0 0

Cô gái trong trang sách (G. Musso)

(FTUNEWS) – ‘Nh?ng cu?n sách có ích chi n?u chúng ch?ng h??ng ta ??n cu?c s?ng, n?u chúng ch?ng khi?n n?i ta ham s?ng h?n?’. Th?c hi?n tr?n v?n h?n c? ‘ngh?a v?’ mà m?t cu?n sách c?n ph?i có, ‘Cô gái trong trang sách’ – tác ph?m m?i c?a Guillaume Musso là m?t ti?u thuy?t ??p, ?n ch?a trong ?ó nh?ng câu chuy?n tình óng ánh gi?a hi?n th?c và t??ng t??ng, nh?ng bài h?c v? tình b?n, tình thân và tình yêu cu?c s?ng mà b?t c? ai c?ng không nên b? qua.


 

0 0
0 0
0 0

‘Con thuyền’ – hiện tượng văn học thế giới

“The boat” – cu?n sách n?i ti?ng giành ???c nhi?u gi?i th??ng v?n h?c c?a Australia c?ng nh? th? gi?i m?i ???c d?ch ra ti?ng Vi?t v?i tên “Con thuy?n”. Tác gi? c?a cu?n sách – Nam Lê – là m?t lu?t s? tr? g?c Vi?t, ch? v?i tác ph?m ??u tay này anh ?ã ???c x?p vào hàng nh?ng nhà v?n tr? n?i ti?ng nh?t th? gi?i hi?n nay.

 

0 0

‘Lạc mất và tìm thấy’

(FTUNEWS) – Món quà cho mùa Giáng sinh ?m áp, h?nh phúc và chào ?ón n?m m?i trong ni?m vui hân hoan. N?i ti?p “Hãy nói yêu thôi ??ng nói yêu mãi mãi, Khúc tình t?”, “L?c m?t và tìm th?y” là giá tr? tình yêu khi bi?t d?ng l?i, l?ng nghe và c?m nh?n nh?ng th?ng tr?m, nh?ng kho?ng l?ng…trong tình yêu.

0 0
0 0

‘Nếu tôi biết được khi còn 20’…

(FTUNEWS) – Khi b?n 20, b?n th??ng ngh? v? tu?i 15 c?a mình v?i nh?ng sai l?m ??u ??i và ??c gì b?n có ???c nh?ng hi?u bi?t c?a tu?i 20 ngay t? lúc 15.

Th? t??ng t??ng 10 hay 20 n?m n?a, khi ? ?? tu?i 30 hay 40, b?n s? l?i ao ??c r?ng khi còn ?ôi m??i giá mình bi?t ???c nh?ng ?i?u mình bi?t bây gi?.

0 0

Phiêu lưu cùng ‘Cuộc chiến với hành tinh Fantom’

(FTUNEWS) – “Bạn biết không, tôi vừa có một giấc mơ tuyệt vời. Tôi đang đứng giữa một biển tuyết mênh mông. Và mây ở bốn phía xung quanh tôi. Mây ở dưới chân, ngang thắt lưng, ở vai tôi. Tôi đưa tay lên, hứng lấy những ánh nắng ấm áp. Wow, tôi chính là thần Helios đang điều khiển cỗ xe Mặt Trời…”

0 0

Chuyện con mèo dạy hải âu bay

(FTUNEWS) – M?t con h?i âu g?i m?t con mèo ??c b?ng “Má”, h?n n?a l?i là “M?t bà má th?t x?n”? Nh?ng con mèo bi?t ??c “Bách khoa toàn th?”, am hi?u “Giao h??ng b?n mùa”, t?ng chu du vi?n d??ng hay th?m chí bi?t nói ti?ng ng??i? Và m?t “c?ng ??ng Mèo” ? b?n c?ng cùng chung s?c d?y cho chú h?i âu bay vì l?i h?a c?a m?t con mèo mun to ?ùng m?p ú?

 

0 0

Khúc tình tự – ‘cơn lốc’ hứa hẹn ‘chao đảo’ cộng đồng mê sách

FTUNEWS) – N?i ti?p “Hãy nói yêu thôi, ??ng nói yêu mãi mãi” và “Cu?c s?ng có nhi?u l?a ch?n nên hãy ch?n ni?m vui” – 2 trong s? 3 t?p truy?n ?ôi c?a 2! ?ã gây sóng gió kh?p c?ng ??ng teen v?a qua. M?t “bom t?n” t? 2! s? xu?t hi?n vào ngày 2/11 h?a h?n nhi?u b?t ng?, h?p d?n: t?p truy?n ?ôi mang tên: “Khúc tình t?“.

Nhà xu?t b?n: Báo Sinh viên Vi?t Nam – Hoa H?c Trò. Giá bìa: 50k, gi?m giá 10% và t?ng kèm coupon khuy?n mãi 5%