CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Hấp dẫn 20 voucher học CFA dành cho FTUers
Học bổng | by , 17 tháng 9, 2013

H??ng d?n ??ng ký nh?n voucher:

1. Các b?n vào link sau, ?i?n ??y ?? thông tin: https://docs.google.com/forms/d/1_urCKYMzQmLsLEz_i_VUs3bez8cpxjJsncwwESANs/viewform

2. H?n chót ??ng kí là 22h00 ngày th? sáu, 20/9/2013.

 3. Sau khi có k?t qu?, Ban H? tr? H?i sinh viên s? ??ng thông tin trên fanpage chính th?c và g?i mail cá nhân mã code ?? ??ng kí h?c cho các b?n!

Cách ??ng ký CFA voucher & ?i?u ki?n s? d?ng:

  • Sau khi ??ng kí, H?i Sinh viên s? công b? danh sách 20 b?n nh?n ???c CFA Voucher và g?i cho m?i b?n 1 code, sinh viên s? vào ???ng link này ??ng ký thông tin cá nhân online v?i FTMS ?? FTMS có th? ??i chi?u khi sinh viên ??n ??ng ký h?c (http://www.ftmsglobal.edu.vn/cfa-voucher). Sau khi nh?p Code & ??ng ký thông tin thì code ?ó s? không còn ???c s? d?ng cho sinh viên khác (m?i sinh viên ch? ???c áp d?ng m?t code).
  • CFA voucher tr? giá 2 tri?u ??ng (không quy ??i thành ti?n m?t) s? ???c tr? vào h?c phí khi sinh viên ??n ??ng ký h?c CFA c?p ?? 1 (k? thi tháng 6 n?m 2014) t?i FTMS TP. HCM
  • CFA voucher ???c áp d?ng trên m?c h?c phí tính theo t?ng th?i h?n ??ng ký & không ???c c?ng d?n v?i các ch??ng trình ?u ?ãi khác c?a FTMS t?i th?i ?i?m ??ng ký
  • CFA voucher có giá tr? ??n h?t ngày 26/10/2013

H?c phí các b?n có th? tham kh?o t?i ?ây 

Ví d?: Sinh viên ???c t?ng CFA Voucher khi ??n ??ng ký h?c t?i FTMS TP. HCM tr??c 28/9/2013 ch? c?n thanh toán h?c phí là 12.500.000??ng thay vì 14.500.000??ng (by 28/Sep/13) & ti?t ki?m ???c 9.400.000 ??ng (so v?i h?c phí g?c sau 16/Nov/13).

Vì v?y các b?n sinh viên ??ng ký h?c s?m s? ti?t ki?m ???c nhi?u h?c phí h?n!

Thông tin chi ti?t v? ch??ng trình h?c CFA, các b?n SV xem t?i ?ây

Nhanh tay ??ng kí ?? nh?n ???c ?u ?ãi này t? FTMS các b?n nhé!

CTV FTUNEWS

Top