Showing: 11 - 20 of 54 Articles

Socrates in love – Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới

(FTUNEWS) – “Có ?ôi lúc, vào m?t bu?i sáng, ta b?ng vô tình tìm th?y th? mà mình ?ã ?ánh m?t t? r?t lâu ? ?úng ch? tr??c kia. Trông nó th?m chí còn m?i h?n c? tr??c khi b? ?ánh m?t. T?a nh? có m?t ng??i không quen bi?t c?n th?n c?t gi? nó giùm ta. Li?u có khi nào linh h?n c?a Aki s? quay tr? v? ?ây t?a nh? cách ?y không?”

alt

 

Trở lại – Một cuốn sách có ích cho giới trẻ

(FTUNEWS) – Nh?ng n?m g?n ?ây ng??i dân các thành ph? Vi?t Nam khá quen thu?c v?i hình ?nh nh?ng anh b?n “Tây tr?” vai khoác ba lô, tay c?m b?n ??, chai n??c lang thang len l?i ngang d?c các ph? ph??ng. Thanh niên hi?n ??i kh?p th? gi?i tìm ??n du l?ch ?? th?a mãn khát khao tr?i nghi?m, khám phá, làm ch? th? gi?i. H? quan ni?m du l?ch là m?t trong nh?ng ph??ng cách giúp h? tr??ng thành.

Chàng và em (Meggie Ph?m)

?i ngang Hà N?i

Mãi mãi là bao xa…

alt