(FTUNEWS) – Hôm qua 03/06, FTU’s Green – Ngày h?i Xanh ??u tiên t?i tr??ng ?H Ngo?i th??ng CS II ?ã chính th?c di?n ra sau m?t th?i gian dài ???c chu?n b? công phu và k? l??ng. Ngày h?i ?ã mang l?i nhi?u tr?i nghi?m m?i l? và thú v? cho nh?ng ai tham d?. Nh?c ??n Ngày h?i không th? thi?u Gian hàng xanh – m?t trong nh?ng ?i?m nh?n n?i b?t và thu hút ???c nhi?u s? quan tâm c?a ?ông ??o ng??i tham d? trong Ngày h?i.

alt

Gian hàng Xanh g?m 4 gian hàng chính: gian hàng thông tin, gian hàng cây xanh, gian hàng ?? tái ch? và gian hàng h??ng d?n làm ?? tái ch?. ?úng nh? tên g?i, gian hàng Xanh th?c s? r?t “xanh”, ??y màu s?c và b?t m?t khi ???c trang trí t? các ph? li?u ?ã b? ?i c?ng nh? nh?ng nguyên li?u thân thi?n v?i môi tr??ng nh? khung tre, báo c?, bìa cac-tong, chai nh?a. ..

alt

??n v?i gian hàng thông tin, các b?n sinh viên không ti?p nh?n thông tin m?t cách truy?n th?ng và th? ??ng nh? các bu?i tuyên truy?n, thuy?t trình th??ng th?y, mà chính các b?n là ng??i ch? ??ng tìm ki?m thông tin cho mình. Nh?ng ki?n th?c v? môi tr??ng v?n g?n g?i và g?n li?n v?i cu?c s?ng chúng ta h?ng ngày, nay l?i càng thêm thu hút và h?p d?n khi ???c truy?n t?i ??n ng??i xem qua các hình th?c m?i l? và sáng t?o. Ph?n ch?i ném lon vào thùng rác phân lo?i bu?c ng??i tham d? ph?i có ki?n th?c c? b?n v? phân lo?i rác th?i kèm theo chút may m?n ?? ném trúng lon vào “thùng”. Sau ?ó các câu h?i xoay quanh v? môi tr??ng nh? v?n ?? ô nhi?m, bi?n ??i khí h?u, x? lí rác th?i, các ho?t ??ng vì môi tr??ng trên th? gi?i,… ???c nêu ra d??i d?ng ô ch? ho?c câu h?i tr?c nghi?m. Không khí tham gia r?t sôi n?i và nhi?u b?n may m?n tr? l?i ?úng ?ã nh?n ???c nhi?u ph?n quà d? th??ng t? BTC nh? ba lô, áo m?a, ?nh… M?t ho?t ??ng c?ng hào h?ng không kém ?ó là kí tên và vi?t thông ?i?p vào cu?n sách xanh. Chính Hoa h?u Di?m H??ng c?ng ?ã góp ch? kí c?a mình vào cu?n s? này ??y!

alt

Gian hàng tái ch? bao g?m hai khu v?c là gian hàng tr?ng bày và gian hàng h??ng d?n làm ?? tái ch?. Gian hàng tr?ng bày quy t? các s?n ph?m c?a sinh viên t? các ?oàn khóa. R?t nhi?u s?n ph?m ???c làm r?t khéo, t? m? mà không kém ph?n ??c, l? l?i phong phú v? nguyên li?u nh? chuông gió t? v? tr?ng, túi xách t? báo c?, qu?t t? photobook. Sau khi ‘mãn nhãn’ v?i nh?ng s?n ph?m này, các sinh viên có c? h?i tr?c ti?p th?c hành ? ngay gian hàng h??ng d?n bên c?nh. D??i s? ch? d?n nhi?t tình c?a các b?n c?ng tác viên, báo c?, ?ng hút, ly nh?a ?ã ???c hô bi?n thành nh?ng v?t d?ng ??n gi?n nh? ?ng c?m bút, túi xách, … Nhi?u b?n h? h?i chia s? không ng? có th? ‘hô bi?n’ m?t cách d? dàng nh?ng ph? th?i th??ng ngày thành v?t h?u d?ng nh? v?y.

alt

Có th? g?i gian hàng cây xanh là m?t khu tri?n lãm xanh thu nh? v?i ?? lo?i cây xanh nh? lúa, ??u xanh, ??u nành, x??ng r?ng ???c tr?ng trong các chai nh?a, ly gi?y, … Ngoài ra, ? ?ây các b?n còn ???c h??ng d?n v? cách ??t m?m cây, x?i ??t, tr?ng cây con,… ?? có ???c nh?ng ch?u cây xinh xinh trang trí trong nhà. Và h?n h?t, ?ây c?ng là m?t ho?t ??ng nh?m nâng cao nh?n th?c c?a sinh viên v? vai trò c?a cây xanh trong cu?c s?ng c?ng nh? ?ng d?ng thi?t th?c c?a ph? li?u.

alt

Sau sáng hôm nay, s? ti?n quyên góp tr?c ti?p cho qu? FTU’s Green vì môi tr??ng ?ã là kho?ng 500 nghìn ??ng. Mong r?ng sân ch?i b? ích và ý ngh?a này v?n s? ???c duy trì, phát huy và ngày càng ???c nh?n ???c nhi?u h?n n?a s? ?ng h? không ch? c?a các b?n sinh viên ?H Ngo?i th??ng mà còn nhi?u t? ch?c khác!

Cùng FTUNEWS nhìn l?i m?t s? hình ?nh các gian hàng nhé!

alt

alt

alt

Th??ng Th??ng

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *