Luyện thi IELTS và Business Skills hiệu quả tại KTDC GROUP

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:2 Minute, 1 Second

Trong 3 n?m ho?t ??ng, KTDC Group ?ã t?o d?ng ???c th??ng hi?u v?ng ch?c trong danh sách các công ty ?ào t?o uy tín t?i Vi?t Nam. V?i vi?c cá nhân hóa ch??ng trình ?ào t?o m?t cách hi?u qu?, d?ch v? khách hàng thân thi?n, trung tâm ?ã và ?ang ?ào t?o h?n 3000 h?c viên, nh?ng ng??i s? tr? thành giám ??c ?i?u hành t??ng lai, các chuyên viên IT, chuyên gia tài chính, bác s?, nhà khoa h?c, doanh nhân, n? doanh nhân ? Vi?t Nam và n??c ngoài, r?t nhi?u trong s? h? là nh?ng câu chuy?n thành công trong h?c v?n và ngh? nghi?p. Ph?n l?n h?c viên ? ??t ?i?m s? IELTS 8.0, 7.5TOEIC t? 800 ?i?m ch? trong 3 ??n 6 tháng tham d? cùng KTDC.

V?i ph??ng châm l?y nhân s? làm c?t lõi ?? phát tri?n và s? thành công c?a h?c viên là m?c tiêu hàng ??u, Sau nh?ng th? h? h?c trò thành công ??u tiên KTDC Group ?ã nhanh chóng t?o ???c hình ?nh ??p và ngày càng kh?ng ??nh ch?t l??ng ?ào t?o khi ph?n l?n h?c viên tìm ??n trung tâm là qua l?i gi?i thi?u t? b?n bè, ng??i thân và ??ng nghi?p.

KTDC Group là m?t trung tâm ?ào t?o nh? b?i vì trung tâm l?a ch?n ?i?u ?ó. Ch? có nh? th? m?i giúp trung tâm ?em ??n nh?ng d?ch v? t?t nh?t và s? quan tâm l?n nh?t t?i t?ng h?c viên mà không ph?i trung tâm nào c?ng làm ???c. KTDC Group không k? v?ng vi?c tr? thành trung tâm ?ào t?o l?n nh?t Vi?t Nam mà ch? mu?n tr? thành trung tâm t?t nh?t.

Các b?n có th? xem them ph?n h?i c?a các b?n h?c viên t?i ?ÂY.

CTV FTUNEWS

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *