Showing: 11 - 20 of 52 Articles

Những bí mật khó ngờ về tờ bạc xanh

Chúng ta s? d?ng ti?n hàng ngày nh?ng ch?ng m?y khi ngh? v? nó tr? vi?c than th? m?i khi… ví lép. M? là n??c s?n xu?t ti?n t? n?m 1792 và nh?ng ??ng ti?n ??u tiên là ti?n xu. Chúng ???c làm t? kim lo?i quý và mang giá tr? th?c t?. Mãi ??n cu?c n?i chi?n n?m 1862, B? Tài Chính M? m?i s?n xu?t ti?n gi?y, nh?ng th?c ch?t chúng c?ng không ph?i gi?y mà là làm t? cotton.

alt

7 bộ phim tài liệu truyền cảm hứng doanh nhân trẻ

Phim tài li?u mang r?t nhi?u c?m h?ng khác nhau. Nh?ng nó th??ng ?i sâu vào nh?ng câu chuy?n v? tinh th?n và nh?ng khái ni?m kích thích suy ngh? qua s? th? thách, n?i bu?n và c? s? vinh quang. N?u b?n c?n m?t chút thúc ??y ?? làm công vi?c c?a b?n v?n hành t?t thì d??i ?ây là 7 b? phim ?áng xem.

alt

Hóa trang cho thương hiệu – Có nên chăng?

Trong phong tục của người phương Tây, Halloween là một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm. Tham gia lễ hội Halloween, người ta phải hóa trang để khác biệt với hình ảnh của chính mình trong ngày thường. Còn trong kinh doanh, doanh nghiệp có cần “Halloween thương hiệu” ?

alt