Cultural Exchange Day – Sự kiện đặc biệt đón chào 2014

Cultural Exchange Day – Sự kiện đặc biệt đón chào 2014

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:4 Minute, 11 Second

(FTUNEWS) – Cultural Exchange Day (CED) là m?t s? ki?n th??ng niên c?a AIESEC FTU HCMC dành cho t?t c? h?c sinh, sinh viên trên toàn thành ph?. ?ây h?a h?n s? là m?t “Ngày h?i giao l?u v?n hóa” ?úng ngh?a – t?ng b?ng, r?n ràng và không kém ph?n b? ích.

Ch? còn h?n 10 ngày n?a n?m 2013 s? chính th?c k?t thúc, b?n ?ã có d? ??nh gì ?? ?ánh d?u nh?ng ngày ??u n?m m?i th?t ??c bi?t ch?a? Dành ra m?t ngày Ch? nh?t ?? t?n h??ng không gian v?n hóa qu?c t?, nâng cao kh? n?ng ti?ng Anh c?a mình, giao l?u và h?c h?i cùng nh?ng ng??i tr? ??n t? các qu?c gia khác nhau là m?t ý t??ng không t?i chút nào! 

CED 2014

?i?m ??c bi?t c?a CED 2014 l?n này là s? xu?t hi?n c?a các gian hàng v?n hóa Vi?t Nam bên c?nh gian hàng các qu?c gia khác. B?n v?a có c? h?i h?c h?i nh?ng ?i?m m?i l? t? các dân t?c khác, v?a t? hào cùng v?n hóa truy?n th?ng Vi?t Nam khi giao l?u v?i các b?n th?c t?p sinh n??c ngoài.
Nh?ng ho?t ??ng chính c?a Cultural Exchange Day 2014
Global Village (13h30 – 18h00): Ch??ng trình v?n hoá ??c tr?ng c?a AIESEC FTU HCMC; t?i ?ây các b?n có c? h?i tham gia tìm hi?u, giao l?u v?n hoá, vui ch?i các trò ch?i dân gian cùng các b?n th?c t?p sinh ng??i n??c ngoài ??n t? h?n 10 qu?c gia Hàn Qu?c, Brazil, ?n ??,… Ngoài ra, b?n có th? tìm hi?u nh?ng nét ??c s?c không-th?-b?-l? c?a v?n hóa Vi?t Nam t? các gian hàng truy?n th?ng n?a ??y

CED 2014

H?i th?o 1: “Connecting the Dots” (13h – 14h20): Tham gia giao l?u, l?ng nghe t? khách m?i nh?ng chia s? v? các tr?i nghi?m cu?c s?ng, v?n hoá c?a h? t?i n??c ngoài; s? tr??ng thành h? có ???c sau chuy?n ?i và m?i quan h? v?i thành công c?a h? ngày hôm nay. (H?i th?o di?n ra b?ng ti?ng Anh).
H?i th?o 2: “Stay locally, work internationally” (14h45 – 16h15): ??a ??n các thính gi? 1 cái nhìn bao quát h?n v? “hi?u bi?t ?a v?n hoá”, s? c?n thi?t c?ng nh? cách làm th? nào ?? tr? thành 1 ?ng c? viên sáng giá cho v? trí t?i các công ty, t?p ?oàn l?n ?a qu?c gia t?i Vi?t Nam. (H?i th?o s? di?n ra b?ng ti?ng Vi?t).
Ngoài ra, ??ng quên r?ng GLOBAL CITIZEN – Ch??ng trình th?c t?p sinh qu?c t? ?ã tái xu?t v?i ??t tuy?n quân cho mùa hè- th?i ?i?m Exchange “nóng” nh?t trong n?m. Trong khi Cultural Exchange Day ?em ??n c? h?i c?m nh?n n?n v?n hóa qu?c t? ngay t?i Sài Gòn, thì Global Citizen ra ??i ?em ??n cho b?n nh?ng tr?i nghi?m “s?ng” khi ??t chân ??n nh?ng ??t n??c tr??c nay ch? m?i nghe ??n trong sách v?!

CED 2014

Th?i gian: 12h30 – 18h ngày 05.01.2014
??a ?i?m: Australia International School – 264 Mai Chí Th?, Ph??ng An Phú, qu?n 2, TPHCM
??ng kí tham gia: http://ftuhcmc.aiesec.vn/ced2014/
?? bi?t thêm thông tin, hãy truy c?p: T?I ?ÂY
Deadline ??ng kí ch??ng trình: 7/1/2014
??ng kí ch??ng trình Global Citizen: http://bit.ly/17nqPjG
Hãy ??n v?i CED và tham gia Global Citizen ?? ???c th?a s?c Nghe – Nhìn- Tr?i nghi?m v?i t? cách m?t công dân toàn c?u – LIVE THE WORLD IN 3D!

Ph??ng Linh (t?ng h?p)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *