?èn Avatar

?èn Avatar có th? c?m ?ng ???c ánh sáng, ch?c n?ng này có th? giúp ti?t ki?m ?i?n ngoài ra còn giúp cho c?n phòng c?a b?n thêm sinh ??ng h?n. Ngo?i hình c?a chi?c ?èn này ???c l?y ý t??ng t? b? phim 3D n?i ti?ng Avatar. ?èn Avatar là m?t v?t trang trí r?t d? th??ng và lãng m?n, mang c? thiên nhiên vào ngôi nhà b?n.

alt

?èn chi?u sao – Star lover

X? ?nh mà b?n có th? ng?m ???c là nh?ng hình hoa trái tim, hình c?p ?ôi hôn nhau, hay là các hình c?p ?ôi ?ang hò h?n, cùng nhau d?o trên xe ??p… t?o cho b?n m?t không gian th?t lãng m?n, th?t ?n t??ng, th?t ?m áp ch? dành cho b?n và ng??i ?y trong d?p Giáng sinh này.

alt

Hoa th?y tinh ??c nguy?n

Hoa th?y tinh ??c nguy?n g?m 6 màu s?c v?i 6 ý ngh?a khác nhau, c?u chúc cho s? may m?n, h?nh phúc và ni?m vui ??n v?i b?n và nh?ng ng??i thân. B?n c?ng có th? t? mình tr?ng m?t bông th?y tinh trong l? v?i m?t b? “?? ngh?” riêng. Không gian quanh b?n s? thêm sinh ??ng và ??p m?t h?n, m?t món quà ý ngh?a cho b?n bè, ng??i thân.

alt

B? l?ch Giáng sinh ?? g?

12 b?c t??ng g? v?i nh?ng hình thù ng? ngh?nh, ?áng yêu ???c ??t trong t? g? vuông v?c. ?i?u ??c bi?t, m?i b?c t??ng g? s? t??ng tr?ng cho m?i m?t tháng trong n?m. 12 tháng v?i 12 khuôn hình ???c ch?m kh?c tinh vi, khéo léo làm thành m?t b? l?ch ??c ?áo. Ngoài ra, ?i?m n?i b?t c?a b? l?ch này ?ó là s?c ?? r?c r? v?n ???c coi là màu t??ng tr?ng cho Giáng sinh, màu c?a s? ?m áp và may m?n.

alt

Piano pha lê

H?p nh?c là m?t chi?c piano thu nh? v?i nguyên t?c ho?t ??ng và ch?t âm h?t nh? m?t chi?c piano mini. Nh?ng chi?c gai nh? xíu trên lô ???c b? trí c?c k? chính xác trên b? m?t lô. B?n ch? c?n “lên dây cót” ?? t?o ra ??ng n?ng cung c?p n?ng l??ng cho h?p nh?c. ?ây có th? là món quà d? th??ng, c?c k? ??c ?áo mà b?n có th? g?i t?ng ng??i thân yêu c?a mình v?a có ý ngh?a, v?a có th? gi?i trí.

alt

Nh?ng món quà v?a th? hi?n tình c?m ngoài ra còn có th? gi? làm k? ni?m. Hy v?ng nh?ng chia s? c?a FTUNEWS s? giúp b?n không còn ph?i “vò ??u b?t tai” khi tìm nh?ng món quà ??c bi?t dành cho ng??i thân và b?n bè trong d?p giáng sinh này.

*Nh?m t?o sân ch?i thú v? cho các b?n tr? nhân d?p Noel ?ang tràn ng?p kh?p ph? ph??ng, FTUNEWS hi?n ?ang t? ch?c cu?c thi ?nh “Kho?nh kh?c Giáng sinh” v?i nh?ng gi?i th??ng h?p d?n. ?? tham gia cu?c thi, các b?n có th? xem thông tin chi ti?t t?i ?ÂY.

Kim Bôi (T?ng h?p)

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.