LITASU – Đại diên ĐH Ngoại thương CS2 đến với cuộc thi Olympia

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:4 Minute, 36 Second


2.        Nh?ng k? ni?m 

?i?u tuy?t v?i nh?t có l? là: các thành viên không ch? là b?n h?c mà còn là nh?ng ng??i b?n cùng phòng ???c g?n 4 n?m. H?c, làm vi?c, sinh ho?t, ?n u?ng, ch?i, ng?… cùng nhau ?ã k?t dính 3 con ng??i – 3 tính cách khác nhau thành m?t nhóm, nhóm LITASU. Cái tên b?t ngu?n t? tên riêng c?a 3 thành viên: Linh – LI, Tuy?t Anh – TA, S??ng – SU, c?ng có ngh?a là: LIVE WITH TARGET FOR SUCCESS. Làm vi?c nhóm ch?c ch?n khó tránh kh?i tranh lu?n, r?i gi?n h?n… nh?ng trên t?t c?, th? tình c?m k?t dính trong 4 n?m khi?n m?i ng??i luôn g?ng s?c h?t mình vì cái chung, vì k?t qu?; san s? công vi?c v?i nhau, ?oàn k?t và n? l?c không ng?ng. Nh?ng ?êm làm vi?c overnight ??n 6h sáng cho k?p deadline; nh?ng tô mì gói, trái tr?ng lu?c c?u ?ói ?êm khuya hay nh?ng l?n ?i kh?o sát t? sáng ??n t?i… là nh?ng k? ni?m không th? nào quên ???c c?a c? nhóm.


alt?i?u tuy?t v?i quan tr?ng không kém là nhóm ???c th?y Nguy?n Tu?n D??ng h??ng d?n nghiên c?u. Th?y v?a là m?t ng??i th?y nghiêm kh?c, v?a là m?t ng??i anh g?n g?i, ngay t? ??u ?ã ??nh h??ng, quan tâm, ??c thúc c? nhóm làm vi?c, ?i cùng nhóm t? nh?ng ngày ý t??ng m?i manh nha. Ch?c ch?n, n?u không có s? quan tâm c?a th?y D??ng, c? nhóm s? không có thành qu? nh? ngày hôm nay.


3. L?i c?m ?n


altNhóm xin chân thành c?m ?n BGH tr??ng ?H NT CS2, ??c bi?t là cô Nguy?n Th? Thu Hà – Phó G? nhà tr??ng ?ã quan tâm, ch? ??o và t?o m?i ?i?u ki?n giúp ?? nhóm. Xin c?m ?n các th?y cô trong t? B? môn nghi?p v?, ??c bi?t là th?y V?n Hoàng, cô Hi?n Minh, cô Châu Quyên, th?y Giang Nam và th?y Tu?n D??ng – GVHD c?a nhóm t? nh?ng ngày ??u, ?ã không ti?c th?i gian, công s?c ?? ??nh h??ng, ?ánh giá, góp ý giúp nhóm hoàn thi?n h?n ?? tài nghiên c?u. Và không th? không k? ??n s? giúp ?? h?t s?c nhi?t tình c?a các b?n: Thành Luân K49A v?i nh?ng clip gi?i thi?u nhóm th?t d? th??ng và ý ngh?a, Lan H??ng K48A v?i b?n powerpoint trình bày chuyên nghi?p và ??p m?t; và còn r?t nhi?u b?n bè mà nhóm không th? k? tên h?t ???c, ?ã luôn bên c?nh, giúp ??, c? v?, ?ng h? nhóm nhi?u m?t. Không có tình c?m và s? c? v? ?ó, ch?c ch?n nhóm không th? có ???c k?t qu? hi?n t?i.

alt

4. Cu?c thi bên l?:

Hi?n t?i, LG ?ang t? ch?c m?t cu?c thi bên l? trên Fanpage c?a LG. Theo ?ó, các b?n s? vào like Fanpage c?a LG và bình ch?n cho 13 ?? án. Tr??ng Ngo?i th??ng CS2 c?a chúng ta có 3 ?? tài tham gia là:

  • Phân tích s? v?n ??ng “Ng??i Vi?t Nam dùng hàng Vi?t Nam” ??n ng??i tiêu dùng trên ??a bàn Tp.HCM
  • Gi?i pháp nâng cao hi?u qu? ho?t ??ng bán hàng qua truy?n hình t?i Vi?t Nam
  • Ph??ng th?c qu?ng cáo qua các cu?c thi tr?c tuy?n t?i Tp.HCM – Th?c tr?ng và gi?i pháp

Link thông tin cu?c thi t?i ?ÂY

Và link c?a 13 ?? án t?i ?ÂY

Ngày 30/3/2013 này là k?t thúc bình ch?n r?i nên các b?n vào ?ng h? các nhóm tr??ng chúng ta v?i nha! Và tr??c tiên hãy like Fanpage c?a LG nhé ?? l??t like ???c tính. B?n nào ?ã bình ch?n r?i mà v?n ch?a like Fanpage thì ch?u khó làm theo ?úng th? t?c ?? phi?u bình ch?n h?p l? nhé! Nhóm c?m ?n r?t nhi?u!

5. Link thông tin v? cu?c thi Olympia cho SV?H và tin ngoài l?:


alt

Link 6 CÔNG TRÌNH NGHIÊN C?U L?T VÀO CHUNG K?T OLYMPIA t?i ?ÂY

Link NH?NG CÂU CHUY?N BÂY GI? M?I K? t?i ?ÂY

Link B?T NG? CÔNG B? 13 ?? TÀI XU?T S?C t?i ?ÂY

(LITASU)


Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Categories: Uncategorized

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *