Bóng chuyền – Những khoảng cách bằng không

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:3 Minute, 45 Second

(FTUNEWS) – Không khí c?a ngày cu?i tu?n n?i Nhà Thi ??u Phú Th? sôi n?i h?n r?t nhi?u v?i các tr?n bóng ngày thi ??u th? ba c?a b? môn bóng chuy?n. So v?i các ngày thi ??u tr??c, ?a s? các tr?n ngày th? ba không ghi nh?n nhi?u pha k?ch tính và quy?t li?t nh?ng l?i th? hi?n s? cân b?ng c?a các ??i.

alt

Bu?i sáng b?t ??u không m?y c?ng th?ng v?i tr?n so tài gi?a ??i n? K51CLC1 và K50CLC1+K49C. Th? tr?n nghiêng h?n v? liên quân K50CLC1+K49C khi các n? tuy?n th? th?ng áp ??o 25-8, 15-0. Tr?n bóng th? hai ? b?ng N? di?n ra gi?a K50E và K51F. M? ??u khá bình l?ng, th? nh?ng càng v? sau, không khí tr?n ??u càng nóng lên v?i nh?ng pha ghi ?i?m liên t?c. Cu?i cùng, v?i t? s? 25 – 15 và 25 – 18, K52E ?ã xu?t s?c giành t?m vé vào vòng trong.

alt

? tr?n so tài duy nh?t c?a b?ng nam bu?i sáng, K50A và K52E ?ã th?c s? khi?n ng??i xem mãn nhãn v?i liên ti?p nh?ng pha chuy?n và ??p bóng. Không khí gi?ng co ngh?t th? ???c ??y lên ??nh ?i?m khi hai ??i thay phiên nhau d?n tr??c, khi?n tr?n ??u kéo dài ??n ba hi?p. ?ó là m?t cu?c so kè mà m?i kho?ng cách v? hình th?, k? thu?t hay chi?n thu?t ??u b?ng không. Chi?n th?ng ??n nh? tinh th?n, s? ?oàn k?t ??n giây phút cu?i cùng c?a t?t c? tuy?n th? trong ??i. Chi?n th?ng sít sao 23-25, 25-16, 15-13 vào phút chót, mà theo chính K51A nh?n ??nh là “không h? d? dàng”, ?ã giúp các tuy?n th? c?a ??i ti?n g?n h?n ??n ngôi vô ??ch.

alt

Bu?i chi?u ch? di?n ra m?t tr?n ??u ? m?i b?ng. Không có nhi?u b?t ng? ? m?i tr?n. T?i b?ng nam, K50C ??i ??u v?i K52A+B. Th? tr?n t? ??u ?ã nghiêng v? các v?n ??ng viên K50C nhi?u kinh nghi?m. ??i d? dàng giành l?y chi?n th?ng 25-17 và 25-16. Tr?n ??u không m?y k?ch tính, ngo?i tr? chút b?t ??ng gi?a K50C và tr?ng tài. Trong m?t pha ??p bóng,các tuy?n th? kh?ng ??nh bóng b?t tay ch?n K52A+B ra ngoài nh?ng tr?ng tài l?i cho r?ng bóng không h? ch?m tay các c?u th? ?àn em và ??a ?i?m v? cho K52A+B. ? b?ng n?, K51C t? ra m?t s?c so v?i ?àn em khi không c?n qúa v?t v?, các v?n ??ng viên K52E v?n nh? nhàng làm ch? cu?c ??u và mang v? chi?n th?ng cách bi?t 25-13 và 25-7.

alt

Ngày thi ??u th? ba khép l?i tu?n l? ??u tiên c?a môn Bóng chuy?n. Các ??i thi ??u và các c? ??ng viên mang trong mình nhi?u c?m xúc khác nhau sau ti?ng còi k?t thúc tr?n ??u, tuy nhiên có m?t ?i?m chung gi?a h?, ?ó là tinh th?n ??ng ??i và l?a th? thao Ngo?i th??ng ?ang d?n lan t?a.

alt

M?t s? hình ?nh khác trong ngày thi ??u th? ba:

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Hãy liên t?c c?p nh?t thông tin v? tu?n thi ??u ti?p theo cùng FTUNEWS nhé!

Quang Minh

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *