(FTUNEWS) 9/11 ?ánh d?u ngày ??u ra quân c?a n?i dung bóng r?. ???c xem là m?t trong nh?ng môn th? thao ???ng ph? h?p d?n b?c nh?t v?i gi?i tr?, bóng r? t?i FTUGames n?m nay là c? h?i cho r?t nhi?u FTUers th? hi?n ni?m ?am mê cùng tài n?ng v?i b? môn th? thao thú v? này. D??i ?ây là m?c tin nhanh “g?i tên ?i?m m?t” nh?ng tr?n ??u “nóng” c?a ngày:

alt

Giây phút th? giãn và l?u gi? k? ni?m c?a các tay bóng r? FTUers

K51CLC1 và K51CLC2 ?ã có màn chào sân không th? ?n t??ng h?n. Dù k?t qu? là 19-4 nh?ng CLC2 ch?a m?t phút nào ?? ??i th? ??ng khóa l?i l?ng, ?óng góp m?t tr?n m? màn th?c s? mãn nhãn. Nh?ng “c?n m?a bàn th?ng” th?c th? l?i xu?t hi?n lúc 10 gi?, v?i t? s? ?n t??ng 33-10 gi?a K51C và K50CLCD2. ?óng góp cho t? s? ??m ?à ?ó là v?n ??ng viên áo s? 14 c?a K51C. Tuy không có thân hình lý t??ng c?a m?t c?u th? bóng r?, nh?ng anh l?i phát huy h?t m?c kh? n?ng b?t cao và di chuy?n linh ho?t sâu vào ??i hình c?a K50CLCD2 ?àn anh, ghi h?u h?t các bàn th?ng và t?o nên tr?n ??u c?a ngày.

altaltalt

Nh?ng cú ném r? ??y k? thu?t

Trong cái n?ng gay g?t c?a bu?i chi?u, tr?n ??u gi?a K50D v?i K51A ?ã di?n ra v?i chi?n th?ng tuy?t ??i 16-0 nghiêng v? K50D. N?i b?t trong ??i hình l?p D là s? 15 H?ng H?nh, ?ây c?ng là m?t trong nh?ng th? môn xu?t s?c c?a gi?i ??u giao h?u các ?oàn- H?i- Câu l?c b? v?a r?i. Bên c?nh ?ó, K52A+B và K52CLC1 cho th?y 2 ??i hình và l?i ch?i khác bi?t: K52CLC1 v?i th? hình cao to nhanh chóng áp ??o và giành ???c th? tr?n , trong khi liên quân K52A và K52B l?i ph?n ?òn b?ng nh?ng cú ném t? xa ?n ?i?m tr?c ti?p. Tuy nhiên, tr?n ??u k?t thúc v?i t? s? 24-8 nghiêng v? K52CLC1.

alt

K50D và K51A dàn tr?n

alt

K52 A+B kiên c??ng chi?n ??u t?i phút chót

Tân binh K52D l?i ch?n cách gây ?n t??ng v?i dàn c? ??ng viên vô cùng cu?ng nhi?t và v?n ??ng viên s? 7 Nguy?n Hoàng V? –bi?t danh vua úp r? v?i chi?u cao v??t tr?i c?a mình liên t?c có nh?ng cú úp r? ?n ?i?m tr?c ti?p. ???c bi?t ?ây c?ng là m?t trong nh?ng thành viên c? c?a ??i bóng r? tr??ng THPT Nguy?n Th??ng Hi?n t?ng vô ??ch gi?i ??u bóng r? toàn thành ph?. Tr?n ??u di?n ra ngh?t th? ??n 50 giây cu?i cùng, nh?ng chú dê tuy ?ang d?n tr??c nh?ng l?i ph?m t?i 4 l?i ??ng ??i, và thêm 1 l?n n?a h? s? b? x? thua. ?ó m?i là nh?ng tích t?c ngh?t th? nh?t, ?? khi ti?ng còi k?t thúc tr?n vang lên, và c? sân ??u v? òa trong ni?m vui chi?n th?ng.

alt

Cú b?t khá ??p m?t trong tr?n K51B – K52D

Sau ?ây là b?ng k?t qu? chính th?c: alt

 

Ngay ngày ??u c?a gi?i ??u, th?c l?c c?a các ?oàn khóa ?ã ???c ph?n nào b?c l?, không khí trong sân ch?a phút nào chùng xu?ng. Nh?ng ph?i ??n v?i sân v?n ??ng Hoa L?, b?n m?i có th? ch?ng ki?n tr?c ti?p tài n?ng bóng r? c?a Ngo?i th??ng ?ã, ?ang và s? t?a sáng nh? th? nào trong ngày thi ??u s?p t?i: Th? 3 12/11/2013. ??ng b? l?, FTUer nhé!

Thanh Hà

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.