Hàng loạt phim hay ‘khuynh đảo’ phòng vé tháng 9

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:17 Minute, 53 Second

Tháng ??u tiên c?a mùa phim thu n?m nay gi? k? l?c v? s? l??ng phim ra r?p Vi?t, v?i nhi?u tác ph?m ?áng chú ý nh? ‘Shark Night 3D’, ‘Johnny English Reborn’ hay ho?t hình ‘Vua s? t? 3D’.

1. Friends With Benefits (xem trailer)

Ngày kh?i chi?u: 2/9

B? phim hài lãng m?n v?i ch? ?? “tình d?c ?i tr??c tình yêu” c?a ca s? Justin Timberlake và m? nhân Thiên nga ?en – Mila Kunis, s? m? màn mùa phim thu t?i Vi?t Nam vào ?úng d?p ngh? l? 2/9. Dylan là giám ??c sáng t?o cho m?t trang blog nhi?u ti?ng t?m trên m?ng ? Los Angeles (M?). Anh chuy?n t?i New York làm vi?c cho t?p chí danh ti?ng GQ sau khi b? Jamie, m?t cô nàng làm ngh? tuy?n d?ng chuyên “s?n ??u ng??i”, thuy?t ph?c.

Justin Timberlake và Mila Kunis trong phim ‘Friends With Benefits’. ?nh: Sony.

L?c lõng gi?a New York, Dylan ?? ngh? Jamie tr? thành “??i tác phòng the”, không c?m xúc, không ràng bu?c và ch? có sex. C? hai t?n h??ng m?i quan h? ??c bi?t này cho ??n m?t hôm h? nh?n ra r?ng tình c?m dành cho nhau không ??n thu?n là tình b?n. Có cùng ch? ?? v?i No String Attached c?a Natalie Portman và Ashton Kutcher nh?ng Friends With Benefits khai thác nhi?u y?u t? hài h??c h?n và h?a h?n ?em l?i nhi?u ti?ng c??i cho khán gi? trong nh?ng ngày ??u thu.

2. Monte Carlo (xem trailer)

Ngày kh?i chi?u: 2/9

Ngoài Friends With Benefits, Monte Carlo c?a ngôi sao tr? Selena Gomez c?ng ???c ra r?p trong d?p ngh? l? 2/9. Phim xoay quanh ba cô gái tr? Grace, Meg và Emma b? ti?n ti?t ki?m ?? th?c hi?n m?t chuy?n du l?ch t?i Paris, Pháp. Chuy?n ?i ??t ng?t tr? thành m?t “cu?c phiêu l?u” khi Grace b? nh?m l?n là ti?u th? th?a k? h? h?ng c?a m?t dòng h? quý t?c Anh. Ch?a k?p ti?t l? danh tính th?t thì c? ba ?ã b? cu?n vào cu?c hành trình ??y thú v? t?i thành ph? Monte Carlo.

B? ba Leighton Meester, Selena Gomez và Katie Cassidy c?a ‘Monte Carlo’. ?nh: Fox.

Ngoài Selena Gomez, Monte Carlo còn có s? tham gia c?a m? nhân truy?n hình Leighton Meester – ng??i th? vai Blair trong lo?t phim ?n khách Gossip Girl. Câu chuy?n m? m?ng, qu?n áo ??p, phong c?nh c? kính, lãng m?n ? châu Âu chính là nh?ng y?u t? khi?n Monte Carlo h?p d?n, thu hút nhi?u khán gi? ? ?? tu?i teen. Thu?c th? lo?i phim du l?ch, hành trình dành cho phái n? (chick-flick), ?ây là b? phim ?i?n ?nh th? hai c?a Selena Gomez.

3. Shark Night 3D (xem trailer)

Ngày kh?i chi?u: 9/9

Sau Fright Night 3D v?a chi?u cu?i tháng 8, khán gi? Vi?t Nam ti?p t?c ???c th??ng th?c m?t b? phim kinh d? 3D n?a có tên Shark Night. N?i dung phim k? v? m?t nhóm b?n tr? t?i ngôi nhà g?n khu ??o h? Louisiana ?? ngh? mát. Sara, nhân v?t chính c?a phim, và b?n bè háo h?c trút b? qu?n áo ?? t?n h??ng làn n??c trong m?t cùng nh?ng b? bikini r?c r?. C?n ác m?ng b?t ??u khi tuy?n th? bóng ?á Malik xu?t hi?n t? vùng h? n??c m?n v?i cánh tay ??t lìa.

‘Shark Night 3D’ s? tràn ng?p cá m?p và bikini. ?nh: Rogue.

C? nhóm b?n nhanh chóng nh?n ra r?ng mình ?ang b? bao vây b?i hàng tr?m con cá m?p hung d?. H? b? cô l?p hoàn toàn trong m?t không gian không có s? h? tr? v? y t? hay liên l?c yêu c?u giúp ??. T?t c? bu?c ph?i t? mình v?t l?n v?i l? cá kh?ng l? ?ang ?ói b?ng ?? tìm ???ng tr? v? ??t li?n. Shark Night s? ??a nh?ng chú cá m?p hung hãn, t?ng là ?? tài ???c Hollywood khai thác nhi?u n?m tr??c, tr? l?i màn ?nh r?ng v?i hi?u ?ng 3D.

4. Spy Kids 4: All The Time In The World 3D (xem trailer)

Ngày kh?i chi?u: 9/9

Trung tu?n tháng 9, khán gi? Vi?t Nam còn ???c g?p l?i m? nhân Jessica Alba và b? phim m?i nh?t c?a cô – Spy Kids 4: All The Time In The World 3D. Jessica vào vai Marissa, m?t ?i?p viên siêu h?ng hàng ??u th? gi?i ?ã gi?i ngh?. Cô s?ng h?nh phúc bên ch?ng và ba ??a tr?. M?i th? thay ??i khi tên trùm Timekeeper mu?n chi?m l?nh toàn b? th?i gian trên Trái ??t và thao túng th? gi?i. Marissa ???c tri?u t?p kh?n c?p v? trung tâm ch? huy ?i?p viên OSS.

Jessica Alba xinh ??p trong ‘Spy Kids 4: All The Time In The World 3D’. ?nh: Sony.

Nh?ng ??a tr? c?a Marissa ???c trang b? v? khí hi?n ??i ?? tr? thành nh?ng ?i?p viên nhí ?i gi?i c?u th? gi?i. ?ây là ph?n 4 c?a lo?t phim gi? t??ng dành cho thi?u nhi r?t ?n khách – Spy Kids – ra ??i t? n?m 2001. Mang y?u t? gi?i trí v?i nh?ng kho?nh kh?c hài h??c, vui nh?n pha l?n hành ??ng, Spy Kids 4: All The Time In The World 3D h?a h?n s? thu hút nhi?u khán gi?, ??c bi?t là thi?u nhi.

5. Johnny English Reborn (xem trailer)

Ngày kh?i chi?u: 16/9

Danh hài ng??i Anh n?i ti?ng v?i vai Mr. Bean – Rowan Atkinson c?ng s? tái ng? khán gi? Vi?t Nam trong mùa phim thu n?m nay v?i ph?n hai c?a Johnny English. Ti?p n?i t? ph?n m?t, câu chuy?n c?a ph?n này b?t ??u t? vi?c ??c v? xu?t s?c Johnny English lui v? s?ng ?n d?t trong m?t ngôi chùa ? Tây T?ng sau v? l?n x?n ? Mozambique 8 n?m v? tr??c. Tuy nhiên, khi nh?n ???c m?t cu?c g?i t? C?c tình báo v? s? m?nh m?i, anh quy?t ??nh tr? l?i “chi?n tr??ng”.

?i?p viên ‘Không không th?y’ tr? l?i trong ‘Johnny English Reborn’. ?nh: Universal.

Trong cu?c phiêu l?u m?i, Johnny English s? ph?i ch?n ??ng t? ch?c ám sát qu?c t? tr??c khi chúng âm m?u lo?i b? m?t nhà lãnh ??o, t?o tình th? h?n lo?n trên toàn th? gi?i. V?n d?ng các k? n?ng ?i?p viên c?a mình m?t cách “th? công”, Johnny English c? g?ng h?t s?c ?? hoàn thành nhi?m v? m?i, nh?ng l?i gây ra bao tình hu?ng oái o?m, d? khóc d? c??i.

6. ??i Võ Sinh (xem trailer)

Ngày kh?i chi?u: 16/9

Là m?t trong b?n b? phim châu Á ???c chi?u r?p Vi?t Nam trong tháng 9, My Kingdom (??i Võ Sinh) l?y b?i c?nh t?i Th??ng H?i (Trung Qu?c) ??u th? k? 20. Phim k? v? nh?ng ng??i cao niên và nh?ng ng??i tr? tu?i cùng làm vi?c trong m?t nhà hát l?u ??ng, v?i nh?ng thành công và th?ng tr?m trong t?ng giai ?o?n và c? tình yêu, c?m xúc c?a con ng??i s?ng trong th?i k? chuy?n giao cu?i ??i nhà Thanh.

T? Hy Viên v??ng vào m?i tình tay ba v?i Ngô Tôn và Han Geng trong ‘??i Võ Sinh’. Cô có nhi?u c?nh nóng v?i c? hai nhân v?t này. ?nh: Sina.

My Kingdom có s? tham gia ch? ??o võ thu?t c?a siêu sao H?ng Kim B?o và do Cao Hi?u Thông ??o di?n. Các di?n viên c?a phim là Ngô Tôn, T? Hy Viên và nam ca s? Trung Qu?c – Han Geng – c?u thành viên nhóm nh?c Super Junior. Không ch? ???c coi là m?t “bom t?n” c?a ?i?n ?nh Hoa ng? trong n?m nay, ?ây còn là b? phim cu?i cùng c?a ng??i ??p T? Hy Viên tr??c khi r?i xa làng gi?i trí ?? ch?m sóc gia ?ình.

7. Pain (xem trailer)

Ngày kh?i chi?u: 16/9

Gi?a tháng 9, các fan c?a tài t? x? Hàn – Kwon Sang Woo – s? ???c g?p l?i th?n t??ng trong b? phim tình c?m di?m l? có tên Pain. Trong b? phim này, anh vào vai Nam Soon, m?t ng??i không bi?t ?au ??n là gì sau khi tr?i qua m?t tai n?n h?i nh?. L?n lên, Nam Soon làm ngh? ?òi n? thuê và v??ng vào m?t cu?c tình ??y ngang trái v?i m?t cô gái bán rong m?c ch?ng b?nh máu khó ?ông. Kwon Sang Woo s? ?óng c?p v?i n? di?n viên xinh ??p Jung Ryu Won trong Pain.

Kwon Sang Woo tình t? v?i Jung Ryu Won trong ‘Pain’. ?nh: Koreastills

T? Running Wild h?i n?m 2005 t?i nay, Kwon Sang Woo có tham gia m?t s? phim ?i?n ?nh nh?ng ??u là nh?ng nhân v?t có s? ph?n bi ?át, khi?n khán gi? tr? ph?i khóc s??t m??t. Nhân v?t c?a anh trong Pain d??ng nh? c?ng nh? v?y, nh?ng nhi?u fan k? v?ng ??o di?n Kwak Kyung Taek s? cân b?ng ???c hai yêu t? – tình c?m lãng m?n và hành ??ng – cho Kwon Sang Woo trong b? phim này.

8. Zookeeper (xem trailer)

Ngày kh?i chi?u: 23/9

Có phong cách g?n gi?ng Night At The Museum, Zookeeper là câu chuy?n v? anh chàng b? b?m Griffin Keyes – ng??i làm ngh? nuôi thú trong nhi?u n?m li?n t?i th?o c?m viên Fraklin. Anh ?ã c?ng hi?n c? s? nghi?p vào vi?c ch?m sóc nh?ng loài ??ng v?t t?i n?i ?ây. Tuy nhiên, công vi?c ??c bi?t này khi?n ???ng tình duyên c?a Griffin liên t?c tr?c tr?. Sau m?t l?n c?u hôn th?t b?i, anh t? nh? n?u mu?n có v? thì ph?i t? b? l? thú.

M?t c?nh vui nh?n trong ‘Zookeeper’. ?nh: Sony.

“Nghe ngóng” ???c chuy?n Griffin mu?n t? b? th?o c?m viên, nh?ng con thú ? Fraklin, do s? t? Joe và kh? ??t Bernie lãnh ??o, lên k? ho?ch giúp ?? chàng gi? thú t?n t?y. Chúng phá b? l?i th? và “lên ti?ng”, hu?n luy?n cho Griffin t?ng b??c m?t ?? chinh ph?c ph? n?, theo ?úng phong cách “r?ng xanh”. Adam Sandler, Sylvester Stallone và Cher là ba ngôi sao l?n s? l?ng ti?ng nh?ng con thú trong Zookeeper.

9. Colombiana (xem trailer)

Ngày kh?i chi?u: 23/9

Colombiana là b? phim duy nh?t c?a th? lo?i hình s?, h?i h?p ???c chi?u trong tháng 9. Nhân v?t chính c?a phim là cô bé 10 tu?i Cataleya sau khi t?n m?t ch?ng ki?n cha m? mình b? gi?t h?i dã man ?ã th?c hi?n m?t chuy?n ?i kh?p th? gi?i trong 15 n?m và tr? thành m?t n? sát th? máu l?nh, tìm k? sát nhân n?m x?a ?? báo thù. Colombiana do ??o di?n Olivier Megaton (phim Transporter 3) th?c hi?n v?i kinh phí 40 tri?u USD.

Zoe Saldana m?nh m? và nóng b?ng trong ‘Colombiana’. ?nh: Lionsgate

Sau siêu bom t?n Avatar vào n?m 2009, n? di?n viên mang hai dòng máu CH Dominican và Puerto Rico – Zoe Saldana – r?t kén ch?n k?ch b?n. Colombiana là b? phim duy nh?t trong n?m nay cô nh?n l?i tham gia. K?ch b?n c?a Colombiana do nhà làm phim l?ng danh ng??i Pháp, Luc Besson, vi?t. Kh?i chi?u t?i M? t? hôm 26/8, phim nh?n ???c khá nhi?u l?i khen t? các nhà phê bình.

10. Tuy?t Hoa Bí Phi?n (xem trailer)

Ngày kh?i chi?u: 30/9

C?ng là m?t “bom t?n” c?a ?i?n ?nh Trung Hoa n?m nay, Tuy?t Hoa Bí Phi?n (Snow Flower and Secret Fan) l?y b?i c?nh th? k? 19. Tuy?t Hoa (Snow Flower) và B?ch Hu? (Lily), hai bé gái 7 tu?i tìm th?y s? k?t n?i l? lùng khi tr? thành ch? em k?t ngh?a. Khi tr??ng thành, b? chia c?t b?i cu?c s?ng hôn nhân kh?c nghi?t, h? bí m?t trò chuy?n v?i nhau qua th? ngôn ng? ??c bi?t g?i là n? th?, vi?t trên n?p g?p c?a chi?c qu?t l?a tr?ng.

Lý B?ng B?ng bên chi?c qu?t th?n k? c?a ‘Tuy?t Hoa Bí Phi?n’. ?nh: Sina.

? thành ph? Th??ng H?i th?i hi?n ??i c?ng di?n ra m?t câu chuy?n song song, xoay quanh hai nhân v?t Sophia và Nina v?i v?t k?t n?i là m?t chi?c qu?t c?. ???c chuy?n th? t? ti?u thuy?t cùng tên vô cùng ?n khách c?a nhà v?n Lisa See xu?t b?n n?m 2005, Tuy?t Hoa Bí Phi?n có s? tham gia c?a dàn di?n viên ?a qu?c t?ch t? Lý B?ng B?ng (Trung Qu?c), Jun Ji Hyun (Hàn Qu?c) t?i Hugh Jackman (Australia).

11. The Change-Up (xem trailer)

Ngày kh?i chi?u: 30/9

Cu?i tháng 9, tài t? Ryan Reynolds s? ?em t?i cho khán gi? nhi?u ti?ng c??i v?i b? phim hài The Change-Up. Phim là câu chuy?n k? v? hai ng??i b?n thân ?ã hoán ??i thân th? cho nhau. M?t anh chàng thì ?ã k?t hôn và b?n b?u v?i công vi?c trông con, chàng còn l?i thì ??c thân và là m?t tay “sát gái” h?ng n?ng. S? tr?i nghi?m cu?c s?ng c?a nhau ?ã ?em l?i nhi?u ?i?u thú v? cho ?ôi b?n thân này và giúp h? nh?n ra nh?ng ý ngh?a và s? ph?n ?ã ?em t?i cho m?i ng??i.

Ryan Reynolds và Jason Bateman s? ‘hoán ??i’ trong ‘The Change-Up’. ?nh: Universal.

The Change-Up b? x?p lo?i R (C?m tr? em d??i 17 tu?i) vì có nhi?u c?nh quay và l?i tho?i nh?y c?m. Tài t? Jason Bateman s? ?óng vai Dave, b?n thân c?a nhân v?t Mitch do Ryan Reynolds th? vai trong b? phim này. Bên c?nh ?ó, m? nhân nóng b?ng c?a Cowboys and Aliens – Olivia Wilde – c?ng s? có nh?ng màn xu?t hi?n vô cùng nóng b?ng xuyên su?t phim.

12. Truy?n thuy?t B?ch Xà (xem trailer)

Ngày kh?i chi?u: 30/9

The Sorcerer and The White Snake (Truy?n thuy?t B?ch Xà) c?a ??o di?n Trình Ti?u ?ông, m?t trong nh?ng phim gây chú ý t?i LHP qu?c t? Venice (Italy) n?m nay c?ng s? kh?i chi?u t?i Vi?t Nam vào ngày cu?i cùng c?a tháng 9. ???c phóng tác d?a trên m?t truy?n thuy?t dân gian Trung Hoa, nhân v?t chính c?a phim là Thanh Xà và B?ch Xà – hai con r?n thành tinh s?ng trong r?ng sâu. M?t hôm B?ch Xà ?ã c?u và ?em lòng yêu chàng trai hái thu?c H?a Tiên.

M?t c?nh chi?n ??u gi?a Lý Liên Ki?t và Hu?nh Thánh Y trong ‘Truy?n thuy?t B?ch Xà’. ?nh: Sina.

V?i s? giúp ?? c?a Thanh Xà, B?ch Xà ?ã hóa thành m?t ph? n? xinh ??p và k?t hôn v?i H?a Tiên. C? hai chung s?ng h?nh phúc trong làng cho ??n khi m?t d?ch b?nh l? xu?t hi?n… Truy?n thuy?t B?ch Xà có s? tham gia c?a nhi?u ngôi sao l?n ?i?n ?nh Hoa ng? nh? Lý Liên Ki?t, Lâm Phong và các ng??i ??p Hu?nh Thánh Y, Thái Trác Nghiêm và T? Nh??c Tuyên.

13. The Lion King 3D (xem trailer)

Ngày kh?i chi?u: 30/9

Không ph?i là m?t tác ph?m ?i?n ?nh m?i nh?ng Vua s? t? (The Lion King) l?i là m?t trong nh?ng b? phim ???c mong ??i nh?t trong tháng này. V?n là câu chuy?n v? chàng s? t? Simba – chúa t? r?ng xanh – c?a Walt Disney t?ng chinh ph?c hàng tri?u khán gi? trên kh?p th? gi?i khi ra m?t l?n ??u vào n?m 1994. Tuy nhiên, l?n này Vua s? t? s? tr? l?i màn ?nh r?ng v?i hi?u ?ng 3D s?ng ??ng, h?a h?n có s? t??ng tác m?nh m? v?i khán gi?.

‘Vua s? t?’ s? tr? l?i màn ?nh r?ng trong tháng 9 v?i phiên b?n 3D. ?nh: Disney.

Có kinh phí 45 tri?u USD, The Lion King ?ã ?em v? cho Walt Disney doanh thu kh?ng l? 783,8 tri?u USD và ??n nay v?n là b? phim ho?t hình 2D ?n khách nh?t trong l?ch s? ?i?n ?nh th? gi?i. Vua s? t? là m?t trong nh?ng tác ph?m n?m trong d? án 3D hóa các phim ho?t hình ?n khách c?a Disney. Theo nhà s?n xu?t Don Hahn, n?i dung câu chuy?n trong phiên b?n 3D s? v?n gi? nguyên nh? phiên b?n g?c n?m 1994.

Theo VnExpress

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *