Microsoft được gì từ thương vụ mua Skype?

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:8 Minute, 47 Second

Tu?n qua, t?p ?oàn ph?n m?m M? Microsoft ?ã ?i m?t b??c táo b?o khi mua l?i công ty d?ch v? ?i?n tho?i internet Skype (Luxembourg) v?i 8,5 t? USD. ?ây là th??ng v? l?n nh?t t? tr??c ??n nay c?a Hãng, nh?m bành tr??ng trên th? tr??ng tiêu dùng Hãng ?ã ch?m chân trong nh?ng n?m qua và ?? t?ng kh? n?ng c?nh tranh tr??c 2 ??i th? M? là GoogleApple.

 

Ngay sau khi thông tin này ???c công b?, ph?n ?ng ??u tiên c?a các nhà ??u t? là th?t v?ng. ??n cu?i bu?i sáng th? Ba ngày 10.5, c? phi?u c?a Microsoft b? gi?m giá m?nh nh?t trên th? tr??ng ch?ng khoán M?, khi?n Hãng b? m?t g?n 3 t? USD giá tr? th? tr??ng. Không ch? các nhà ??u t?, gi?i phân tích c?ng t? ra hoài nghi v? th??ng v? này. Và m?t ?i?u khi?n nhà ??u t? ph?n ?ng m?nh là m?c giá tr? cho Skype quá cao, g?p x?p x? 10 l?n doanh thu và 32 l?n l?i nhu?n ho?t ??ng n?m 2010 c?a công ty này. Trong khi ?ó, Skype ?ang làm ?n thua l? và gánh món n? dài h?n 686 tri?u USD. Tr? m?c giá cao nh? v?y có ?áng không?

Hoài nghi b?a vây

M?t ?i?u ph?i th?a nh?n, Skype là công ty internet có t?c ?? t?ng tr??ng khá nhanh. S? ng??i s? d?ng h?ng tháng ?ã t?ng 38% trong n?m 2010, ??t 145 tri?u ng??i, trong khi m?c phí thu ???c t? ng??i s? d?ng t?ng 19%. Th? nh?ng, theo hãng tin Reuters, ?? m?c l?i nhu?n ho?t ??ng ?y ?em v? cho Microsoft t? l? 10% ROI (l?i nhu?n/v?n ??u t?), m?c t?ng l?i nhu?n này ph?i g?p 40 l?n.

Ngoài ra, s? ng??i tr? phí cho các d?ch v? c?a Skype ch? có h?n 8 tri?u, t?c ch? chi?m h?n 6% trong t?ng s? 145 tri?u ng??i s? d?ng. ?ây là con s? khá th?p ??i v?i m?t doanh nghi?p cung c?p d?ch v? mi?n phí. Trong khi ?ó, Spotify, m?t công ty d?ch v? âm nh?c k? thu?t s? c?a Th?y ?i?n, cho bi?t có h?n 15% s? ng??i s? d?ng tr? ti?n cho d?ch v? âm nh?c c?a mình.

K?t qu? kinh doanh c?a Skype c?ng không m?y kh? quan. M?c dù n?m 2010, Skype ??t l?i nhu?n ho?t ??ng 264 tri?u USD trên doanh thu 860 tri?u USD, nh?ng tính chung, Skype ?ã l? 7 tri?u USD.

C?n nói thêm, ?ây không ph?i là l?n ??u tiên Skype ???c mua v?i giá tr? l?n nh? th?. N?m 2005, công ty ??u giá tr?c tuy?n eBay (M?) ?ã mua l?i Skype v?i giá 2,6 t? USD. EBay khi ?ó c?ng tin r?ng, Skype s? có th? làm t?ng hi?u qu? c?a d?ch v? ??u giá b?ng giúp các khách hàng có th? th??ng l??ng giá c? tr?c ti?p v?i nhau d? dàng h?n. Th? nh?ng th??ng v? ?ã không ???c nh? Công ty mong ??i. B?n n?m sau ?ó, eBay ?ã bán ph?n l?n s? c? ph?n trong Skype v?i giá 2 t? USD cho nhóm các nhà ??u t? hi?n nay, trong ?ó có qu? ??u t? m?o hi?m M? Andreessen Horowitz. ?ây c?ng là lý do khi?n nhi?u chuyên gia phân tích hoài nghi li?u Microsoft có th? thành công t? th??ng v? này hay không.


“Skype là m?ng ghép ?n kh?p v?i Microsoft”

V?n có m?t s? chuyên gia nh?n ??nh khá tích c?c v? th??ng v? gi?a Microsoft và Skype. Chuyên gia phân tích Leif-Olof Wallin c?a hãng nghiên c?u th? tr??ng Gartner (M?), nh?n xét: “?ây là m?t cái giá cao. Nh?ng Microsoft s? ???c l?i t? th??ng v? này. ?ó là s? h?u th??ng hi?u tiêu dùng ???c yêu thích nh?t trong l?nh v?c g?i ?i?n tho?i tr?c tuy?n v?i l??ng khách hàng trung thành l?n”.

Trong khi ?ó, nh?n xét v? tr??ng h?p c?a eBay, ông Giles Cottle, chuyên gia phân tích cao c?p t?i Informa Telecoms & Media (Anh), cho r?ng ?ây là th??ng v? mua l?i mang t?m chi?n l??c và có ý ngh?a v?i Microsoft h?n ng??i ch? c? eBay.

“Skype hòa h?p t?t v?i nhi?u s?n ph?m khác nhau mà Microsoft ?ang có. H?n n?a, n?u b?n nhìn vào b?ng cân ??i k? toán, 8,5 t? USD không ph?i là con s? nhi?u nh?n gì ??i v?i Microsoft. Và do ?ó, vi?c Skype ?ang thua l? ho?c ch? m?i b?t ??u có lãi c?ng không ph?i là ?i?u ?áng quan tâm ??i v?i Microsoft”, ông Cottle gi?i thích.

Tính ??n cu?i tháng 3.2011, Microsoft n?m gi? 50 t? USD ti?n m?t và các kho?n ??u t? ng?n h?n. Vì th?, con s? 8,5 t? USD không ph?i là áp l?c ??i v?i t?p ?oàn ph?n m?m này.

Ông Wallin, thu?c Gartner, c?ng cho r?ng: “Skype là m?t m?nh ghép ?n kh?p v?i chi?n l??c nh?m ??n ng??i tiêu dùng c?a Microsoft. Th??ng v? này s? nâng cao giá tr? c?ng thêm cho các s?n ph?m nh? b? trò ch?i Xbox”.

?ó c?ng là ?i?u mà ông Steve Ballmer, T?ng Giám ??c Microsoft, kh?ng ??nh. Ông cho bi?t, vi?c k?t h?p s? ng??i s? d?ng Skype v?i s? ng??i s? d?ng các thi?t b? và ph?n m?m c?a Hãng s? giúp t?ng s?c h?p d?n c?a các s?n ph?m Microsoft, vì giúp h? d? dàng giao ti?p v?i nhau h?n qua m?ng l??i Skype. ??c bi?t, Skype s? h? tr? cho Xbox và thi?t b? ch?i game Kinect (Kinect ?ang là s?n ph?m bán ch?y c?a Microsoft v?i l??ng bán ra ??t h?n 10 tri?u chi?c k? t? khi ???c tung ra vào tháng 11.2010). Mua l?i Skype c?ng giúp cho Microsoft có v? th? c?nh tranh t?t h?n v?i d?ch v? g?i ?i?n tho?i có hình FaceTime c?a Apple và d?ch v? Voice c?a Google.

Ngoài ra, Skype còn ???c s? d?ng ? nhi?u lo?i ?i?n tho?i di ??ng, ??c bi?t là iPhone và các ?i?n tho?i ch?y h? ?i?u hành Android c?a Google, nh?ng l?i không có m?t ? các ?i?n tho?i s? d?ng h? ?i?u hành Windows Phone 7 c?a Microsoft. Do ?ó, vi?c k?t n?p thêm Skype s? t?ng thêm ti?n ích cho ng??i s? d?ng ?i?n tho?i Windows Phone 7, gi?a lúc Microsoft ?ã ký th?a thu?n h?p tác v?i hãng s?n xu?t ?i?n tho?i di ??ng Ph?n Lan Nokia m?i ?ây.

Tuy nhiên, ông Wallin thu?c Gartner l?i mô t? quá trình sáp nh?p m?t doanh nghi?p l?n nh? Skype vào m?t t?p ?oàn có quy mô còn l?n h?n nhi?u là r?i ro l?n nh?t c?a Microsoft. Hãng s? khó mà không can thi?p vào các quy trình và chính sách c?a Skype m?t khi hoàn t?t v? mua l?i. “Thông cáo báo chí c?a Microsoft vi?t r?ng Skype s? là m?t công ty ??c l?p. Nh?ng m?t khi b?n sáp nh?p vào t?p ?oàn l?n nh? Microsoft, m?i chuy?n s? khác ?i, cho dù b?n ch? là m?t b? ph?n c?a nó. ?ó là r?i ro l?n nh?t. B?i l?, s? sáng t?o, c?i ti?n s? có th? b? kìm hãm, c?n tr? do chính sách và v?n hóa doanh nghi?p c?a Microsoft”, ông nói.

Thách th?c tr??c m?t c?a Microsoft là nhanh chóng ch?ng minh t?m nhìn c?a mình v? th??ng v? này là ?úng. Có th? th?y, m?c dù l?i nhu?n và doanh thu c?a Microsoft t?ng g?p ?ôi trong 8 n?m qua, nh?ng c? phi?u c?a Microsoft g?n nh? c?ng gi?m t??ng ?ng, ch? y?u do Hãng ch?m chân trong cu?c ?ua trên th? tr??ng tiêu dùng, ??c bi?t là trong l?nh v?c thi?t b? di ??ng.

Theo Nh?p C?u ??u T?

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *