Canon Photomarathon VN: Đường đua những trải nghiệm khó quên

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:6 Minute, 44 Second

(FTUNEWS) – V?i s? l??ng ng??i tham d? t?ng lên m?i n?m, Canon Photomarathon là m?t sân ch?i tranh tài hào h?ng dành cho c?ng ??ng yêu nhi?p ?nh trong n??c, nh?ng ng??i mong mu?n tìm ki?m c? h?i giao l?u và chia s? s? thích và v??t qua chính b?n thân d??i áp l?c c?a th?i gian và nh?ng ch? ?? ???c thi?t k? riêng cho t?ng th? thách.

alt

?ôi nét v? Canon Photomarathon 

Kh?i ngu?n t? Singapore vào n?m 2003, cu?c thi ?ã nhanh chóng thu hút s? chú ý và ?ng h? c?a gi?i m? ?nh t?i qu?c ??o xinh ??p này. ??n nay, cu?c thi ?ã ???c tri?n khai trên 10 qu?c gia và thành ph? l?n t?i châu Á, bao g?m: Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, ?n ??, Thái Lan, B?c Kinh, Hong Kong, ?ài Loan và Vi?t Nam v?i h?n 25.000 ng??i tham d? m?i n?m.

Có m?t t?i Vi?t Nam t? n?m 2006 v?i 400 ng??i tham d?, n?m 2012, cu?c thi ?ã thu hút t?i h?n 3.000 ng??i ch?i ??n t? nhi?u t?nh thành khác nhau t?i hai mi?n Nam, B?c. Canon Photomarathon 2013 s? tr? l?i sân v?n ??ng Phú Th?, TP. H? Chí Minh vào ngày 28/9 và trung tâm tri?n lãm Gi?ng Võ, Hà N?i ngày 12/10.

Th? l?  “??c” c?a cu?c thi

Canon Photomarathon ?ã ???c nhi?u ng??i ?ón nh?n và bi?t ??n nh? m?t th? l? ch?i c?p mác “??c”. C?ng gi?ng nh? tên g?i c?a cu?c thi, sau khi nh?n ???c ch? ??, ng??i ch?i s? ph?i tham gia vào m?t cu?c ch?y marathon vòng quanh thành ph? v?i hi v?ng n?m b?t ???c nh?ng kho?nh kh?c ??c ?áo nh?t. M?i thí sinh s? t?ng b??c tr?i qua 3 ch? ?? khác nhau và ch? có 3 ti?ng ?? th?a s?c sáng t?o và th? hi?n ý t??ng bám sát ch? ??. Nh?ng b?c ?nh ?o?t gi?i s? ???c công b? và trao gi?i ngay trong ngày d?a trên các tiêu chí v? b? c?c, màu s?c và ý t??ng.

alt

Nguy?n M?nh Hà, sinh viên H?c vi?n Ngân hàng, m?t ng??i tham d? Canon Photomarathon n?m 2012, chia s?: “?ây qu? th?c là m?t sân ch?i b? ích và lý thú dành cho nh?ng ng??i tr? tu?i n?ng ??ng, ?am mê khám phá và mong mu?n th? hi?n b?n thân mình. Th? l? cu?c thi không ch? ??t ra áp l?c ?? ng??i ch?i ph?i t? duy sáng t?o mà còn ph?i nh?y bén “ch?p” ???c nh?ng kho?ng kh?c ??c bi?t”.

alt

Cu?c thi không quá chú tr?ng ??n k? thu?t mà t?p trung vào s? nh?y c?m, s?c bén n?m l?y nh?ng kho?nh kh?c s?ng ??ng c?a cu?c s?ng chung quanh. Có l? ?ây chính là thông ?i?p mà ban t? ch?c mu?n g?i g?m t?i nh?ng ng??i yêu b? môn ngh? thu?t này. Cô Maika Elan, nhi?p ?nh gia tr? tài n?ng v?i gi?i th??ng c?a Hi?p h?i ?nh báo chí Th? gi?i 2012 (World Press Photo Foundation) ? h?ng m?c “V?n ?? ???ng ??i” chia s?: “Tôi r?t vui m?ng và vinh d? khi ???c tr? thành m?t trong ba giám kh?o n?m nay. ?i?u khi?n tôi yêu m?n cu?c thi, c?ng nh? bao b?n thí sinh khác, ?ó là s? ?? cao và trân tr?ng nh?ng giá tr? v?n hóa b?n ??a trong t?ng b?c ?nh. Cu?c thi không phân bi?t b?n là ai, b?n làm ngh? gì và b?n bao nhiêu tu?i, ch? c?n b?n có ni?m ?am mê nhi?p ?nh, b?n có th? tr? thành m?t “nhà ?iêu kh?c tài ba” c?a cu?c s?ng”.

Canon Photomarathon và nh?ng cái nh?t

Không ch? v?i m?t th? l? ???c coi là “??c nh?t vô nh?”, Canon Photomarathon còn s? h?u nhi?u cái nh?t khác khi?n các b?n tr? không th? b? qua c? h?i tham gia.

Canon Photomarathon là m?t cu?c thi ?nh l?n nh?t trong n?m ?? các b?n tr? có th? tr?i nghi?m c? h?i giao l?u và k?t b?n v?i hàng nghìn ng??i cùng chung s? thích.

 Không ch? v?y, ?ây còn là c? h?i duy nh?t ?? các b?n g?p g? và h?c h?i kinh nghi?m tr?c ti?p t? các v? giám kh?o- nh?ng nhi?p ?nh gia chuyên nghi?p, d?n dày kinh nghi?m và t?ng ?o?t nhi?u gi?i th??ng qu?c t? danh giá.

Là cu?c thi sáng tác ?nh nhanh l?n nh?t trong khu v?c, ch? sau ch?a ??y 24 ti?ng tranh tài, Canon Photomarathon s? mang l?i gi?i th??ng “?áng m? ??c” nh?t ??i v?i t?t c? nh?ng ai ?am mê nhi?p ?nh: khóa ?ào t?o ?nh chuyên nghi?p – Photo Clinic.

alt

?ánh d?u ch?ng ???ng 8 n?m liên ti?p có m?t t?i Vi?t Nam, Canon Photomarathon 2013 tìm ki?m 2 ??i di?n ?u tú Vi?t Nam ?? tham gia vào Photo Clinic trong 8 ngày t?i Kansai, Nh?t B?n. Bên c?nh 2 gi?i ??c bi?t, Canon s? trao t?ng 2 gi?i nh?t, 2 gi?i nhì và 2 gi?i ba dành cho ng??i th?ng c?a m?i ch? ?? v?i t?ng giá tr? gi?i th??ng lên t?i 15.000USD.

Cách th?c tham d? ch??ng trình

?? ??ng ký tham d? Canon Photomarathon 2013, truy c?p t?i ?ây b?t ??u t? ngày 28/8. Nh? th??ng l?, m?i thí sinh s? ?óng góp m?t kho?n l? phí là 50.000 ??ng. S? này ti?n s? ???c Canon chuy?n t?i Qu? hi?u v? trái tim ?? h? tr? các ho?t ??ng t? thi?n dành cho tr? em m?c b?nh tim sau khi cu?c thi k?t thúc. ??c bi?t, t? nay cho t?i ngày khai m?c s? ki?n, trên trang xã h?i chính th?c c?a Canon Vietnam s? có nhi?u các cu?c thi nh? v?i nhi?u ph?n quà cho ng??i tham gia. Thông tin thêm tìm hi?u t?i ?ây.

Saphire PL (t?ng h?p)

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *