CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Bổ ích ngày hội “Bằng cấp quốc tế – Nghề nghiệp toàn cầu”
Bản tin sinh viên | by , 9 tháng 8, 2013

(FTUNEWS) – Ngày h?i thông tin “B?NG C?P QU?C T? – NGH? NGHI?P TOÀN C?U” là c? h?i l?n ?? các b?n sinh viên có th? tr?i nghi?m môi tr??ng h?c t?p hi?n ??i theo tiêu chu?n qu?c t? và nh?n ???c nhi?u h?c b?ng h?p d?n.

alt

Th?i gian: 8:00 gi? sáng – Ch? nh?t, 11/08/2013

??a ?i?m: H?c vi?n ERC – 88 Hu?nh V?n Bánh, P.15, Q.Phú Nhu?n, TP HCM

Ch??ng trình

  • 8g00 – 9g00: Tham quan h?c vi?n
  • 9g00 – 10g30: G?p g? ??i ng? gi?ng viên qu?c t? c?a h?c vi?n ERC.
  • 10g30 – 11g00: Trò chuy?n c?ng t? v?n viên ( Có ph?c v? teabreak và phiên d?ch tr?c ti?p sang ti?ng Vi?t )

??ng kí l?i link SAU 

Mizuki (T?ng h?p)

Top