Hội thảo ‘Đồng hành cùng tân sinh viên’ thành công

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:5 Minute, 47 Second

 

??n tham d? và chia s? kinh nghi?m v?i các b?n K50 có các v? khách m?i:

  • Th?y Nguy?n Thành Lân – Tr??ng b? môn Ti?ng Anh tr??ng ?H Ngo?i th??ng C? s? 2;
  • Anh Nguy?n ??c Tr?ng – C?u sinh viên K30, hi?n là Head of Institutional Sales, Công ty c? ph?n ch?ng khoán TP.HCM;
  • Ch? Nguy?n Th? Hu?nh Giao – C?u sinh viên K44, hi?n là Gi?ng viên b? môn C? s? C? b?n;
  • Anh Nguy?n ??c Hoàng – sinh viên K46A: Nguyên Phó Ch? t?ch HSV tr??ng, UV BCH HSV TP.HCM Nhi?m k? IV.

V?i ch? ?? “Ph??ng pháp h?c ??i h?c hi?u qu?”, ch??ng trình ?ã mang l?i nh?ng ki?n th?c r?t thi?t th?c cho các b?n tân sinh viên K50. Tuy th?i l??ng m?t bu?i sáng ng?n ng?i không th? gi?i ?áp h?t t?t c? nh?ng th?c m?c, nh?ng b? ng? c?a các b?n nh?ng ch?c ch?n K50-ers gi? ?ây ?ã có th? t? tin h?n, c?i m? h?n ?? hòa nh?p môi tr??ng m?i.

Ngay t? ??u bu?i h?i th?o, th?y Nguy?n Thành Lân ?ã trình bày r?t rõ nét ?? gi?i ?áp hai câu h?i l?n c?a các b?n tân sinh viên v? “Làm quen v?i ph??ng pháp d?y và h?c ? ??i h?c” và “Làm sao h?c ti?ng Anh hi?u qu?”. Th?y Lân t?n tình chia s?: “L?i khuyên ??u tiên c?a th?y ??i v?i các em trong vi?c h?c là chúng ta ph?i t? h?c và t? h?c ph?i chi?m t?i 70%, 30% còn l?i là giáo viên thôi. Cho nên n?u chúng ta có g?p ph?i các th?y cô nào không nh? mình mong mu?n gi?ng nh? h?i ph? thông thì ??y là chuy?n r?t bình th??ng và ??ng vì tâm lý nh? v?y mà chúng ta s? chán h?c và b? h?c và ngh? r?ng môn ?ó không hay. B?n thân b?t kì môn nào c?ng r?t hay và c?n thi?t.”

Th?y c?ng ?ã có nh?ng ??nh h??ng k?p th?i cho các b?n tân sinh viên trong vi?c h?c t?p ti?ng Anh hi?u qu?, phù h?p v?i môi tr??ng ??i h?c b?ng cách ??u t? cho ti?ng Anh trên tr??ng ngay t? bây gi? và n?ng s? d?ng v?n ki?n th?c ngo?i ng? c?a mình ?? trau d?i k? n?ng giao ti?p. Nh?ng ý ki?n ph?n h?i, nh?ng câu h?i c?a các b?n sinh viên c?ng t?o nên không khí sôi n?i, góp ph?n nâng cao hi?u qu? cho quá trình thông tin hai chi?u trong h?i th?o.


Ngay sau ?ó là nh?ng chia s? kinh nghi?m r?t b? ích c?a các anh ch? c?u sinh viên ?ã ??t thành tích xu?t s?c trong h?c t?p c?ng nh? trong cu?c s?ng. Trong không khí thân m?t và tho?i mái gi?a các th? h? sinh viên Ngo?i th??ng, anh Nguy?n ??c Tr?ng – c?u sinh viên K30, m?t doanh nhân thành công b?ng chính nh?ng tr?i nghi?m cu?c ??i t? khi v?n còn ng?i trên gh? nhà tr??ng ?ã k? l?i nh?ng khó kh?n, th? thách khi du h?c bên tr?i M?. Anh luôn nh?n m?nh các b?n sinh viên ph?i làm nh?ng gì mình yêu thích, ?ó là ?i?u quan tr?ng nh?t ?? thành công.

Trong khi ?ó, anh Nguy?n ??c Hoàng l?i là m?t t?m g??ng r?t ?áng ?? th? h? ?àn em noi theo khi anh không ch? h?c r?t gi?i v?i s? ?i?m tích l?y ?áng n? 8.23 mà còn hoàn thành xu?t s?c vai trò c?a m?t Phó Ch? t?ch HSV tr??ng, m?t lãnh ??o ??y trách nhi?m trong các ho?t ??ng ?oàn – H?i.

Danh sách dài các thành tích, gi?i th??ng c?a ch? Hu?nh Giao khi?n các b?n K50 ph?i “? à” trong s? thích thú, ng??ng m?. Trong phong thái c?a m?t MC duyên dáng và chuyên nghi?p, ch? Giao d??ng nh? thu hút m?i ánh nhìn trong h?i tr??ng m?i khi ch? giao l?u, chia s? kinh nghi?m v?i các b?n.

Ba th? h? v?i ba con ???ng vào ??i khác nhau t?o nên m?t b?c tranh s?ng ??ng và chân th?c v? t??ng lai ?? nhìn vào ?ó, các tân sinh viên Ngo?i th??ng c?a chúng ta t?m th?i g?t b? nh?ng b? ng? ban ??u ?? s?n sàng t? tin cho m?t ch?ng ???ng dài m?i m? phía tr??c.

Ch??ng tri?nh ????c ta?i tr?? t?? phi?a trung tâm anh ng?? AMA – Cleverlearn.

Ca?c ba?n sinh viên tham d?? hô?i tha?o ?a? nhâ?n ????c nh??ng phiê?u ?u ?a?i gia?m gia? ca?c kho?a ho?c ta?i trung tâm Cleverlearn. Chi tiê?t vê? ch??ng tri?nh ho?c có th? xem t?i website này  ho?c http://ama.edu.vn/dao-tao-tieng-anh/tieng-anh-danh-cho-sinh-vien.html.

Bu?i h?i th?o th?c s? ?ã mang ??n nhi?u ki?n th?c c?ng nh? kinh nghi?m thú v? và b? ích cho K50-ers, ch?c h?n các b?n ?ã có thêm kha khá hành trang ?? tr? thành nh?ng sinh viên ?úng ngh?a. Vì v?y, hãy c? g?ng ph?n ??u ?? nhanh chóng thích nghi v?i môi tr??ng m?i và tr?i nghi?m th?i sinh viên ?áng nh?, K50-ers nhé!

Ng?c Linh

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *