(FTUNEWS) – Trong nh?ng ngày cu?i n?m 2013 này, cùng hòa vào không khí cu?i n?m và m?t mùa Giáng Sinh s?p ??n, MarC-CLB Marketing Toàn thành tr?c thu?c Nhà v?n hóa Sinh viên s? ?em ??n cho b?n bu?i chia s? ??nh h??ng ?m cúng Freshman Marketing Orientation trong khuôn kh? 2 ngày ch? dành riêng cho nh?ng b?n sinh viên n?m 1 và n?m 2 nh?m giúp các b?n gi?i ?áp t?t c? nh?ng th?c m?c v? marketing và nh?ng l?nh v?c liên quan. 

alt

Bu?i 1: H?i th?o ??nh h??ng t? 8h00 ??n 12h00 ngày 22/12/2013 t?i h?i tr??ng Nhà v?n hóa Sinh viên, 643 ?i?n Biên Ph?, Ph??ng 1, Qu?n 3, Tp. HCM

Bu?i 2: Field Trip t? 10h00 ??n 17h00 ngày 23/12/2013 t?i công ty Marketing Climax Interactive, 232 Cao Th?ng, Qu?n 10, Tp. HCM

Ch??ng trình hy v?ng s? truy?n ???c c?m h?ng và kh?i g?i ni?m yêu thích marketing c?a các b?n sinh viên tr? trong ngày ??u tiên c?a chu?i ch??ng trình, ??ng th?i t?o b??c ??m giúp các b?n phát tri?n và chinh ph?c ?am mê marketing c?a mình v?i s? tham gia chia s? t? các di?n gi?: 

Ch? Nguy?n Th? Mai – Marketing Trade Category Director c?a Unilever Vi?t Nam;

Th?y Lê Giang Nam – gi?ng viên b? môn Marketing tr??ng ??i h?c Ngo?i Th??ng;

Phan Th? Th?o NghiNguy?n Bá L?c – Quán quân cu?c thi Young Marketer mùa th? 2;

Th?i gian: t? 8h ??n 12h ngày 22/12/2013

alt??a ?i?m: H?i tr??ng Nhà v?n hóa Sinh viên 643 ?i?n Biên Ph?, Ph??ng 1, Qu?n 3, Tp. HCM.

Không ch? v?y, các b?n còn có c? h?i tham gia Field Trip “A day with Climax Interactive Marketing Communication Group” thông qua cu?c thi “Face your CV”. N?u mu?n tham gia cu?c thi ?? có c? h?i ???c ??n tham quan h?c t?p t?i công ty Climax Interactive, các b?n, sau khi nh?n ???c vé tham gia ch??ng trình, hãy g?i CV (có kèm theo mã s? vé c?a mình) v? ??a ch? email: ducduy.marc@gmail.com tr??c 22h ngày 20/12/2013. Ngoài ra, ch??ng trình s? còn r?t nhi?u gi?i th??ng h?p d?n khác và nhi?u b?t ng? thú v? nhân d?p Noel này dành cho các b?n.

  • Các b?n có th? ??ng ký mua vé ngay hôm nay t?i ?ÂY. Giá vé là 20.000?/ng??i.

Mua vé tham d? ch??ng trình các b?n c?ng ??ng th?i ch?n cho mình c? h?i tham gia vào cu?c thi “Face your CV” l?n 2 c?a MarC b?ng cách s? d?ng mã s? ghi trên th? ?? g?i bài.

M?i thông tin chi ti?t v? ch??ng trình các b?n có th? tìm hi?u ??y ?? thông qua fanpage c?a MarC:

https://www.facebook.com/MarC.NonstopCreativity

ho?c g?i ?i?n v? hotline 01643727247 (G?p ??c Duy).

??ng b? l? c? h?i cu?i cùng trong n?m này ?? tham gia cùng MarC hi?n th?c hóa ?am mê Marketing b?n nhé vì MarC tin ch?c r?ng sau bu?i chia s? này r?i ch?c ch?n s? có b?n th?t lên “I WAS INSPIRED” ??y!

Ph??ng Linh (t?ng h?p)

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.