CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Đậm đà hương vị ngày về
Uncategorized | by , 14 tháng 7, 2013

M?n phép b? qua cái ??c tr?ng to l?n nh?t là ph? khô hay l?i n??ng, g?i gan ?? ?i ??n v?i m?t tô bún cua ??m ?à bình dân khó quên n?i ?ây. Bún cua ???c bán r?i rác kh?p thành ph? Pleiku, nh?ng ??c bi?t ngon và xu?t hi?n lâu nh?t c?a thành ph? này là bún cua ch? Nh? n?m trên ???ng Phùng H?ng. Ai ??n Pleiku c?ng mu?n ???c th??ng th?c m?t l?n h??ng v? khó quên này.

alt

?? có m?t tô bún cua ngon, ng??i làm c?ng h?t s?c k? công trong ch? bi?n. Nguyên li?u ?? t?o ra món bún cua r?t ?a d?ng: cua ??ng, bún, th?t ba ch?, m?ng, da heo chiên giòn (ho?c dùng bánh ph?ng tôm). Ngoài nh?ng nguyên li?u trên thì bún m?m cua không th? thi?u các gia v? nh? ?t, m?m nêm, ch? ho?c nem và các lo?i rau ?n kèm nh?: giá, b?p chu?i, xà lách, ng?, kinh gi?i và các lo?i rau th?m,…

alt

Cua ??ng là m?t thành ph?n quan tr?ng v?i vai trò ch? ??o và là “linh h?n” c?a món ?n này; th??ng thì vào mùa m?a cua s? nhi?u và th?t ch?c h?n mùa khô. Cua ??ng mua v? ???c r?a s?ch ?? lo?i b? ch?t b?n. Sau ?ó, cua ???c nhúng s? qua n??c sôi (không ?? chín, ch? ?? cho cua “ng?t” ?i không k?p vào ng??i làm) và ???c bóc b? mai ?i, ch? l?y ph?n th?t còn l?i ?em giã nhuy?n (ho?c xay nhuy?n b?ng máy) r?i l?c l?y n??c, tùy theo l??ng cua mà n??c l?y ???c nhi?u hay ít. ?em ? n??c cua v?a l?c kho?ng 1 ngày cho lên men chua (?ây chính là n??c dùng). Khi n??c cua ?ã ?? ?? chua thì ???c ?em ch? bi?n thành món bún cua Gia Lai.

alt

Ti?p ??n hành t?i phi th?m r?i cho th?t ba ch? vào xào cho t?i th?t s?n l?i, cho h?t nêm và các gia v? khác vào, sau ?ó ?? n??c cua ?ã ???c làm chua vào khi n??c b?t ??u sôi lên thì m?ng ?ã x?t m?ng ???c b? vào; th?i gian ?un càng lâu thì m?m càng th?m, s? càng ngon.

Sau khi ?ã hoàn t?t các công ?o?n ch? bi?n, bún ???c x?p vào tô l??ng v?a ph?i sau ?ó chan n??c m?m cua vào kèm theo m?ng và ba ch? b? m?t ít da heo chiên dòn lên trên (bánh ph?ng tôm), ?t và m?m nêm là gia v? không th? thi?u tùy theo kh?u v? c?a m?i ng??i mà ng??i ?n cho nhi?u hay ít. Khi th??ng th?c b?n nên cho thêm ch? l?a và nem, ?n kèm v?i rau s?ng thì b?n m?i có th? th??ng th?c h?t ???c h??ng v? c?a món bún cua này.

alt

Khi ??a vào mi?ng, b?n s? c?m nh?n ???c ? ??u l??i v? m?n c?a m?m, v? th?m c?a các lo?i rau, v? n?ng ??c tr?ng c?a bún m?m, v? cay c?a ?t, âm thanh giòn r?m c?a da heo… T?t c? hòa quy?n v?i nhau t?o nên món ?n r?t h?p d?n. ?n món này b?n ph?i ?n ít nh?t hai tô mà mi?ng v?n còn thòm thèm mu?n ?n n?a (nh?ng không nên ?n thêm vì b?n s? b? no ??y).

alt

Sau khi ?n xong món bún cua Gia Lai, b?n có th? th??ng th?c thêm các món chè nh?: chè chu?i, ?ông s??ng, ??u xanh… và các món n??c nh?: cà r?t, rau má, n??c mía, ??n lúc này thì b?n ?ã no c?ng b?ng r?i! N?u b?n ?n th??ng xuyên r?t d? b? “nghi?n” món ?n ngon dân dã c?c k? Tây Nguyên c?a ph? núi Pleiku. Hãy ??n ph? núi và th? m?t l?n n?m món ?n này nhé!

Yun

Top