0 0
0 0

Những bí mật khó ngờ về tờ bạc xanh

Chúng ta s? d?ng ti?n hàng ngày nh?ng ch?ng m?y khi ngh? v? nó tr? vi?c than th? m?i khi… ví lép. M? là n??c s?n xu?t ti?n t? n?m 1792 và nh?ng ??ng ti?n ??u tiên là ti?n xu. Chúng ???c làm t? kim lo?i quý và mang giá tr? th?c t?. Mãi ??n cu?c n?i chi?n n?m 1862, B? Tài Chính M? m?i s?n xu?t ti?n gi?y, nh?ng th?c ch?t chúng c?ng không ph?i gi?y mà là làm t? cotton.

alt

0 0

7 bộ phim tài liệu truyền cảm hứng doanh nhân trẻ

Phim tài li?u mang r?t nhi?u c?m h?ng khác nhau. Nh?ng nó th??ng ?i sâu vào nh?ng câu chuy?n v? tinh th?n và nh?ng khái ni?m kích thích suy ngh? qua s? th? thách, n?i bu?n và c? s? vinh quang. N?u b?n c?n m?t chút thúc ??y ?? làm công vi?c c?a b?n v?n hành t?t thì d??i ?ây là 7 b? phim ?áng xem.

alt

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0