V?i ch??ng trình này, các b?n s? có c? h?i làm vi?c trong môi tr??ng chuyên nghi?p nh?t, tích l?y nh?ng kinh nghi?m th?c t? và ??m nh?n nh?ng trách nhi?m th?c s?. B?n s? tham gia m?t ??i d? án ?? gi?i quy?t các v?n ?? kinh doanh khác nhau, ??ng th?i c?ng h?c t?p nh?ng v?n ?? c? b?n c?a doanh nghi?p.

M?t h? th?ng h? tr? toàn di?n s? ???c thi?t k? ?? chào ?ón các b?n, v?i m?t ng??i h??ng d?n giúp b?n ??t ra nh?ng m?c tiêu, hu?n luy?n và ?ánh giá hi?u su?t làm vi?c c?a b?n. Bên c?nh ?ó, các bu?i h?c t?p c?ng s? ???c t? ch?c ?? giúp b?n tìm hi?u các v?n ?? c? b?n v? k? n?ng thuy?t trình kinh doanh, k? n?ng giao ti?p & làm vi?c theo nhóm. T?t c? ??u nh?m chu?n b? cho con ???ng thành công c?a b?n và ?? b?n luôn s?n sàng cho nh?ng thách th?c ngh? nghi?p trong t??ng lai.

??c bi?t, nh?ng sinh viên hoàn thành ch??ng trình th?c t?p v?i k?t qu? ?ánh giá n?i b?t s? ??t ?? ?i?u ki?n vào vòng chung k?t c?a UFLP và ti?p t?c con ???ng s? nghi?p v?i Unilever.

??i t??ng:

 • Sinh viên Vi?t Nam (trong ho?c ngoài n??c) ?ang h?c n?m 3 ho?c n?m cu?i ??i h?c.
 • ?i?m tích l?y GPA t?i thi?u là 7/10 ho?c các thành tích t??ng ???ng.
 • Có k? n?ng phân tích và ?? xu?t t?t.
 • Có k? n?ng giao ti?p t?t.
 • T?ng ??m ???ng các v? trí lãnh ??o trong các t? ch?c sinh viên ho?c các ho?t ??ng ngo?i khóa.
 • Quan tâm ??n ngành hàng tiêu dùng.
 • Có ?am mê và ham h?c h?i.

Cách th?c ??ng kí:

 • Download m?u ??n ??ng kí t?i ?ây.
 • ?i?n vào ??n các kh? n?ng c?a b?n và phân công lu?n án.
 • ??ng ký tr?c tuy?n t?i ?ây sau khi ?ã hoàn thành ??n ??ng kí trên
 • Th?i h?n ??ng kí: tr??c ngày 15 tháng 12 n?m 2012.

Liên h?:

?? bi?t thêm chi ti?t ch??ng trình, các b?n có th? tìm hi?u t?i website ho?c liên h? email c?a ch??ng trình v?i ph?n Subject là “ULI enquiry”.

Mai Th?o

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.