Th?y Ken Taft – Giám ??c ?i?u hành và là gi?ng viên IELTS: Nh? nh?ng kinh nghi?m quý giá có ???c t? vi?c gi?ng da?y ?? nhiê?u trung tâm ngoa?i ng?? nh? ACET, Language Link va? Apollo cùng v?i vi?c ?ào t?o ti?ng Anh cho nhi?u doanh nghi?p l?n t? n?m 2005, th?y Ken ?ã giúp r?t nhi?u h?c viên KTDC Group ??t ?i?m 8.0 trong các k? thi IELTS. Tính nghiêm kh?c nh?ng tinh t? và ?m áp c?a th?y là ?i?u luôn khi?n các h?c viên yêu m?n th?y.

Th?y Danny Colomer – ??ng sáng l?p và là gi?ng viên ?ào t?o k? n?ng kinh doanh: Th?y Danny ??n t? n??c Anh ?a? tham gia ?a?o ta?o ti?ng Anh th??ng m?i va? ?ào t?o doanh nghi?p ta?i Viê?t Nam ???c 5 n?m. Tr??c ?ó th?y ?ã t?ng n?m gi? các ch?c v? qu?n lý ? m?t s? qu?c gia châu Âu. V?i nhi?u kinh nghi?m qu?n lý doanh nghi?p và gi?ng d?y ti?ng Anh, h?u h?t các h?c viên c?a th?y ??u ??t ?i?m cao trong k? thi TOEIC ho?c nâng cao các k? n?ng ph?c v? công vi?c hi?n t?i c?ng nh? t??ng lai. Phong thái chuyên nghi?p, tính hài h??c và t?n tâm c?a th?y chính là ?i?u các h?c viên ngh? ??n khi nói v? th?y.

alt

Th?y Danny v?i h?c viên trong ngày nhà giáo Vi?t Nam

Th?y Michael Duvall – Gi?ng viên IELTS: Th?y Mike ?ã t?t nghi?p v?i b?ng danh d? t?i m?t trong nh?ng tr??ng ??i h?c uy tín v? Giáo d?c t?i M?- ??i h?c Wisconsin-Madison v?i b?ng C? nhân Khoa h?c giáo d?c. Th?y ?ã nh?n ???c r?t nhi?u B?ng khen và gi?i th??ng trong th?i gian gi?ng d?y ? quê h??ng. ??n v?i KTDC Group, th?y Mike mang trong mình nhi?t huy?t mu?n giúp các b?n tr? Vi?t Nam c?i thi?n ti?ng Anh và ??t ?i?m cao trong k? thi IELTS. T?t c? h?c viên ??u yêu quý th?y b?i nhi?t huy?t ?y và b?i nh?ng bu?i h?c luôn tràn ng?p ti?ng c??i mà th?y mang ??n.

alt

Hình l?u ni?m c?a h?c viên v?i th?y Ken và th?y Mike

M?c tiêu tr? thành trung tâm t?t nh?t Vi?t Nam

Trong 3 n?m ho?t ??ng, KTDC Group ?ã t?o d?ng ???c th??ng hi?u v?ng ch?c trong danh sách các công ty ?ào t?o uy tín t?i Vi?t Nam. V?i vi?c cá nhân hóa ch??ng trình ?ào t?o m?t cách hi?u qu? và ch?t l??ng, d?ch v? khách hàng g?n g?i, thân thi?n, trung tâm ?ã và ?ang ?ào t?o h?n 3000 h?c viên, nh?ng ng??i s? tr? thành giám ??c ?i?u hành t??ng lai, các chuyên viên IT, chuyên gia tài chính, bác s?, nhà khoa h?c, doanh nhân, n? doanh nhân ? Vi?t Nam và n??c ngoài, r?t nhi?u trong s? h? là nh?ng câu chuy?n thành công trong h?c v?n và ngh? nghi?p. R?t nhi?u h?c viên ? ??t ?i?m s? IELTS 8.0, 7.5 và TOEIC t? 800 ?i?m ch? trong 3 ??n 6 tháng tham d? cùng KTDC.

V?i ph??ng châm l?y nhân s? làm c?t lõi ?? phát tri?n và s? thành công c?a h?c viên là m?c tiêu hàng ??u, t? m?t trung tâm nh? ít ai bi?t ??n, KTDC Group ?ã nhanh chóng t?o ???c hình ?nh ??p và ngày càng kh?ng ??nh ch?t l??ng ?ào t?o khi ph?n l?n h?c viên tìm ??n trung tâm là qua l?i gi?i thi?u t? b?n bè, ng??i thân và ??ng nghi?p.

KTDC Group là m?t trung tâm ?ào t?o nh? b?i vì trung tâm l?a ch?n ?i?u ?ó. Ch? có nh? th? m?i giúp trung tâm ?em ??n nh?ng d?ch v? t?t nh?t và s? quan tâm l?n nh?t t?i t?ng h?c viên mà không ph?i trung tâm nào c?ng làm ???c. KTDC Group không k? v?ng vi?c tr? thành trung tâm ?ào t?o l?n nh?t Vi?t Nam mà ch? mu?n tr? thành trung tâm t?t nh?t.

D??i ?ây là 1 vài chia s? c?a c?u h?c viên KTDC:

alt

Tr??ng Hoàng Anh Th?  – Gi?ng viên tr? c?a ??i h?c Ngo?i Th??ng: Vào tháng 12/2011, Th? quy?t ??nh s? thi IELTS mà không bi?t b?t c? gì v? nó và ?ã ng?ng h?c ti?ng Anh trong nhi?u n?m. Mình tìm ??n KTDC Group qua l?i gi?i thi?u c?a ng??i b?n và ch?n khóa h?c c?p t?c. Tr??c ?ó, k? n?ng vi?t c?a Th? r?t t? nh?ng ch? trong 2 tháng, th?y Ken ?ã giúp mình vi?t ???c nh?ng bài lu?n khá “c?ng tay”. Nh? th? Th? ?ã ??t IELTS 7.5 v?i ?i?m Writing 8.0.

Phùng Quang Tr??ng– Du h?c sinh Hàn Qu?c: Lúc m?i tìm ??n KTDC Group, m?c tiêu c?a Tr??ng ch? kho?ng 650 – 700 ?i?m thôi. K?t qu? 875 làm mình r?t hài lòng. Th?y Danny r?t tuyêt. Th?y ch? cho mình nh?ng k? thu?t ??c bi?t ?? làm bài thi. Ngoài ra, các k? n?ng m?m qu? là th? m?nh c?a th?y.

Bùi Th? Di?m: Th?t lòng mà nói lúc ??u Di?m ch? bi?t KTDC Group qua m?t ng??i b?n. Lúc ?ó mình c?ng khá lo l?ng. Nh?ng không ng? ch? sau vài ngày lo l?ng ?y hoàn toàn bi?n m?t. Th?y Mike là ng??i có phong cách tr? trung và ??y nhi?t huy?t k?t h?p v?i tính hài h??c tuy?t v?i, t?t c? ?i?u ?ó giúp h?c trò c?a th?y ti?p thu bài h?c d? dàng h?n nhi?u. D??ng nh? ??i v?i Di?m, th?y Mike là m?t trong nh?ng giáo viên có ?nh h??ng l?n nh?t trong ??i mình.

Các b?n có th? xem them ph?n h?i c?a các b?n h?c viên t?i ?ây.

—–

KTDC Group là Nhà tài tr? h?c b?ng chính th?c c?a cu?c thi Duyên dáng Ngo?i th??ng FTUCharm 2012.

M?i nhu c?u v? vé cho ?êm Chung k?t FTUCharm 2012, vui lòng liên h? hotline 0188 301 3220 ho?c mua tr?c ti?p t?i s?nh A tr??ng ?H Ngo?i th??ng CS2 – s? 15 ???ng D5, P.25, Q.Bình Th?nh.

Tin vui cho các b?n sinh viên không ? Ngo?i th??ng ?ây: Ngày 02 – 03/05, Ban t? ch?c s? ??t bàn thông tin t?i 3 tr??ng ??i h?c trong ??a bàn thành ph?, bao g?m ??i h?c Giao thông V?n t?i, ??i h?c Kinh t?, và ??i h?c Ki?n trúc ?? giúp các b?n thu?n ti?n trong vi?c mua vé. Nhanh tay liên h? v?i chúng tôi và ch?n cho mình ch? ng?i t?t nh?t trong ?êm h?i 03/05 này, b?n nhé.

CTV FTUNEWS

 

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *