Là m?t nhánh c?a dòng s?n ph?m adidas Sport Style, NEO là b? s?u t?p c?c cool nh?ng items th?i trang dành cho teen, v?i phong cách ??y màu s?c, sáng t?o, ng?u h?ng và ngh?ch ng?m.

altalt

D?o m?t vòng trong c?ng ??ng th?i trang th? gi?i, b?n s? nhanh chóng b?t g?p nh?ng “tín ??” r?t quen thu?c c?a NEO: hi?n t??ng và siêu sao nh?c POP/R&B Justin Bieber  và n? di?n viên, ca s? và nhà thi?t k? – Selena Gomez.

alt

alt

Justin Bieber và Selena Gomez là hai ??i s? c?a nhãn hi?u NEO trên toàn th? gi?i.

V?i vai trò là ??i s? th??ng hi?u c?a adidas NEO, các teenstar này s? cùng chia s? gu th?i trang c?a mình và nh?ng các mix&match ??c ?áo s? nhanh chóng tr? thành xu h??ng trên toàn th? gi?i. ??c bi?t, Selena Gomez còn là nhà thi?t k? khách m?i c?a NEO và cô nàng ?ang “vô cùng ph?n khích khi các fans c?a mình c?ng là m?t ph?n trong k? ho?ch này và cùng tôi tham gia vào m?t hành trình ??y thú v?.”

M?t bí quy?t khác giúp NEO thu hút các tín ?? th?i trang chính là s? c?p nh?t s?n ph?m m?i th??ng xuyên, và nhanh chóng thi?t l?p, d?n ??u xu h??ng th?i trang m?i nh?t cho teen toàn th? gi?i v?i nh?ng item t? qu?n áo, giày ??n các ph? ki?n ??u vô cùng ??c ?áo và ?n t??ng. M?i ?ây nh?t, b? s?u t?p NEO Xuân – Hè 2013 v?a ???c cho ra m?t ?ã làm xôn xao các fashionista nhà mình.

Không b? qua top-wanted items c?a teengirl, NEO ??c bi?t ?u ái các lo?i áo thun in hình vui nh?n ho?c ph?i b?i h?a ti?t phóng khoáng, cùng nh?ng chi?c qu?n short, jeans hay legging có tone màu n?i b?t, b?t m?t. Bên c?nh ?ó, các ki?u s? mi nam v?i s? phá cách “không gi?ng ai” c?ng s? khi?n các teen mê m?n.

alt

altalt

altalt

Nh?ng ?ôi giày mang phong cách th? thao, ???ng ph? k?t h?p cùng bi?u t??ng ba s?c tuy ??n gi?n nh?ng tinh t?, hi?n ??i, và m?t lo?t các ph? ki?n ?n t??ng khác s? cùng các teen-fashionista t?o nên d?u ?n cá tính riêng.

alt

altalt

V?i slogan “Live bold, live brave, live carefree, live adventurous, live like there was no tomorrow”, NEO ?ã và ?ang ??ng hành cùng v?i teen trên nh?ng hành trình khám phá b?n thân và chinh ph?c cu?c s?ng.

??ng quên c?p nh?t các thông tin m?i nh?t c?a NEO t?i website www.adidas.com/NEO ho?c www.facebook.com/adidasvn nhé!

H?nh Nguyên

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *