0 0
0 0
0 0

Nhóc Nicolas

(FTUNEWS) – Nicolas là m?t c?u bé h?n nhiên, lém l?nh. S? thay ??i này b?t ??u vào m?t ngày ??p tr?i, khi m? c?u b?n Joachim c?a Nicolas v?a sinh m?t bé trai và c?u c?m th?y mình ?ang b? b? m? b? r?i. Joachim s? mai này ??a bé s? chi?m c?n phòng, ?n h?t k?o c?a c?u và b? m? s? t?ng c?u vào r?ng cho…r?nh n? – gi?ng nh? m?t câu chuy?n c? tích mà c?u t?ng nghe.


0 0

Kungfu Panda 2: Hơn cả tuyệt cú mèo!

(FTUNEWS) – G?u trúc Po, sau khi b?o v? thung l?ng Bình Yên cùng nhóm b?n Ng? ??i hi?p, ?ang s?ng trong gi?c m? tr? thành Th?n long ??i hi?p. Tuy nhiên, cu?c s?ng m?i c?a Po l?i b? ?e d?a b?i s? xu?t hi?n c?a Hoàng ?? Chim công Lord Shen ?áng s?, k? ??nh s? d?ng v? khí t?i m?t ?? chinh ph?c Trung Qu?c và phá h?y môn võ kungfu.

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0