0 0

Socrates in love – Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới

(FTUNEWS) – “Có ?ôi lúc, vào m?t bu?i sáng, ta b?ng vô tình tìm th?y th? mà mình ?ã ?ánh m?t t? r?t lâu ? ?úng ch? tr??c kia. Trông nó th?m chí còn m?i h?n c? tr??c khi b? ?ánh m?t. T?a nh? có m?t ng??i không quen bi?t c?n th?n c?t gi? nó giùm ta. Li?u có khi nào linh h?n c?a Aki s? quay tr? v? ?ây t?a nh? cách ?y không?”

alt

 

0 0
0 0

Trở lại – Một cuốn sách có ích cho giới trẻ

(FTUNEWS) – Nh?ng n?m g?n ?ây ng??i dân các thành ph? Vi?t Nam khá quen thu?c v?i hình ?nh nh?ng anh b?n “Tây tr?” vai khoác ba lô, tay c?m b?n ??, chai n??c lang thang len l?i ngang d?c các ph? ph??ng. Thanh niên hi?n ??i kh?p th? gi?i tìm ??n du l?ch ?? th?a mãn khát khao tr?i nghi?m, khám phá, làm ch? th? gi?i. H? quan ni?m du l?ch là m?t trong nh?ng ph??ng cách giúp h? tr??ng thành.

Chàng và em (Meggie Ph?m)

?i ngang Hà N?i

Mãi mãi là bao xa…

alt

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Bí mật đêm hè

Khát khao cứu gia đình thoát khỏi cảnh khốn cùng, Annabelle Peyton quyết định sử dụng nhan sắc và trí tuệ để quyến rũ một quý ngài đáng kính nào đó. Nhưng người mê đắm và kiên trì theo đuổi Annabelle nhất – chàng Simon Hunt giàu có, quyền lực Read more…

0 0
0 0