FTU’s Day 2013: Bùng nổ cùng cuộc thi nhảy FUTURISTIC

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:6 Minute, 55 Second

(FTUNEWS) – ??n h?n l?i lên, FTU’s Day – Ngày h?i Truy?n th?ng ??i h?c Ngo?i th??ng n?m nay l?i m?t l?n n?a mang ??n cho các b?n tr? yêu nh?y t?i FTU2 c? h?i cháy h?t mình trên màu c? s?c áo c?a riêng m?i ?oàn khóa. N?u b?n có ?am mê v?i nh?y hi?n ??i và mu?n t?o nên d?u ?n c?a riêng mình trong ngày h?i l?n c?a Ngo?i th??ng, còn ng?n ng?i gì mà không tham gia ngay?

Cháy cùng cu?c thi nh?y

1. Th?i gian, ??a ?i?m:

– Duy?t ph?n thi nh?y: ngày 06/10/2013 – t?i h?i tr??ng B11

– Ráp sân kh?u: ngày 12/10/2013.

– Thi chính th?c: ngày 13/10/2011.

2. N?i dung:

– Ch? ?? c?a cu?c thi: FUTURISTIC

– V?i ch? ?? “FUTURISTIC”, cu?c thi nh?y hi?n ??i trong chu?i các ho?t ??ng k? ni?m ngày truy?n th?ng ??i h?c Ngo?i th??ng 15/10 mong mu?n ?em l?i cho Ngo?i th??ng m?t không khí sôi ??ng h?n bao gi? h?t v?i các b??c nh?y ?iêu luy?n c?a sinh viên FTU2.

– Nh? các n?m tr??c, cu?c thi nh?y là n?i ?? các sinh viên th? hi?n b?n thân, c?ng nh? tinh th?n ?oàn k?t t?p c?a th? các ?oàn khóa. Tuy nhiên, v?i tinh th?n hi?n ??i, h??ng ??n t??ng lai, cu?c thi nh?y “FUTURISTIC” n?m nay ?òi h?i m?t s? m?i m? ??n t? t??ng lai, và có ph?n vi?n t??ng ? n?i dung và hình th?c c?a các ti?t m?c d? thi thông qua nh?ng b??c nh?y trên n?n nh?c ?i?n t? sôi ??ng k?t h?p v?i xu h??ng futuristic trong th?i trang.

– FUTURISTIC h?a h?n s? ?em ??n Ngo?i th??ng m?t không khí th?t sôi ??ng và hot h?n bao gi? h?t v?i “futuristic trend”

N?i dung cu?c thi: 2 ph?n thi

Ti?t m?c nh?y ??ng ??i

– M?i ?oàn khóa ??ng kí ti?t m?c nh?y – không gi?i h?n s? l??ng ti?t m?c ??ng kí.

– Th?i l??ng : m?i ti?t m?c không quá 7 phút.

– 06 ti?t m?c xu?t s?c nh?t s? tham gia ph?n thi th? 2.

– N?i dung ti?t m?c:

• Nh?y hi?n ??i, khuy?n khích k?p h?p v?i các giai ?i?u ?i?n t?, “futuristic”

• Tao ???c không khí sôi ??ng

• Th? hi?n không khí ch? ?? ngày h?i Twenty Crush – S? bùng n? c?a s?c tr? hay tình yêu dành cho Ngo?i th??ng và ch? ?? thi nh?y Futuristic – Xu h??ng h??ng v? t??ng lai

• Sáng t?o, cá tính, th? hi?n tinh th?n t?p th?

• Th? thách ??c bi?t: Trên sân kh?u chính th?c, có m?t sân kh?u nh? ??t chính gi?a sân kh?u và sát backdrop v?i 03 ng??i có th? lên nh?y. ?ây là th? thách sân kh?u dành cho các ??i thi ??u. ??i nào v?n d?ng t?t sân kh?u nh? (x?p ??i hình nh?y, các ??ng tác nh?y t? sân kh?u nh? ra sân kh?u chính th?c, …) trong màn trình di?n s? có ?i?m c?ng.

Ph?n thi gi?a các ??i tr??ng

– 06 nhóm c? m?t leader tham gia thi ph?n 2 ?? tranh gi?i x?p h?ng.

– 06 leader s? ???c chia thành 2 nhóm thông qua b?c th?m tr?c ti?p trên sân kh?u, và thi ??u v?i nhau d??i hình th?c battle.

– Ng??i nh?y ??u tiên là ng??i b?c lá th?m chia nhóm có ?ánh d?u.

– Th?i gian thi ??u: M?i leader 01 phút. Trong 1 phút, ng??i nh?y ph?i th? hi?n ???c kh? n?ng nh?y c?a mình ??ng th?i th? hi?n s? ??i kháng v?i ??i b?n; sau ?ó ng??i v?a nh?y xong có quy?n ch? ??nh ng??i k? ti?p c?a ??i ??i ph??ng ra nh?y. L?n l??t nh? th? ??n ng??i nh?y cu?i cùng.

– K?t thúc l??t nh?y cu?i cùng, t?t c? 6 leader s? cùng nh?y freestyle trong vòng 1 phút và k?t thúc ph?n thi th? 2 [S?p ??i hình hàng ngang trên sân kh?u, nhóm 1 r?i ??n nhóm 2]

– L?u ý v? nh?c:

• Các leader s? nh?y trên n?n nh?c BTC chu?n b? s?n và ???c bi?t tr??c các bài BTC s? s? d?ng; tuy nhiên, nh?c thi nh?y vòng 2 s? random trong các bài BTC ?ã công b? cho các l?p.

• Có ??m ng??c t? 5 ??n 1 khi l??t nh?y s?p h?t; Sau ti?ng ??m “Zero”, ng??i ?ang nh?y ph?i ch? ??nh ng??i nh?y k? ti?p; Leader nào nh?y l?n qua th?i gian c?a ng??i khác s? b? tr? ?i?m.

3. Yêu c?u – L?u ý:

a/ Trang ph?c

– ??m b?o thu?n phong m? t?c

– Phù h?p v?i môi tr??ng h?c t?p nh?ng v?n ??m b?o phong cách và phù h?p v?i ch? ?? ngày h?i c?ng nh? bài thi nh?y

– N?u các ti?t m?c g?p khó kh?n trong vi?c thuê trang ph?c trong ngày duy?t 06/10, có th? ch?p l?i ?nh ho?c làm b?n cam k?t và n?p v? cho BTC tr??c ngày 6/10

b/ Deadline nh?n ??ng kí và nh?c cho Ban t? ch?c: 17h30 ngày 04/10/2013

c/ ??a ?i?m: V?n Phòng ?oàn, bu?i sáng t? 8h30- 11h30; chi?u t? 13h30 – 17h30.

d/ Các ?oàn khóa chú ý theo dõi thông tin v? th? t? các ph?n thi nh?y và th?i gian duy?t c? th? t?i B?ng tin ?oàn H?i.

e/ B?t c? thay ??i nào v? s? l??ng thành viên tham gia ph?n thi nh?y c?a ngày thi so v?i bu?i duy?t mà không ???c báo tr??c v?i BTC tr??c 17h00 ngày 12/10 ??i nh?y s? ngay l?p t?c b? lo?i kh?i cu?c thi. M?i ?i?m s? c?a ph?n thi ??u không ???c tính vào qu? ?i?m c?a ?oàn khóa.

f/ Ráp sân kh?u ch? check v? trí và nh?y th? ½ bài.

g/ Các ti?t m?c ??t gi?i s? ???c ch?n ?? di?n trong ?êm V?n Ngh? ngày 15/10/2013 và c?ng ?i?m cho qu? ?i?m c?a ?oàn khóa.


Hãy cùng FTUNEWS xem l?i m?t s? hình ?nh ??c s?c t? cuôc thi nh?y n?m ngoái b?n nhé!

19o Richter

19o Richter

190 Richter

19o Richter

19o Richter

19o Richter

19o Richter

19o Richter

19o Richter

FTUNEWS

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *