?ây là s? ki?n ??c bi?t ???c t? ch?c nh?m cung c?p thông tin v? ch??ng trình Ti?ng Anh H?c Thu?t và Luy?n Thi IELTS c?a Trung Tâm Giáo D?c và ?ào T?o Úc (ACET) c?ng nh? nh?ng ?u ?ãi ??c bi?t cho Khóa khai gi?ng mùa hè – Khóa 5/2012.

Ngày h?i ti?ng Anh ACET Open Day là c?u n?i giúp các b?n h?c sinh, sinh viên hi?u rõ h?n v? ACET nói chung và ch??ng trình Ti?ng Anh H?c Thu?t và Luy?n Thi IELTS nói riêng. ??c bi?t, ACET s? dành t?ng 1.000.000VN? và mi?n phí thi x?p l?p cho các b?n h?c viên ??ng ký nh?p h?c t? 16/5 ??n 20/5.

??n tham d? ngày h?i Ti?ng Anh ACET Open Day, các b?n s? không th? b? l? r?t nhi?u ho?t ??ng bên l? không kém ph?n thú v?: H?i th?o “Bí quy?t thi IELTS cùng IDP”; cùng tr?i nghi?m, khám phá và thành công khi du h?c Úc t?i H?c vi?n Insearch, Speaking Club và Film Club, góc ch?p hình sticker. Ngoài ra, các b?n có th? tìm hi?u thêm thông tin v? các ??i tác ??ng hành cùng ACET trong ngày h?i: IDP, H?c vi?n Insearch, TGM, kiemviec. H?n th? n?a, ngoài quà t?ng dành cho t?t c? khách tham d?, các b?n s? có c? h?i tham gia rút th?m may m?n ngay trong ngày h?i ?? nh?n ???c h?c b?ng ACET và nhi?u quà t?ng h?p d?n t? IDP, Insearch, TGM, kiemviec.

Ngay t? bây gi?, các b?n có th? ??ng ký tham d? ngày h?i và ??t ch? ki?m tra x?p l?p mi?n phí qua s? ?i?n tho?i ACETHCMC 08 3932 6202; ACETHN 04 3976 5268/ 04 3732 5303 ho?c ??ng ký t?i ?ÂY

Hà N?i:

T?ng 1, Tòa nhà Ocean Park, s? 1 ?ào Duy Anh, Qu?n ??ng ?a – (04) 3976 5268

26 Bích Câu, Qu?n ??ng ?a – (04) 3732 5303

TP.HCM:

63 Ngô Th?i Nhi?m, P.6, Qu?n 3 – (08) 3933 0102

187 Võ Th? Sáu, Qu?n 3 – (08) 3932 6202

CTV FTUNEWS

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *