Bóng chuyền – Lan tỏa sức hút Ngoại thương

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:4 Minute, 1 Second

(FTUNEWS) – Ngày thi ??u th? hai c?a môn Bóng chuy?n v?n duy trì s?c nóng t? bu?i ra quân. S? chu?n b? k? càng t? ??i hình ??n c? ??ng viên c?a các ??i, hòa cùng tinh th?n th? thao h?ng h?c cháy ?ã mang ??n nh?ng tr?n bóng ??y h?p d?n.

 

alt

Bu?i sáng di?n ra hai tr?n ??u gi?a các ??i n? K51C-K51D và K51G-K51CLC2. ? tr?n ??u ??u tiên, các v?n ??ng viên K51C ?ã ch?ng t? b?n l?nh c?a mình khi giành chi?n th?ng cách bi?t 25-14 và 25-16. Tr?n tranh tài th? hai c?ng th?ng h?n khi l?n th? hai trong 8 tr?n ??u tiên, m?t tr?n bóng kéo dài ??n 3 set ??u. Sau th? gi?ng co v?i các t? s? 25-15, 22-25, các n? tuy?n th? K51G ?ã xu?t s?c v??t qua K51CLC1 v?i s? ?i?m 15-13.

alt

Hai tr?n ??u ? b?ng n? bu?i chi?u gi?a K51B-K52A+B và K50C-K49CLC1+2 di?n ra khá êm ??m khi th? tr?n l?n l??t nghiêng h?n v? K52A+B và K50C. K52A+B chi?m th? th??ng phong tr??c K51B v?i t? s? cách bi?t khá xa 5-25, 9-25. Trong khi ?ó, chi?n th?ng 25-18, 25-11 ?ã mang v? cho K50C chi?c vé ti?n th?ng vào vòng trong tr??c K49CLC1+2.

alt

Tr?n ??u ??u tiên trong ngày c?a b?ng nam di?n ra gi?a K49A và K52A+B. Không m?y khó kh?n ?? các v?n ??ng viên K49A v??t qua K52A+B v?i các t? s? 25-11 và 25-16. K49E và K51E khép l?i ngày thi ??u th? hai b?ng m?t cu?c so tài quy?t li?t, ??y k?ch tính. Các pha r??t ?u?i t? s? liên t?c t?o nên không khí ??y h?ng kh?i và h?i h?p n?i khán gi?. Cu?i cùng, v?i chi?n th?ng r?t sít sao 25-22 và 25-16, các tuy?n th? K49E ?ã v??t qua K51E, n?m ch?c c? h?i ti?n vào vòng trong.

alt

Các tr?n ??u trong ngày th? hai không ch? th? hi?n s? h?p d?n, c?ng th?ng trong t?ng pha chuy?n, ??p bóng mà còn ghi nh?n tinh th?n c? v? nhi?t tình t? c? ??ng viên và chính các v?n ??ng viên. Tuy không giành chi?n th?ng tr??c K50C nh?ng các n? v?n ??ng viên v?n luôn nh?n ???c s? ??ng viên h?t mình t? l?c l??ng c? ??ng viên ?ông ??o, hùng h?u c?a mình. Sau tr?n ??u khá m?t m?i, các b?n v?n sang c? v? và ti?p thêm l?a cho các ??ng ??i nam ?ang thi ??u.

alt

H?n th? n?a, không khó ?? c?m nh?n tinh th?n th? thao Ngo?i th??ng ?ang lan t?a m?nh m?. Sau khi các tr?n ??u k?t thúc, các thành viên K49CLC1+2 thay vì ra v? v?n ? l?i ch?i bóng cùng nhau vui v?. K51E ?ã cùng các thành viên BTC và m?t s? sinh viên tr??ng ngoài ti?p t?c chi?n ??u ?? giành l?y ph?n th??ng chung cu?c là… m?t ch?u n??c mía! Không khó ?? th?y, tinh th?n th? thao ?ang ng?m vào t?ng sinh viên Ngo?i th??ng khi ?ó không còn là nh?ng cu?c c?nh tranh, so kè, gi?ng co c?ng th?ng mà ch? ??n gi?n là tình yêu dành cho th? thao ?ã g?n k?t m?i ng??i.

alt

M?t s? hình ?nh trong ngày thi ??u th? hai:

alt

alt

alt

alt

alt

Hãy ti?p t?c ??ng hành cùng FTUNEWS ?? liên t?c c?p nh?t di?n bi?n c?a nh?ng ngày thi ??u ti?p theo nhé!

Quang Minh

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *