Lời khuyên cho giới trẻ của 10 tỷ phú hàng đầu thế giới

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:10 Minute, 15 Second

Khi 17 tu?i, tôi ??c ? ?âu ?ó m?t câu nói r?ng: “Hãy s?ng m?i ngày nh? th? ?ó là ngày cu?i cùng, m?t ngày nào ?ó b?n s? th?y ?úng”. ?i?u ?ó gây ?n t??ng m?nh v?i tôi và trong 33 n?m qua, tôi nhìn vào g??ng m?i sáng và t? h?i: “N?u hôm nay là ngày cu?i c?a cu?c ??i mình, mình có mu?n làm nh?ng gì ??nh làm hôm nay không?”.

N?u câu tr? l?i là: “Không” kéo dài trong nhi?u ngày, ?ó là lúc tôi bi?t mình c?n thay ??i.

(Trích di?n v?n c?a Steve Jobs t?i l? t?t nghi?p ??i h?c Stanford n?m 2005)

2. Bill Gates – Nhà sáng l?p Microsoft: Hãy cho ?i nhi?u h?n nh?n l?i

alt

M? tôi, ng??i ?ã r?t t? hào khi tôi ???c nh?p h?c ? ?ây – không ng?ng khuyên tôi r?ng hãy làm nhi?u ?i?u t?t cho ng??i khác. M?t vài ngày tr??c l? c??i c?a tôi, bà ?ã ti?p ?ón cô dâu Melinda và ?ã ??c to m?t lá th? v? hôn nhân mà bà ?ã vi?t cho cô ?y.

M? tôi b? b?nh ung th? r?t n?ng nh?ng bà ?ã có c? h?i ?? truy?n ??t thông ?i?p c?a mình, và lúc k?t thúc b?c th? bà nói: “Hãy cho ?i nhi?u h?n nh?n l?i”.

(Trích bài phát bi?u c?a Bill Gates t?i l? t?t nghi?p ??i h?c Harvard n?m 2007)

3. Oprah Winfrey – trùm truy?n thông M?: Chúng ta ??u c?n thay ??i theo th?i gian

alt

R?t nhi?u ng??i yêu thích s? thay ??i, ??c bi?t là v? b? ngoài, vì nó có th? mang l?i k?t qu? ?n t??ng. Nh?ng tôi thay ??i v?i mong mu?n chuy?n hóa con ng??i t? bên trong h?n là v? b? ngoài. Tôi mu?n thay ??i cách m?i ng??i c?m nh?n v? chính b?n thân h?.

Tình c?, chúng ta có th? g?p m?t ng??i ?àn ông ?i b? trên ph? v?i m?t b? râu r?t dài và có v? nh? con ng??i anh ta ???c gi?u ??ng sau b? râu ?ó. Và sau khi giúp anh ta c?o b? l?p râu ria x?m xoàm và anh ta th?c s? có th? nhìn th?y mình, anh ?y nói: “Tôi c?m th?y s?ng l?i”. Thay ??i v? b? ngoài ?ã giúp anh ta nhìn l?i chính mình.

?ó là lý do t?t c? chúng ta ??u c?n thay ??i theo th?i gian trong cu?c ??i mình. ??i v?i các b?n, nh?ng sinh viên t?t nghi?p, tôi ch?c ch?n r?ng n?u b?n có th? th?y kh? n?ng thay ??i cu?c s?ng c?a b?n, nhìn th?y b?n c?a t??ng lai thay vì hi?n t?i bé nh?, b?n s? có ???c thành công l?n.

(Trích bài phát bi?u c?a Oprah Winfrey t?i l? t?t nghi?p ??i h?c Duke n?m 2009)

4. Michael Dell – Nhà sáng l?p hãng máy tính Dell: ??ng bao gi? t? ra mình là ng??i thông minh nh?t

alt

C? g?ng ??ng bao gi? t? ra là ng??i thông minh nh?t trong phòng. Và cho dù b?n là ng??i thông minh nh?t ?i ch?ng n?a thì tôi c?ng khuyên b?n nên tìm ki?m ng??i thông minh h?n, ho?c chuy?n sang m?t phòng khác.

Trong gi?i chuyên môn, vi?c này ???c g?i là xây d?ng m?ng l??i làm vi?c. Trong các t? ch?c, ?ó là xây d?ng ??i ng?. Và trong cu?c s?ng, nó chính là t?o d?ng các m?i quan h? trong gia ?ình, b?n bè, và c?ng ??ng.

Chúng ta ??u là nh?ng món quà dành cho nhau, và trong su?t quá trình ph?n ??u tr? thành m?t nhà lãnh ??o, tôi ?ã hi?u ra m?t ?i?u quan tr?ng r?ng nh?ng kinh nghi?m quý báu nh?t ??u xu?t phát t? các m?i quan h? c?a tôi.

(Trích bài phát bi?u c?a ông Michael Dell t?i l? t?t nghi?p ??i h?c Texas n?m 2003)

5. Michael Bloomberg – Th? tr??ng thành ph? New York: ??ng gi?m chân t?i ch? quá lâu

alt

Tôi b?t ??u công vi?c ??u tiên khi ra tr??ng trên ph? Wall và tôi ?ã làm vi?c ? ?ó trong su?t 15 n?m. ?ó th?c s? là kho?ng th?i gian tuy?t v?i v?i nhi?u ?i?u thú v? và vô s? l?i khen ng?i t? ông ch? c?a tôi.

M?i ng??i ??u yêu m?n tôi, nh?ng r?i m?t ngày h? ?ã ?u?i tôi ra ???ng. Tôi v?n h?c cách l?c quan b?i h?nh phúc ch? ??n v?i ai bi?t b??c ti?p và c? g?ng. Chính xác là ngày hôm sau, sau khi tôi m?t vi?c, tôi ?ã b?t ??u làm vi?c v?i m?t công ty m?i.

(Trích bài phát bi?u c?a ông Michael Bloomberg t?i l? t?t nghi?p ??i h?c Tufts n?m 2007)

6. JK Rowling – Tác gi? Harry Porter: Th?t b?i là m? thành công

alt

Vì sao tôi l?i mu?n chia s? v?i các b?n v? nh?ng l?i ích c?a th?t b?i? ??n gi?n là vì th?t b?i có ngh?a là b? ?i nh?ng cái không c?n thi?t.Tôi t? nh? v?i mình r?ng tôi ph?i là chính tôi h?n là b?t c? ai khác và t?p trung t?t c? n?ng l??ng ch? ?? làm nh?ng vi?c quan tr?ng. N?u thành ??t ? b?t k? m?t l?nh v?c nào khác, có l? tôi ?ã không th? tìm th?y s? quy?t tâm ?? thành công trong l?nh v?c mà tôi tin r?ng th?c s? thu?c v? mình.

Tôi ?ã ???c t? do theo ?u?i ??c m? vì n?i s? hãi l?n nh?t c?a tôi ?ã không còn n?a. Tôi v?n có ???c m?t cu?c s?ng h?nh phúc v?i m?t cô con gái ?áng yêu, m?t chi?c máy ?ánh ch? c? và m?t kho ý t??ng vi?t truy?n. Và nh? v?y, nh?ng th?t b?i cay ??ng ?ã tr? thành n?n t?ng v?ng ch?c giúp tôi xây d?ng l?i cu?c s?ng c?a mình.

(Trích bài phát bi?u c?a bà JK Rowling t?i l? t?t nghi?p ??i h?c Harvard n?m 2008)

7. Jeff Bezos- CEO Amazon.com: N?ng khi?u là b?m sinh, l?a ch?n nh? th? nào m?i khó kh?n

alt

Tôi m?o mu?i d? ?oán r?ng khi b?n tr? thành c? già 80 tu?i, trong nh?ng phút giây t? v?n l?ng l?, h?i t??ng v? cu?c ??i ?ã qua, b?n s? nhìn l?i m?t lo?t nh?ng l?a ch?n c?a mình.

R?t cu?c, con ng??i mà b?n tr? thành chính là nh?ng gì b?n ?ã l?a ch?n. B?n hãy t? t?o nên câu chuy?n k? thú cho cu?c ??i mình.

(Trích bài phát bi?u c?a Jeff Bezos t?i l? khai gi?ng ??i h?c Princeton n?m 2010)

8. Mark Zuckerberg- CEO Facebook: Làm nh?ng gì mình yêu thích

alt

Khi b?n v? nhà ?n t?i và ch? ?ón b?n là nh?ng món ?n kinh kh?ng nh?t thì b?n v?n có th? ?n ???c n?u mu?n. K? c? khi b?n ch?i m?t trò ch?i, cho dù r?t khó thì b?n c?ng có th? thành công n?u yêu thích nó. Th?c t? là n?u làm nh?ng gì mà b?n mong mu?n, b?n s? c?m th?y d? dàng h?n và có nhi?u ??ng c? th?c hi?n h?n.

(Trích bài phát bi?u c?a Mark Zuckerberg t?i tr??ng Belle Haven ? thành ph? Menlo Park, CA, 2011)

9. Steve Ballmer – CEO Microsoft: Hãy kiên trì th?c hi?n ??n cùng

alt

?am mê là kh? n?ng truy?n c?m h?ng cho m?t ?i?u gì, còn n? l?c và kiên trì là kh? n?ng ?? ti?p t?c th?c hi?n ?i?u ?ó.

N?u nhìn qua các công ty mà tôi kh?i nghi?p kinh doanh thì b?n s? th?y là h?u h?t ??u th?t b?i. Ngay c? v?i các công ty ?ã g?t hái nhi?u thành công nh? Microsoft, Apple, Google hay Facebook thì b?n c?ng c?n ph?i bi?t r?ng t?t c? các công ty này ??u ?ã tr?i qua nh?ng th?i k? sóng gió.

Có th? b?n có ???c nh?ng thành công nh?t ??nh, nh?ng ch?ng may s? nghi?p c?a b?n l?i tan thành may khói. B?n áp d?ng m?t công th?c cho ý t??ng m?i, b?n coi ?ây là m?t s? cách tân nh?ng nó l?i không ho?t ??ng. Và ?ó là lúc ch?ng t? tính ngoan c??ng, không ng?ng l?c quan và kiên trì c?a b?n, nh?ng tính cách s? quy?t ??nh s? thành công c?a b?n trong t??ng lai.

(Trích phát bi?u c?a Steve Ballmer t?i ??i h?c Nam California n?m 2011)

10. Larry Page – ??ng sáng l?p Google: Hãy n?m l?y nh?ng ??c m?

alt

Tôi ngh? r?ng m?i ng??i s? d? thành công h?n khi có nh?ng ??c m? ??y tham v?ng. Có th? nghe ?i?u này h?i ?iên r?, nh?ng vì không ai khác ?? ?iên r? ?? làm ?i?u ?ó nên b?n ch?ng c?n ph?i c?nh tranh. Có quá ít ng??i dám làm nh?ng vi?c ?iên r? nh? th? này, th?m chí tôi có th? ??m ???c trên ??u ngón tay. Nh?ng ng??i khác ??u thích làm vi?c t?p th? và dính v?i nhau nh? keo.

Nh?ng ng??i gi?i nh?t s? dám ???ng ??u v?i nh?ng thách th?c l?n nh?t. ?ây chính là tr??ng h?p c?a Google.

(Trích phát bi?u c?a Larry Page t?i ??i h?c Michigan n?m 2009)

Theo Dân trí

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *