CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
13 thí sinh bảng A vào Bán kết FTUShine 2011
Uncategorized | by , 11 tháng 4, 2011

13 gi?ng ca ?n t??ng ?ó là:

Bán k?t FTUShine

Các thí sinh có tên trong danh sách trên vui lòng ki?m tra email ?? nh?n thông báo t? Ban T? ch?c, ??ng th?i g?i email xác nh?n ngay khi nh?n ???c thông báo. Các thí sinh vào Bán k?t kh?n tr??ng chu?n b? và t?p luy?n 1 bài hát cùng v?i nh?c beat ?? d? thi. L?u ý, không ???c trình bày l?i ca khúc ?ã d? thi ? vòng S? k?t (có th? trình bày ca khúc d? thi ? vòng Audition). 

M?t s? m?c th?i gian ?áng chú ý ??i v?i thí sinh: 

  • 11h45 ngày th? 5, 14/4/2011: H?p thí sinh ??n ca và ??ng ký tên ca khúc d? thi ? vòng Bán k?t t?i V?n phòng H?i Sinh viên tr??ng ;
  • 8h – 12h ngày th? 7, 16/4/2011: N?p beat nh?c và k?ch b?n âm thanh, ánh sáng t?i V?n phòng H?i Sinh viên tr??ng;
  • 15h – 16h30 ngày ch? nh?t, 17/4/2011: Ráp sân kh?u và ch?y th? ch??ng trình;
  • 18h30 ngày ch? nh?t, 17/4/2011: Di?n ra vòng Bán k?t cu?c thi “Ti?ng hát sinh viên Ngo?i th??ng 2011 – FTUShine”.

 

Danh sách 8 nhóm ca vào Bán k?t xem t?i ?ÂY.

CTV FTUNEWS

Top