tri?u iPad ?ã ???c bán ra. Ông t? ch?c vào tháng 8/2011 và 3 tháng sau qua ??i vì ung th? tuy?n t?y.

10. Mickey Drexler, Gap


Th?i gian làm vi?c: 1995 – 2004

Mickey Drexler v? ti?p qu?n công ty vào n?m 1995 khi hãng này ?ang ph?i ??i m?t v?i s? c?nh tranh gay g?t trên th? tr??ng. Ngay l?p t?c, ông cho ng?ng bán s?n ph?m qu?n jeans c?a Levi’s và hàng lo?t th??ng hi?u khác. Drexler cho t?p trung ch? bán qu?n áo c?a Gap v?i m?c tiêu nh?m t?i ??i t??ng khách hàng giàu có. Ông thay ??i dây chuy?n s?n xu?t, thi?t k? l?i c?a hàng, t? sàn nhà cho ??n tr?n nhà.

Ông ??a ra nhi?u m?u qu?n áo th?i trang m?i, m?u mã ??p. Ông bi?n Gap thành m?t công ty tr? giá t?i 14,5 t? USD. Ch? trong 1 th?p k?, nh?n th?c c?a ng??i tiêu dùng v? s?n ph?m Gap ?ã thay ??i hoàn toàn nh? vào Mickey Drexler.

Theo Dân trí

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *