Annecy là m?t thành ph? xinh ??p thu?c vùng ?ông Nam n??c Pháp. V?i nh?ng con kênh ch?y quanh, bao b?c l?y thành ph?, Annecy ???c ng??i châu Âu quen g?i là Venice c?a n??c Pháp. Trong s? các thành ph? ???c phong là Venice thì Annecy gi?ng v?i nguyên b?n Venice c?a Ý.

alt

Cách Paris 300 km v? phía ?ông nam, th? tr?n Annecy nh? bé n?m bên h? t?a vào dãy núi Alps. H? Annecy th? m?ng bên núi, quanh n?m n??c trong xanh nh? ng?c khi?n du khách có c?m giác nh? l?c vào ch?n th?n tiên.

alt

Th? tr?n xinh x?n này còn ?? l?i ?n t??ng trong lòng du khách b?i nh?ng ngôi nhà ???c n?i li?n v?i nh?ng con ???ng lát g?ch mi?ng nh? ki?u Pháp, b? t??ng treo ??y nh?ng ?óa t??ng vi r?c r?.

alt

Annecy ???c bao b?c b?i m?t bên là núi, m?t bên là h?. H? Annecy n?i ti?ng v?i dòng n??c tinh khi?t ???c hình thành cách ?ây 18.000 n?m t? n??c b?ng tan. ?ây là m?t h? l?n v?i chi?u r?ng t? 800m ??n 3,2km, chi?u dài 14km, di?n tích 27km² và ?? sâu trung bình 41m (n?i sâu nh?t ?o ???c 80m). Không ch? là n?i mang v? ??p huy?n ?o, h? Annecy còn là m?t ??a ch? quen thu?c c?a nh?ng ai ?am mê các môn th? thao d??i n??c.

alt

?a s? du khách ??n v?i Annecy  ??u thích khám phá các con ph? c? d?c b? kênh v?i h? th?ng nh?ng cây c?u g? xinh ??p, h?t nh? trong truy?n c? tích, ??c bi?t là cây c?u lãng m?n Pont des Amours hay còn g?i là c?u tình yêu. Cây c?u Tình yêu n?i ti?ng c?a Pháp, thu hút r?t nhi?u c?p tình nhân; nh?ng ? khóa ???c móc su?t d?c thân c?u nh? là s? c?u mong c?a nhi?u ?ôi tình nhân có th? ???c bên nhau tr?n ??i.

alt

D??i là dòng n??c trong v?t, trên là nh?ng hàng cây xanh, chi?c c?u duyên dáng luôn có nh?ng ?ôi l?a t? kh?p n?i ?? v? n?m tay nhau ch?p hình.

Ngoài ra, du khách s? b?t g?p r?t nhi?u hình ?nh các con kênh nh?, nh?ng cây c?u g? th?t dài men theo b? h? ?? du khách ng?i hóng mát, ng?m c?nh. Xa xa bên kia h? là nh?ng d?i núi xanh th?m. Cu?c s?ng ? Anncecy d??ng nh? không b? th?i gian tác ??ng, v?n mang m?t phong cách ??c tr?ng vùng nông thôn Pháp ngày x?a.

alt

??n Annecy b?n s? ???c th??ng th?c th? th? r??u quê n?i ti?ng và th?m n?c, nh?ng món ?n ch? bi?n t? ??c s?n là cá câu d??i kênh lên.

alt

Th?i ?i?m ??p nh?t ?? b?n ??n Annecy là vào mùa thu. Khung c?nh thu ? Annecy  lãng m?n vô cùng. Th?t không ngoa khi nói r?ng không n?i nào cho b?n ánh nhìn hoàn h?o vào mùa thu nh? Annecy.

Theo Du l?ch b?n ph??ng

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.