Đợt tuyển thành viên duy nhất của Action Club năm 2011-2012

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:2 Minute, 46 Second

AC là m?t trong nh?ng CLB tr?c thu?c ?oàn tr??ng ??i H?c Ngo?i Th??ng c? s? II t?i Tp.H? Chí Minh. Ra ??i t? tháng 04/2004, v?i tên g?i “CLB K? n?ng Doanh nhân”, CLB là n?i rèn luy?n và trau d?i các k? n?ng m?m c?n thi?t cho sinh viên ?? tr? nên t? tin, n?ng ??ng và hoàn thi?n b?n thân. 

?? chính th?c tr? thành 1 ACer, sinh viên s? ph?i tr?i qua 3 vòng thi:

Vòng 1: N?p ??n d? tuy?n (13/09/2011-22/09/2011)

M?i b?n s? c?n chu?n b? CV tr? l?i 5 câu h?i sau b?ng b?t c? hình th?c sáng t?o nào( vi?t tay, làm th?, v?, clip, photoshop,…) ?? th? hi?n b?n thân:

  1. Thông tin cá nhân (h? tên, ngày sinh, kh?i l?p, email, ?i?n thoai,…)
  2. Gi?i thi?u b?n thân (?i?m m?nh, ?i?m y?u, s? thích, tính cách, n?ng khi?u)
  3. Nh?ng hi?u bi?t v? CLB K? n?ng doanh nhân.
  4. Nh?ng mong mu?n phát tri?n nh? th? nào khi là thành viên c?a CLB.
  5. G?i kèm 1 t?m ?nh t? do (t? ch?p ho?c s?u t?m,…) mà b?n cho r?ng nó th? hi?n ???c b?n rõ nh?t, kèm bài vi?t d??i 100 t? gi?i thích lý do vì sao? (không b?t bu?c)

Các ??n d? tuy?n n?p tr?c ti?p t?i bàn thông tin c?a CLB (??t c?nh b?ng tin ?oàn – H?i, dãy nhà A) t? 7h -17h30 các ngày t? 13/09/2011-22/09/2011

Ngoài ra, sinh viên có th? n?p ??n d? tuy?n v? ??a ch? mail: tt011@actionftu.com v?i tên t?p tin theo cú pháp: TTV11_HOTEN_KHOALOP.doc

H?n chót ??ng kí: 17h30 ngày 22/09/2011

K?t qu? vòng 1 s? ???c thông báo ??n t?t c? các b?n vào ngày 28/09/2011 qua email cá nhân, Facebook AC ho?c ftunews.com

Vòng 2: Teamwork (01 và 02/10/2011)

?ây là ph?n thi th? thách các b?n v? k? n?ng m?m, ho?t ??ng gi?i m?t th?, ph?n thi ph?n bi?n và x? lý tình hu?ng theo nhóm.

Vòng 3: Ph?ng v?n (09/10/2011)

Sau vòng 3, AC s? ch?n ra 24 b?n cu?i cùng ?? tr? thành thành viên nòng c?t c?a Action Club n?m h?c 2011-2012

?? bi?t thêm thông tin, sinh viên có th? tham kh?o ho?c ?? l?i câu h?i t?i:

Ho?c ???c t? v?n tr?c ti?p ? bàn t? v?n AC t?i b?ng thông tin tr??ng.

Ng?c Linh (t?ng h?p)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *