(FTUNEWS) – “K?t n?i yêu th??ng” – ch??ng trình v?n ngh? gây qu? h?ng n?m do CLB Sóng ?a T?n và ??i CTXH tr??ng ??i h?c Ngo?i Th??ng c? s? 2 ph?i h?p cùng t? ch?c – ?ã tr? l?i!

alt

??i v?i ??i Công Tác Xã H?i (CTXH) và CLB Sóng ?a T?n tr??ng ?H Ngo?i Th??ng CS2, âm nh?c mang yêu th??ng ?i r?t xa, v??t kh?i ranh gi?i gi?a ng??i hát, ng??i nghe, ??n v?i nh?ng vùng ??t xa xôi nghèo khó, ??n v?i nh?ng trái tim khao khát s? th??ng yêu và trao ni?m h?nh phúc cho nh?ng con ng??i ?ã m? lòng g?i ?i m?t chút n?ng.

“K?t n?i yêu th??ng 2011” ???c t? ch?c vào tháng 9/2011 ?ã gây ???c ti?ng vang l?n, mang ??n m?t b?a ti?c âm nh?c phong phú cho khán gi? và thu ???c 26 tri?u 400 nghìn ??ng ti?n quyên góp ?ng h? mái ?m Tam Bình, qu?n Th? ??c.

Các ho?t ??ng n?m trong chu?i “K?t n?i yêu th??ng 2012”:

Ch??ng trình bán ?? Handmade gây qu? và Chia s? sách Booksharing: là ch??ng trình gây qu? b?t ??u t? cu?i tháng 8 và kéo dài ??n khi ch??ng trình k?t thúc. Các b?n s? có c? h?i ???c s? h?u nh?ng s?n ph?m handmade c?c kì ??c ?áo và d? th??ng, ??ng th?i ?ng h? s? ti?n c?a mình vào qu? xây d?ng th? vi?n cho ch??ng trình.

?êm nh?c hoàng tráng vào ?êm 23/9 ?? gây qu? cho ch??ng trình

Ch??ng trình “Th? vi?n biên gi?i”: ch??ng trình kéo dài 2 ngày 1 ?êm t?i xã Hòa H?i. CTV và BTC ch??ng trình s? cùng nhau bi?n ý t??ng xây d?ng th? vi?n thành hi?n th?c. D? ki?n s? di?n ra vào ngày 6 và 7/10/2012 v?i các ho?t ??ng: trang trí th? vi?n, l?p h?c; v? tranh t??ng; làm v? sinh tr??ng h?c; sinh ho?t thi?u nhi; giao l?u b? ??i và th?m ??n biên phòng; giao l?u C?ng Tác Viên – Ban T? Ch?c;

??i s? ch??ng trình: Hoàng My – ??i di?n c?a Vi?t Nam trong cu?c thi “Hoa h?u Th? gi?i 2012”

?êm v?n ngh? vô cùng hoành tráng, v?i s? góp m?t c?a CLB Sóng ?a T?n và nhi?u ca s? khách m?i n?i ti?ng nh? Thanh Duy Idol, Võ H? Trâm, Võ Tr?ng Phúc, Ph??ng Anh Idol, Tùng Leo,…và nhi?u ng??i n?i ti?ng khác s? ti?p t?c ???c b?t mí vào ?êm 23/9.

B?t c? ai tham gia ch??ng trình s? nh?n ???c Voucher gi?m giá 30% t?i Glee coffee ho?c 15% t?i Seven coffee.

Nh?ng h?n th? n?a, tham gia ch??ng trình là b?n ?ã góp ph?n ?óng góp xây nên th? vi?n cho các em nh? ? tr??ng ti?u h?c Hòa H?i, thu?c xã nghèo Hòa H?i, huy?n Châu Thành, t?nh Tây Ninh.

– Cách th?c tham gia ?êm nh?c “K?t n?i yêu th??ng 2012”:

Liên h? ??i CTXH Tr??ng ?H Ngo?i Th??ng CS2 ?? ?ng h? “Th? Tình Th??ng” ?? tham d? ?êm nh?c và nh?n Voucher ngay b?n nhé!

CTV FTUNEWS (t?ng h?p)

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *