Showing: 11 - 20 of 31 Articles

Hải Yến – Thanh Tâm và album acoustic cực ‘chất’

?ây là d? án mà v? ch?ng H?i Y?n – Thanh Tâm âm th?m ?eo ?u?i ba n?m nay nh?m cho ra m?t album acoustic ?úng ngh?a gi?a dòng ch?y c?m áo g?o ti?n. Trong m?t phút bu?t mi?ng, H?i Y?n cho hay “h?t s?ch ti?n vì album này”.

 

 

H?i Y?n – Thanh Tâm trong phòng thu

Phương Anh nồng nàn cùng ‘Biển Em Acoustic’

M?t album Acoustic m?n mòi v? bi?n th?c s? r?t ?áng nghe dù ‘??ng hàng’ v?i nh?ng gi?ng hát hàng ??u nh? Thanh Lam, M? Linh, H?ng Nhung, Hà Tr?n… khi Ph??ng Anh hát nh?ng ca khúc n?i ti?ng ?ã ‘?óng ?inh’ tên tu?i các ?àn ch?.