FTU’s Day 2013: Có một Phương Vy nặng tình với Ngoại thương

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:5 Minute, 9 Second

(FTUNEWS) – ?êm ?áng nh? c?a ??i h?c Ngo?i Th??ng chào ?ón Ph??ng Vy b?ng m?t c?n m?a khá n?ng h?t.  ?? ??n ???c v?i sân kh?u, cô nàng quán quân Vietnam Idol 2007 ph?i r?t c? g?ng m?i có th? xoay s? v?i nh?ng khó kh?n do ?i?u ki?n th?i ti?t ??t ra. G?p Ph??ng Vy ? m?t góc khu?t sâu h?u tr??ng, nét ??p r?ng ng?i và n? c??i thân thi?n c?a cô ca s? “Lúc m?i yêu” ?ã  khi?n bu?i ph?ng v?n c?a FTUNEWS tuy ng?n nh?ng ?? l?i nhi?u ?n t??ng ??p.

Ph??ng Vy: Dù ngoài tr?i m?a v?n ch?a d?t nh?ng ngay khi b??c vào, Vy ?ã c?m nh?n ???c không khí c?a các b?n r?t hào h?ng, ch?c h?n ch??ng trình ?ã ???c chu?n b? r?t k? l??ng ?? có th? “gi? l?a” cho khán gi? ??n t?n gi? phút n?y. Vy tin ch?c r?ng, khán gi? s? th??ng th?c ???c tr?n v?n nh?ng ti?t m?c h?p d?n và ??y ý ngh?a.

FTUNEWS: ?ã t?ng góp m?t trong r?t nhi?u ch??ng trình v?n ngh? c?a sinh viên, ch? c?m nh?n ?êm v?n ngh? Ngo?i th??ng có ?i?u gì khác bi?t?

Ph??ng Vy: (C??i) Có l? ?i?u khi?n Ph??ng Vy ?n t??ng nh?t là s? phong phú v? th? lo?i. Trong nh?ng ?êm v?n ngh? mà Vy t?ng tham gia thì các b?n sinh viên ch? y?u hát, múa và nh?y, nh?ng ?êm nay, ti?t m?c k?ch (??i k?ch L?ng Kính) ?ang trình di?n trên sân kh?u ?ã th?t s? thu hút khán gi?. ?i?u này là minh ch?ng cho tài n?ng c?a các b?n sinh viên.FTU's Day 2013: Có m?t Ph??ng Vy n?ng tình v?i Ngo?i th??ng

FTUNEWS:?? thay ??i ?? tài, ch? có th? b?t mí cho FTUNEWS m?t chút v? nh?ng d? án âm nh?c m?i c?a ch? trong n?m nay?

Ph??ng Vy: Trong kho?ng cu?i n?m nay, Vy s? cho ra m?t 1 album Acoustic mang tên “Ghi-ta 20” v?i nh?ng ca khúc x?a, m?t s? có tu?i ??i ??n 40, 50 n?m nh?ng l?i hát v? tu?i tr?, v? cu?c ??i c?a m?t con ng??i. ?i?m ??c bi?t là nh?ng bài hát này s? ???c ph?i l?i theo khuynh h??ng m?i, nh? nhàng và ng?t ngào h?n. Do v?y, Vy tin ?ây là m?t album dành cho không ch? nh?ng ng??i l?n tu?i v?i gu âm nh?c c? ?i?n, hoài ni?m mà còn cho t?t c? nh?ng b?n sinh viên yêu thích nh?ng b?n nh?c có chi?u sâu. Mong r?ng sinh viên Ngo?i th??ng nói riêng và t?t c? nh?ng ng??i tr? nói chung c?ng s? ?ng h? cho d? án m?i này c?a Vy.

FTU's Day 2013: Có m?t Ph??ng Vy n?ng tình v?i Ngo?i th??ng

FTUNEWS: Album ch? mang m?t con s? r?t ??p, và th?t trùng h?p khi nó chính là s? n?m tu?i c?a ??i h?c Ngo?i th??ng FTU’s Day n?m nay – ch??ng trình ???c t? ch?c hoành tráng và ??c bi?t h?n h?n so v?i thông l? h?ng n?m ?? k? ni?m d?u m?c tr??ng thành c?a Ngo?i th??ng. Nhân d?p này, ch? có l?i g?i g?m nào ??n các b?n sinh viên ?ã và ?ang ??n tham d? ch??ng trình?

Ph??ng Vy: Ngày h?i truy?n th?ng c?a Ngo?i th??ng ???c t? ch?c ?úng vào ngày Ph? n? Vi?t Nam, ??u tiên Vy xin chúc các b?n n? ngày càng xinh ??p và h?nh phúc. L?i nh?n nh? sau cùng là mong các b?n s? t?n h??ng m?t quãng ??i sinh viên th?t ý ngh?a, mà k?t thúc c?a nó s? là s? kh?i ??u c?a m?t t??ng lai t??i sáng và nhi?u thành công.

FTUNEWS: R?t c?m ?n ph?n ph?ng v?n c?a ch?. Chúc ch? m?t ngày 20/10 th?t tr?n v?n và bùng cháy v?i ?êm v?n ngh? FTU’s Day.

C?ng hi?n cho khán gi? 2 ca khúc th?t sôi ??ng, Ph??ng Vy ?ã th?t s? khu?y ??o sân kh?u. Ph?n trình di?n c?a Ph??ng Vy tr? thành m?t ?i?m sáng ??c bi?t góp ph?n cho s? thành công chung c?a ?êm v?n ngh? TWENTY CRUSH. H?n g?p Ph??ng Vy ngày tr? l?i v?i d? án âm nh?c m?i, và nh?ng l?n xu?t hi?n ti?p theo trên sân kh?u Ngo?i th??ng.

Thanh Hà

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *