(FTUNEWS) – Giáng sinh s?p ??n r?i. Các b?n ?ã chu?n b? ?? ?ón giáng sinh ch?a? Hãy cùng FTUNEWS khám phá 5 cách ??n gi?n ?? F5 l?i c?n phòng ?ón giáng sinh.

alt

Còn ch?a ??y 2 tu?n n?a m?i t?i Noel. Th? nh?ng không khí giáng sinh ?ã tràn ng?p kh?p các n?o ???ng thành ph?. M?i ng??i ?ang r?o r?c chu?n b? ?ón m?t mùa giáng sinh ?m áp, an lành.

B?n có mu?n mang giáng sinh ??n v?i không gian riêng c?a mình? Hãy s?n sàng “F5” l?i c?n phòng ?ón giáng sinh thôi.

1) Cây thông Noel

alt

H?ng n?m, c? ??n giáng sinh, ng??i ta không th? nào không nh? ??n hình ?nh nh?ng cây thông Noel ???c trang trí r?c r? s?c màu. Nh?ng n?u mang m?t cây thông th?c th? v?, nó s? choáng h?t l?i ?i trong c?n phòng nh? c?a b?n m?t. ??ng lo, hãy th? m?t cây thông nh? ?? bàn và trang trí theo ý thích v?i ruy bang, trái châu hay ?èn nháy.

2) Vòng dây treo c?a

alt

Cùng làm m?i cánh c?a phòng b?ng m?t vòng dây nh? xinh nào. M?i khi v? ??n nhà, ng?m nhìn cánh c?a, b?n s? th?y giáng sinh ?ang xích l?i g?n h?n.

3) Bít t?t giáng sinh

alt

Theo truy?n thuy?t, vào ?êm Noel, ông già Noel s? chui qua ?ng khói khi b?n ?ã ng? say và ??t món quà vào chi?c t?t treo ? ??u gi??ng. Chi?c t?t ?y ?ã tr? thành v?t không th? thi?u trong m?i d?p Noel. M?t chi?c bít t?t treo ? ??u gi??ng s? giúp c?n phòng b?n trông th?t ng? ngh?nh và ?áng yêu.

4) “Jingle Bells”

alt

Nh?ng chi?c chuông giáng sinh luôn là ?i?m nh?n c?a ?ên Noel. Ti?ng chuông ngân vang báo hi?u Chúa ?ã giáng sinh. Treo m?t c?p chuông nh? trong c?n phòng hay tr??c c?a ? chính gi?a vòng dây giáng sinh. ??n gi?n nh?ng c?ng th?t thú v?, ph?i không nào?

5) Trang trí t??ng

alt

B?c t??ng c?a b?n c?ng c?n ph?i ???c làm m?i ?? ?ón giáng sinh. Hãy th? v?i nh?ng icon ?áng yêu ??m màu s?c giáng sinh này nhé.

?? c?n phòng mình thêm ph?n lung linh vào ?êm Noel, b?n c?ng có th? th?p m?t vài ng?n n?n, dùng ruy b?ng và v?i “m?c áo m?i” cho gh? và ??t nh?ng ng??i tuy?t b?ng x?p ?áng yêu trên b?u c?a s?.

C?n phòng nh? ?ón Noel ?ã s?n sàng. Chúc các b?n cùng gia ?ình s? có m?t mùa giáng sinh an lành và ?m áp.

* Nh?m t?o sân ch?i thú v? cho các b?n tr? nhân d?p Noel ?ang tràn ng?p kh?p ph? ph??ng, FTUNEWS hi?n ?ang t? ch?c cu?c thi ?nh “Kho?nh kh?c Giáng sinh” v?i nh?ng gi?i th??ng h?p d?n. ?? tham gia cu?c thi, các b?n có th? xem thông tin chi ti?t t?i ?ÂY.

Mizuki

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *