CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
FTU – League 2012 – Rực lửa cùng trái bóng tròn
Uncategorized | by , 14 tháng 11, 2012

Gi?i bóng ?á FTU-League là gi?i bóng ?á l?n nh?t trong n?m do CLB Bóng ?á tr?c thu?c H?i Sinh Viên t? ch?c. M?c ?ích c?a gi?i không ch? là t?ng tính ?oàn k?t, giao l?u h?c h?i gi?a các ?oàn Khóa mà còn là d?p ?? các b?n rèn luy?n th? l?c và gi?i trí sau nh?ng gi? h?c c?ng th?ng.

V?n t??ng t? nh? các gi?i tr??c, gi?i ??u n?m nay bao g?m 2 ph?n song song : gi?i bóng ?á Nam và gi?i bóng ?á N?, ??i t??ng tham gia là sinh viên h? chính quy (Các khóa l?p  K48, K49, K50, K51 và h? hoàn ch?nh ki?n th?c) ?ang theo h?c tr??ng ?H Ngo?i th??ng.

Gi?i bóng ?á N? ?ã ch?ng ki?n cú Hat-trick l?ch s? c?a K49C, li?u n?m nay K49C có còn ??ng v?ng trên ngôi n? v??ng ??i h?c Ngo?i Th??ng hay s? có b?t ng? thú v? nào ??n t? các ?àn em K51?

Có v? gay c?n h?n, bóng ?á Nam ch?a bao gi? ch?ng ki?n s? ??ng quang 2 l?n c?a ?oàn Khóa nào, ???ng kim vô ??ch K47B ?ã t?t nghi?p. Chi?c cúp vinh quang s? dành cho l?p k? c?n nào ?ây ? Hay s? là cú ?úp c?a K49D – Tân V??ng Green Summer Cup? M?i ng??i c?ng ?ang mong ch? xem màn trình di?n c?a các ?àn em K51 s? nh? th? nào, ??c bi?t là liên quân K51F-CLC2 sau khi h? ?ã giành ???c ngôi v??ng ? gi?i Tân Sinh viên di?n ra ? tháng 10 v?a r?i.

H?p d?n và ??y nhi?t huy?t, gi?i ??u th?c s? là c? h?i ?? ch?ng minh r?ng Sinh Viên Ngo?i Th??ng không ch? bi?t h?c, mà còn r?t n?ng ??ng và kh?e m?nh.

Hãy cùng ch? ?ón và tham gia vào FTU-League n?m nay ?? cung giành l?y chi?c  cúp vàng danh giá các b?n nhé.

Th?i h?n ??ng kí s? k?t thúc vào 17h30 ngày 19/11.

Download Biên b?n cam k?t và danh sách ??i bóng t?i ?ây: http://www.mediafire.com/?gyfurr4h9g367 và n?p l?i cho CLB t?i V?n Phòng H?i Sinh Viên.

M?i thông tin chi ti?t các b?n vui lòng truy c?p FB CLB Bóng ?á: http://www.facebook.com/ClbBongDaFtu2

CTV FTUNEWS


Top