(FTUNEWS) – Nh?m t?p h?p l?c l??ng các b?n sinh viên FTU2 chu?n b? tham gia H?i thi sinh viên V?n – Th? – M? toàn qu?c – Uleague 2013, ??i Cheerleading FTU2 thông báo ???t tuyê?n tha?nh viên m??i.

Uleague 2013 là h?i thi sinh viên V?n – Th? – M? toàn qu?c do B? Giáo d?c – ?ào t?o ph?i h?p v?i kênh truy?n hình Let’s Viet t? ch?c di?n ra t?i Hà N?i, ?à N?ng và TP. H? Chí Minh v?i 3 n?i dung: Futsal, Cheerleading và Miss.

alt

?H Ngoa?i th??ng CS2 ?a? chi?nh th??c “go? c??a” Uleague. ???t tuyê?n tha?nh viên m??i v??i 3 tiêu chi? nh? sau:

– Các b?n nam n? hi?n là sinh viên chính quy tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng C? s? 2.

– Có tinh th?n trách nhi?m, nhi?t huy?t.

– ?u tiên nh?ng b?n nam có th? l?c t?t.

Th?i gian d? thi: 15/12/2013, n?u may m?n l?t vào vòng trong, s? ti?p t?c tham d? ??n cu?i tháng 12/2013.

Thông tin chi ti?t các b?n có th? theo dõi t?i : https://www.facebook.com/uleaguevn

Vì tinh th?n th? thao b?t di?t, vì màu c? s?c áo c?a ??i tuy?n Ngo?i th??ng C? s? 2, ??i Cheerleading cho?n ba?n cu?ng chiê?n ?â?u va? chinh phu?c!

Co?n ch?? gi? n??a ma? không tham gia cu?ng ??i Cheerleading FTU2 b??ng ca?ch click va?o ????ng link ??ng ki? online  ?ÂY .

Viê?t Trinh

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.