alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

?? có nh?ng b?c ?nh này các nhi?p ?nh gia ph?i ch?p b?ng m?t ?ng lens chuyên nghi?p. Tuy nhiên không ph?i ?ó là cách duy nh?t ?? có ???c nh?ng b?c ?nh Tilt-Shift. N?u b?n yêu thích th? lo?i ?nh nh? mô hình ?áng yêu này có th? tham kh?o cách t?o ra nh?ng b?c ?nh Tilt-Shift t?i ?ây. R?t ??n gi?n không t?n kém l?i có ???c nh?ng b?c ?nh Tilt-Shift ?áng yêu.

Theo Yume

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *