Bùi Tứ Quý: “Giai điệu đã sẵn trong tim”

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:6 Minute, 58 Second

(FTUNEWS) – T? Quý – chàng trai v?n n?i ti?ng v?i nét ?i?m t?nh – trong nh?ng ngày cu?i cùng tr??c gi? G c?a cu?c thi l?n v?n gi? ???c n? c??i t??i và s? sâu l?ng trong t?ng câu trò chuy?n. T?nh táo, ung dung nh?ng sâu s?c, có l? nói Bùi T? Quý là m?t minh ch?ng cho s? t?ng hòa tinh t? gi?a con tim ?am mê ngh? thu?t và kh?i óc t? duy khoa h?c c?a ng??i Ngo?i th??ng c?ng không ph?i là ?i?u khó gi?i thích.

??n v?i âm nh?c t? nh?ng ngày còn nh?, T? Quý th?a nh?n t? ch?t ??c bi?t giúp mình b??c ??u ?eo ?u?i ni?m ?am mê này chính là kh? n?ng “b?t ch??c”: “Khi nghe nh?c càng nhi?u, càng hát theo b?n thu c?a các ca s?, thì Quý càng th?m, càng c?m nh?c và hát nh?c t?t h?n.” V?i ni?m ?am mê d?n ???c ??nh hình theo th?i gian, n?m 2011 chàng trai này tìm ??n cu?c thi Ti?ng hát Tr?nh Công S?n – cu?c thi do gia ?ình nh?c s? Tr?nh Công S?n và H?i quán H?i ng? t? ch?c – ?? kh?ng ??nh kh? n?ng ca hát c?a mình b?ng ngôi v? á quân. T? cu?c thi ?y, ch?t nh?c trong T? Quý tr? nên ??m ??c h?n, c?m quan v? cu?c s?ng c?ng nh? ?ó giàu màu s?c h?n, nh?c Tr?nh vì th? ?ã khai phá trong Quý m?t t?ng b?c m?i c?a xúc c?m và ?am mê ca hát.

T? Quý hát nhi?u th? lo?i, tuy tr? tình v?n là gam ch? ??o, nh?ng nh?ng bi?n t?u ?a d?ng nhi?u s?c ?? c?a dòng nh?c dân gian ???ng ??i v?n không kh?i h?p d?n chàng trai này. Gi?i thích cho l?a ch?n này, Quý chia s?: “Quý ch?n nh?c tr? tình vì nó hi?n, nó di?n t? r?t ??t nh?ng ý trong lòng mình. Còn s? d? ch?n dân gian ???ng ??i vì nó mang nhi?u màu s?c Vi?t Nam, nó l?t léo, th? thách và bi?n hoá khôn l??ng”. B? thu hút b?i nh?ng “À í” hay “Gi?t s??ng bay lên” ?ã t?ng ??a dòng nh?c dân gian ???ng ??i lên ngôi, T? Quý r?t mu?n th? s?c ? th? lo?i kén ng??i nghe này, tuy nhiên cho ??n nay v?n ch? có th? hát ngêu ngao ch? ch?a t?ng trình bày t?i các sân kh?u l?n.

alt

Là tín ?? c?a nh?c Tr?nh c?ng nh? nh?ng sáng tác giàu bi?n hóa c?a Qu?c B?o, ?? B?o, Ng?c ??i,… không khó gi?i thích vì sao T? Quý trong các vòng thi tr??c luôn ch?n cho mình ch?t tr? tình kinh ?i?n ??y sâu l?ng, v?i nh?ng “Thiên thai” và “Ngày x?a Hoàng th?”. Tuy v?y, ??n v?i ?êm Chung k?t FTUShine t?i ?ây, b?ng mong mu?n làm m?i mình kh?i hình ?nh “t? tr??ng t? dân ph?” trong l?i nh?n xét hài h??c c?a nh?c s? Nguy?n ??c Trung, chàng trai này ?ã ?i ??n nh?ng l?a ch?n b?t ng? h?n khi ti?t l?: “Quý ch?n cho mình 2 bài hát v?i màu s?c hoàn toàn khác nhau: ca khúc ti?ng Anh có ch?t blue – jazz khá quy?n r? và ca khúc ti?ng Vi?t là m?t b?n dân gian ???ng ??i ??y ma m?. C? 2 bài hát này ??i v?i Quý ??u là nh?ng th? thách khó kh?n. Tuy nhiên, Quý c?ng r?t hi v?ng s? l?a ch?n c?a mình s? ?em l?i m?t không khí th?t khác bi?t và ?n t??ng trong ?êm thi s?p t?i”.

alt

“Âm nh?c là nh?ng câu chuy?n, âm nh?c là cu?c s?ng trong m?t kho?nh kh?c” – nói v? âm nh?c c?a mình, chàng kh?i tr??ng K48E tâm s? – “Ai c?ng thích nh?c. Quý thì trong tim ?ã có s?n giai ?i?u r?i nên hát vì nh?ng c?m xúc c?a mình c?n th? hi?n b?ng âm nh?c ch? không c?n nh?ng c?m h?ng gì c? th?, tu? t?ng bài hát và c?m xúc t?i t?ng th?i ?i?m mà Quý s? th? hi?n thôi”.

Nh? nhi?u ng??i v?n dùng hai ch? ‘th?n ??ng’ khi nh?c ??n chàng trai này, T? Quý ???c bi?t ??n b?i trí tu? nh?y bén cùng nh?ng thành tích v??t tr?i trong h?c t?p, nghiên c?u. Nh?ng trong cu?c trao ??i v?i FTUNEWS, anh chàng v?n khiêm t?n t? ch?i nh?ng tính t? này. ? T? Quý, con ng??i khoa h?c và con ng??i ngh? thu?t không h?n là nh?ng phân ??nh r?ch ròi, mà ng??c l?i, là s? giao hòa cân ??i c?a hai l?nh v?c v?n không nhi?u t??ng giao. Quý nói: “Mình th?y khá may m?n khi ?ã ph?n nào cân b?ng ???c con ng??i khoa h?c và con ng??i ngh? thu?t trong b?n thân. Khoa h?c và ngh? thu?t, v?i Quý, ??u c?n có s? ?am mê và n? l?c nghiêm túc”.

alt

Ch?n FTUShine 2013 là ch?ng d?ng chân cu?i cùng cho quãng ??i ??i h?c, cu?c thi ??i v?i Bùi T? Quý có l? còn hàm ch?a nhi?u ý ngh?a h?n là m?t sân ch?i âm nh?c ??n thu?n: “Quý ?ã tham gia FTUShine 2011, nh?ng không vào ???c Chung k?t. L?n này, Quý ?ã chín ch?n h?n nhi?u trong phong cách và vi?c ch?n bài, ?ã quen v?i nhi?u ng??i b?n m?i, thú v? nh?t là bé C?m Ly và nhóm G-Strings. Có th? nói, ch?ng ???ng FTUShine 2013 là m?t ?i?m k?t ??y thú v? cho 4 n?m ng?i gh? Ngo?i th??ng”.

Là m?t thí sinh ?ã dày d?n kinh nghi?m, là chàng sinh viên n?m cu?i ?ã ch?n và tin r?ng FTUShine 2013 là cái k?t không th? ??p h?n cho quãng ??i sinh viên, v?i nh?ng quan ni?m r?t lý trí v? âm nh?c, Bùi T? Qúy ?ã có ?? l?a, ?? tâm ?? tr? thành m?t chàng ngh?-s?-sinh-viên ?ích th?c c?a Ngo?i th??ng. S? bi?n hóa và ??i m?i mà chàng trai này mang t?i s? là gì, hãy cùng ch? ??n ?êm Chung k?t FTUShine vào ngày 11/5 g?n k? ?? bi?t nhé!

Bài: Mai Th?

?nh: Xít Hí

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *