Cơ hội học tập tại nhiều nước trên thế giới

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:7 Minute, 42 Second

M? là m?t trong nh?ng n??c có h? th?ng giáo d?c ch?t l??ng hàng ??u th? gi?i, là s? t?ng h?p c?a các tr??ng ??i h?c n?i ti?ng.

Nh?ng n?m g?n ?ây, du h?c ?ã tr? thành m?t xu h??ng m?i cho gi?i tr?. Nhi?u b?c ph? huynh còn chu?n b? cho con mình ?i du h?c t? c?p hai. ??n gi?n b?i h? ngh? r?ng có m?t t?m b?ng t? m?t tr??ng danh ti?ng qu?c t?, con em c?a h? s? có t??ng lai t?t ??p h?n. Vì th?, trung tâm du h?c Edulinks ?ã tr? thành c?u n?i ??a các b?n h?c sinh và sinh viên Vi?t Nam ti?p c?n v?i n?n giáo d?c chuyên nghi?p c?a các n??c trên th? gi?i cùng các ph??ng ti?n h?c t?p và k? thu?t hi?n ??i. Trung tâm s? t? ch?c bu?i h?i th?o “Khám phá h?c b?ng du h?c Ph?n Lan và các n??c” t?i 5 ??a ?i?m:

1. V?ng Tàu: 9h, ch? nh?t, ngày 22/9, t?i khách s?n B?u ?i?n V?ng Tàu – 158 H? Long, ph??ng 2, TP V?ng Tàu.

2. TP HCM: 9h, ch? nh?t, ngày 29/9 t?i tòa nhà Itaxa – 126 Nguy?nTh? Minh Khai, qu?n 3, TP HCM.

3. H?i Phòng: 14h, th? b?y, ngày 5/10, t?i khách s?n Nam C??ng – 47 L?ch Tray, Ngô Quy?n, TP H?i Phòng.

4. Hà N?i: 9h, ch? nh?t, ngày 6/10, t?i khách s?n ?i?n L?c – 30 Lý Thái T?, qu?n Hoàn Ki?m, Hà N?i.

5. ?à N?ng: 9h, ch? nh?t, ngày 13/10, t?i khách s?n Ph??ng ?ông – 97 Phan Châu Trinh, TP ?à N?ng.

M?t s? thông tin v? h?c b?ng và du h?c các n??c:

1. Ph?n Lan

Du h?c t?i Ph?n Lan, sinh viên ???c mi?n 100%  h?c phí, chi phí sinh ho?t ch? b?ng 1/3 – 1/4 so v?i du h?c ? Anh và M?. Bên c?nh ?ó, th? t?c visa c?ng t??ng ??i thu?n l?i. Sinh viên không ph?i ch?ng minh tài chính nh? ? các n??c khác.

Ph?n Lan có hai k? nh?p h?c vào tháng m?t và tháng 9 h?ng n?m. Ch??ng trình dành cho h?c sinh ?ang h?c l?p 12 ho?c ?ã t?t nghi?p PTTH, sinh viên có IELTS 6.0 ho?c TOEFL iBT 79.8. H?n n?p h? s? cho h?c sinh, sinh viên là tr??c ngày 10/2 cho k? nh?p h?c tháng 9 h?ng n?m. ?? giúp các em v??t qua k? thi ??u vào, trung tâm Edulinks t? ch?c l?p luy?n thi 2 tháng tr??c m?i k? tuy?n sinh, ??c bi?t có giáo viên ng??i Ph?n Lan tr?c ti?p luy?n thi ph?ng v?n cho các em h?c sinh.

Edulinks có ch? ??u t? là anh Jani Kajala – ng??i Ph?n Lan, ?ang là giáo s? cho tr??ng ??i h?c SMU t?i M?. Nhân viên Edulinks ???c hu?n luy?n ?? mang ??n nh?ng thông tin t? v?n và d?ch v? h? tr? t?t cho h?c sinh, sinh viên và ph? huynh quan tâm ??n du h?c Ph?n Lan.

2. M?

M? là m?t trong nh?ng n??c có h? th?ng giáo d?c ch?t l??ng hàng ??u th? gi?i, là s? t?ng h?p c?a các tr??ng ??i h?c n?i ti?ng. Trong ?ó, các ch??ng trình h?c ??u ??t ??n ??nh cao cùng v?i s? hi?n ??i. Môi tr??ng h?c t?i ?ây n?ng ??ng và phát tri?n, l?i gi?ng d?y ? c?p b?c ??i h?c th??ng h??ng d?n sinh viên t? h?c, t? nghiên c?u, làm ?? án, h?c nhóm, vi?t lu?n án ng?n và thuy?t trình.

Sinh viên ???c t? do suy ngh?, ch?t v?n, th?o lu?n và phát bi?u t?t c? nh?ng gì mình mu?n. L?i gi?ng d?y này nâng cao s? n?ng ??ng, tinh th?n trách nhi?m, kh? n?ng sáng t?o, giao ti?p và lãnh ??o. ?ây c?nga là ?i?m ??n du h?c lý t??ng v?i các su?t h?c b?ng lên ??n 57% h?c phí, t? l? ??t visa 99%.

alt

V?i chính sách m? hi?n nay, sinh viên Vi?t Nam d? dàng có ???c “t?m vé” du h?c Austrlia nh? th? t?c ???c ??n gi?n hóa.

3. Australia

Khung b?ng c?p Australia cho phép các sinh viên d? dàng di chuy?n trong h? th?ng giáo d?c ? ?ây. S? k?t h?p c?a làm vi?c nhóm, chia s? ki?n th?c và t?p trung vào ngành công nghi?p c?ng s? t?o cho b?n kh? n?ng lãnh ??o trong h?c t?p và s? nghi?p.

V?i chính sách m? hi?n nay, sinh viên Vi?t Nam d? dàng có ???c “t?m vé” du h?c Austrlia nh? th? t?c ???c ??n gi?n hóa: không c?n ch?ng minh thu nh?p, không yêu c?u IELTS hay TOEFL, th?i gian làm vi?c ???c thay ??i lên 40 gi? trong hai tu?n. Sau khi t?t nghi?p, sinh viên ???c ? l?i làm vi?c t? 2 ??n 4 n?m. Nhi?u tr??ng dành ti?ng dành các su?t h?c b?ng 30% – 50%.

4. Malaysia, Singapore

Nhi?u tr??ng ? Malaysia và Singapore dành các su?t h?c b?ng tr? giá 50% – 70%  h?c phí, t??ng ???ng v?i  370 tri?u ??ng, mi?n 100%  phí d?ch v?, th? t?c ??n gi?n. B?n không c?n ch?ng minh tài chính, không yêu c?u IELTS, TOEFL. B?n còn có c? h?i chuy?n ti?p sang các tr??ng danh ti?ng t?i Anh, Australia.

Ch??ng trình h?c b?ng, h? tr? h?c phí và các ch??ng trình khuy?n h?c dành cho sinh viên Vi?t Nam t? các tr??ng ??i tác c?a Edulinks g?m:
1. H?c b?ng 30% t? ??i h?c Limkokwing Malaysia.
2. H?c b?ng 50% t? ??i h?c HELP, Malaysia (xem t?i ?ây).
3. H?c b?ng 70% t? H?c vi?n Qu?n lý EASB (xem t?i ?ây).
4. H?c b?ng t??ng ???ng 170 tri?u ??ng cho sinh viên xu?t s?c t? ??i h?c Curtin Singapore.

B?n có th? liên h? trung tâm Edulinks ?? bi?t thêm thông tin chi ti?t h?c b?ng và ???c t? v?n mi?n phí. Các h? tr? t? trung tâm Edulinks:

1. T?ng áo thun Edulinks.

2. T?ng vé máy bay.

3. T?ng Kindle.

4. Mi?n phí 100% phí d?ch thu?t và phí làm h? s? (tùy t?ng n??c).

5. Ki?m tra ti?ng Anh mi?n phí.

6. Hu?n luy?n ph?ng v?n visa.

7. S?p x?p n?i ?n ? và ng??i ??a ?ón h?c sinh t?i sân bay.

8. H? tr? h?c viên trong su?t quá trình du h?c.

9. H? tr? gi?i thi?u vi?c làm cho du h?c sinh sau khi t?t nghi?p.

Thông tin chi ti?t liên h?: Công ty du h?c EDULINKS

– 439 Hoàng V?n Th?, ph??ng 4, qu?n Tân Bình, TP HCM. Te:l: (08) 3 847 9525 (Ext 114) – Hotline: 0915 439 765 – 0919 735 426.

– S? 6 Tây H?, ph??ng Qu?ng An, qu?n Tây H?, Hà N?i. Tel: (04) 3 718 3654 – Hotline: 0123 8686 123 (Mrs. Hoan) – 0919 735 426.

Web: www.edulinks.vn; www.duhocphanlan.info.
Email: info@edulinks.vn.

Theo ione.net

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *