Đông Phong – cậu bạn stylist 9x đa tài

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:8 Minute, 49 Second

(FTUNEWS) – Khá quen thu?c v?i FTUers qua nh?ng bìa báo FTUNEWS và teenstory t?ng ???c chú ý – “N?u anh là ng??i em yêu” , ?ông Phong còn là m?t stylist tr? tài n?ng và r?t có khi?u trong nhi?u nhi?u l?nh v?c khác.

 


C?u b?n stylist cho hàng lo?t hot girl

Stylist trong showbiz hi?n nay không hi?m, nh?ng tìm ???c m?t stylist tr? ?a tài và sáng t?o nh? ?ông Phong thì có v? không nhi?u. C?u b?n sinh n?m 1991 này ?ã t?ng làm vi?c v?i r?t nhi?u chân dài, hot girl ?? cho ra lò nh?ng b? ?nh th?i trang ?n t??ng. ?i?m s? qua nh?ng cái tên t?ng… “qua tay” ?ông Phong có hotgirl Sam, Ng?c Th?o, Kelly, Tâm Tít, Qu?nh Chi, di?n viên – ng??i m?u Anh ?ào, siêu m?u H?ng Qu? (PinkQ), Miss Teen Di?m Trang,… và m?i ?ây nh?t là Angela Ph??ng Trinh và ng??i m?u nhí B?o Trân.

Luôn khiêm t?n t? nh?n mình may m?n h?n các b?n khác khi g?p ???c nh?ng c? h?i t?t ?? th? hi?n b?n thân, th? nh?ng ?ông Phong d??i góc nhìn c?a nhi?u ng??i luôn là m?t stylist c?c k? tài n?ng và sáng t?o. “?ông Phong luôn có ý t??ng m?i và ?a d?ng trong thi?t k? c?ng nh? s?p ??t b?i c?nh. ?i?m n?i b?t c?a b?n ?y là có th?m m? v? màu s?c qua cách l?a ch?n và ph?i màu hòa quy?n phù h?p v?i model. Ngoài ra, ?ông Phong còn có kh? n?ng t? v?n h?p v?i cá tính m?i model n?a” – cô b?n di?n viên Anh ?ào thích thú nói v? ?ông Phong.

Anh ?ào và nhi?u sao teen khác r?t ‘k?t’ ?ông Phong

?? b?t k?p xu h??ng th?i trang trên th? gi?i, ?ông Phong cho bi?t b?n th??ng xem các t?p chí th?i trang tên tu?i, s?u t?p nh?ng b? ?nh ??p ?? làm t? li?u và th?nh tho?ng “ngâm c?u” thêm m?t s? b? phim ?? rút kinh nghi?m. Nói v? phong cách t?o d?ng cho m?u, ?ông Phong cho bi?t: “T? tr??c t?i gi? mình v?n hay làm stylist cho nh?ng ng??i m?u còn khá tr? nên phong cách mình hay s? d?ng là tr? trung, n?ng ??ng, cá tính và ng?u h?ng, khai thác t?i ?a n?ng l??ng và s?c tr? c?a m?u”.

Ngoài vai trò stylist trong ê-kip th?c hi?n m?t b? ?nh, ?ông Phong còn là m?t “phù th?y” retouch ?nh c?c siêu. Màu ?nh c?a b?n luôn t??i và r?c r?, ??c bi?t là r?t “th?i th??ng”. Ngoài ra, anh b?n th?nh tho?ng c?ng kiêm luôn c? v? trí photographer. B?n có th? ghé trang flickr c?a ?ông Phong ?? ki?m ch?ng nhé!

“Trùm” thi?t k?

T?i ?à N?ng, ?ông Phong là m?t cái tên không xa l? gì v?i teen THPT Phan Châu Trinh khi b?n là ng??i ??ng sáng l?p Connect 9x Team – t? ch?c c?c ‘n?i danh’ v?i nhi?u ho?t ??ng t? thi?n và s? ki?n âm nh?c khá l?n t?i ?à N?ng, ??c bi?t là ?êm th?i trang Miraculous’10 ?ình ?ám, quy t? các hot girl tên tu?i nh? Sam, Ng?c Th?o, Lou Tr?n,… Ch?a h?t, n?m 12, ?ông Phong còn t?ng xu?t s?c giành gi?i Nh?t khu v?c mi?n Trung Liên hoan Âm nh?c H?c sinh sinh viên.


“Di c?” vào Sài Gòn và theo h?c t?i ?H Ngo?i th??ng C? s? 2, ?ông Phong n?i lên nh? m?t “trùm” designer v?i các ?n ph?m qu?ng bá cho nhi?u s? ki?n l?n t?i tr??ng. C?u b?n thành viên Ban Phong trào này t?ng “gánh vác” vai trò Phó BTC cu?c thi “FTUer – It’s Me 2011”, ph? trách ??i ngo?i và truy?n thông qu?ng bá cho cu?c thi. Ch?a h?t, ?ông Phong còn t?ng là thành viên Ban Tuyên truy?n, ??i SIFE và CLB Ti?ng Anh. Tham gia thi?t k? r?t nhi?u bìa báo cho FTUNEWS, ?ông Phong còn là m?t cây bút t?ng gây chú ý v?i teenstory “N?u anh là ng??i em yêu”.

M?t s? bìa báo FTUNEWS do ?ông Phong retouch và thi?t k?

Phát huy kh? n?ng thi?t k? c?a mình, t?i cu?c thi thi?t k? bìa sách Beyond The Cover l?n I do Bookaholic Club và Nhã Nam t? ch?c, ?ông Phong ?ã xu?t s?c giành ngôi Quán quân. L?t vào “m?t xanh” c?a Bách Vi?t Books và nhi?u công ty sách khác, ?ông Phong t?ng thi?t k? nhi?u bìa sách ?ã ???c xu?t b?n, trong ?ó ph?i k? ??n cu?n best-seller Hóa ra anh v?n ? ?ây c?a Tân Di ? và m?i nh?t là t?p truy?n ? thiên ???ng c?a nhà v?n Nguy?n H?u H?ng Minh.


M?t s? sách ?ã ???c xu?t b?n do ?ông Phong thi?t k? trang bìa

“Showbiz trong t??ng lai s? có tên ?ông Phong”

T? nh?n là kham nhi?u vi?c nh?ng hi?m lúc nào ?ông Phong xu?t hi?n trong b? d?ng m?t m?i hay xì-trét vì overload. Trong m?t b?n bè, ?ông Phong luôn là m?t c?u b?n “t??i roi rói”, có cá tính c?c m?nh, vô cùng l?c quan, th?ng tính, nói h?i nhi?u và ?ôi khi… “hâm hâm” h?t c?.

Là m?t freelancer ?a tài, khi còn là sinh viên ?ông Phong t?ng tr?i qua r?t nhi?u công vi?c thú v? mà ?áng k? nh?t trong s? ?ó là v? trí tr? lý giám ??c cho Parallel Frozen Yogurt. B?n còn t?ng thi?t k? b? nh?n di?n th??ng hi?u, poster, print-ad và giao di?n website cho nhi?u nhãn hàng khá l?n. V?a theo ?u?i ?am mê ngh? thu?t, v?a thích thú v?i nh?ng công vi?c sáng t?o nh?ng ?ông Phong ch?a bao gi? b? bê vi?c h?c ? tr??ng. ?u tiên tr??c m?t bây gi? c?a b?n là n? l?c ?? có m?t t?m b?ng t?t nghi?p th?t t?t – món quà ý ngh? nh?t b?n dành t?ng cho b? m? mình.

Park Jin Young, ông “trùm” c?a JYP Entertainment và H? Ng?c Hà là hai nhân v?t ?nh h??ng khá m?nh ??n ?ông Phong.

K? v? nh?ng d? ??nh xa h?n, ?ông Phong cho bi?t b?n s? ph?n ??u ?? tr? thành m?t nhà s?n xu?t và kinh doanh gi?i trí tên tu?i trong showbiz. “Ai c?ng bi?t showbiz là m?t con ???ng r?i ??y… gai hoa h?ng mà ?ông Phong n?u r?t r?t mu?n thì v?n ch?a ?? ‘n?i công’ ?? có th? b??c ?i trên con ???ng ?y ngay bây gi?. Tuy nhiên, n?u ?ã ch?n con ???ng showbiz ?? b??c ?i, tr??c h?t, b?n ph?i tin vào chính mình cái ?ã! Ch?c ch?n là showbiz trong t??ng lai s? có tên ?ông Phong” – c?u b?n quy?t tâm.

 

PROFILE

Tên “cúng c?m”: Nguy?n H?u Thanh Tu?

DOB: 12/01/1991

Sinh viên CDK5 – ?H Ngo?i th??ng C? s? 2 t?i TP HCM

N?ng khi?u ??c bi?t: stylist, nhi?p ?nh, v?, design, ca hát…

Thói quen bu?n c??i: H?n m?t lúc 3 cái ??ng h? báo th?c réo inh ?i vào 6h sáng, th?c d?y t?t chuông và… ng? ti?p.

Vi?c ng? ng?n nh?t t?ng làm: M?c áo ng??c ch?y vào Diamond Plaza. 

Th?n t??ng: Ba m?

Thành tích:

  • Gi?i nh?t Khu v?c mi?n Trung Liên hoan Âm nh?c HSSV (2008)
  • T?ng ??o di?n ?êm th?i trang Miraculous ’10 t?i TP ?à N?ng (8/2010)
  • ??ng sáng l?p và qu?n lí Connect 9X Team – ?à N?ng
  • Thành viên t? ch?c Tình nguy?n GentleFund – Singapore (GFO) t?i TP ?à N?ng
  • Quán quân cu?c thi Thi?t k? bìa sách Beyond The Cover l?n I do Bookaholic Club t? ch?c
  • Phó BTC “FTUer – It’s me 2011”
  • T?ng là Tr? lí giám ??c cho Parallel Frozen Yogurt
  • T?ng là CTV chính th?c Báo Hoa h?c trò và m?t s? báo, trang tin khác.
  • Designer t? do (thi?t k? bìa sách cho Bách Vi?t và ?inh T? Book).

 

Facebook: ?ông Phong


 

H?u Anh

?nh: Tùng Chu – Theo iOne.net

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *