Mùa xanh (Thu Nguyệt)

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:6 Minute, 17 Second

“Mùa xanh”-  mùa c?a tu?i tr?, mùa c?a nh?ng khát khao, hi v?ng, mùa tung cánh!

Tôi g?i kho?ng th?i gian này cho ??n t?n mùa thu là “mùa xanh”!

>> Sài Gòn mê ??m (Thùy Dung) 

>> Th?i ??i nào, ký ?c n?y (?? Trung Quân)

>> Qu?n short, áo thun (Ty Pha) 


 1. Tôi nh? da di?t nh?ng ngày mi?t mài chong ?èn ôn thi ??i h?c. Cái ngày ?ong ??y v?i bao m? ??c: Thi ??u ??i h?c, ?? ba m? t? hào vì ??a con gái nh?, ?? anh hai yên tâm h?c t?p, ?? có ??ng l?c ?? mà ti?p t?c hi v?ng…nh?ng ?i?u xa xôi. Tôi không bi?t nh?ng cô c?u m??i hai ?ang ph?i ôn thi v?t v? nh? th? nào, vì nh?ng gì th? h? c?a tôi ?ã ?i qua không y h?t nh? nh?ng gì các em ?ang và s?p ph?i b??c t?i. Nh?ng tôi ch?c m?t ?i?u, các em ?ang th?c s? n? l?c ?? ??n g?n h?n v?i nh?ng ??c m? c?a mình! Ch?c h?n b?n ?ã t?ng nghe câu chuy?n v? m?t c?u bé nghèo vùng r?n l? Phú Yên v??t khó ?? ghi tên mình lên b?ng vàng “Th? khoa”? B?n có t?ng nghe ??n câu chuy?n v? chàng sinh viên n?m nh?t tuy ph?i h?ng ngày ??i m?t v?i t? th?n nh?ng v?n lên l?p ?i?u ??n, góp nh?t t?ng m?nh ki?n th?c quý báu? V?y thì ch?c b?n c?ng ?ang nghi?m ra cho mình m?t ?i?u gì ?ó, hay là h?i t??ng l?i nh?ng ngày tháng sáu mùa thi?! Tôi g?i mùa thi ??i h?c là mùa xanh – xanh màu khát khao, hi v?ng – màu t??ng lai. R?i s? không lâu n?a, nh?ng cánh chim non s? tung cánh hòa vào b?u tr?i r?ng l?n, th?a s?c c?ng hi?n cho xã h?i này, ??t n??c này b?ng t?t c? nhi?t huy?t và s?c m?nh c?a tu?i tr?.


2. Cánh c?a tr??ng ??i h?c chào ?ón nh?ng l?p h?c trò m?i, trong khi ?ó xã h?i c?ng ?ang dang tay ch? ??i nh?ng l?p ng??i lao ??ng m?i. Tôi ?ang mu?n nh?c ??n th? h? sinh viên cu?i khóa. Cho dù có th?y khóe m?t cay cay và ?ôi chút v?n v??ng quãng ??i mà ng??i ta cho là ??p nh?t, cho dù còn nhi?u b?n kho?n v? con ???ng phía tr??c s?p ph?i b??c t?i, nh?ng h? ?ang s?n sàng r?i “lò luy?n” ?? dang cánh vùng v?y t? do và th?a s?c v?n d?ng nh?ng gì ?ã ???c trang b? trong su?t quãng ??i sinh viên. Sau nh?ng n?m tháng góp nh?t ki?n th?c, “s?ng sót” qua nh?ng mùa thi, v??t qua mùa bão giá, tr?i qua h?t ch?ng ??i sinh viên gian nan, nh?ng ng??i tr? ?ang t? tin b??c ?i trên con ???ng màu xanh v?i bao hi v?ng và h? ch? ?ón nh?ng-?i?u-t?t-??p-nh?t! ?? l?i th?y ? cái ?? “mùa xanh” này, nhi?t huy?t ?ang c?ng tràn trong t?ng kh?i óc, qu? tim nh?ng ng??i tr? tu?i – vì m?t t??ng lai ph?n th?nh c?a ??t n??c.

3. Mùa hè xanh, mùa c?a thanh niên xung phong! C? m?i ?? hè v?, màu áo xanh tình nguy?n l?i t?a ?i kh?p m?i mi?n T? qu?c! L?a tu?i tr? “??t cháy” nh?ng ?i?u không may, không hoàn h?o trong xã h?i này và ki?n t?o nên nh?ng ?i?u m?i t?t ??p h?n. Có ??a b?n tôi ?ã b?t t?ng ??ng ?n sáng ?? có ti?n quyên góp nhân dân vùng l?, ??a khác không ng?n ng?i dang ?ôi tay nh? bé ?? ôm l?y nh?ng m?nh ??i b?t h?nh c?a các em th?. H?ng n?m, hàng ngàn nh?ng sinh viên ?ã không ng?i b? l? chuy?n v? th?m quê sau nh?ng chu?i ngày dài nhung nh? và ch? ??i ?? l?i vác ba lô ??n v?i nh?ng vùng ??t m?i. Tôi không cho r?ng sinh viên tình nguy?n ph?i là m?t cái gì ?ó to tát l?m, ph?i ???c t? ch?c th?t rình rang, ph?i làm nh?ng vi?c tr?ng ??i l?m! D?y cho tr? th? bi?t con ch?, bi?t t? v? sinh b?n thân, giúp ng??i dân nghèo thông kênh, ??p d?p, có c? h?i ???c rê chu?t mà dùng cái máy vi tính v?n xa x? và l? l?m c?ng ?ã có th? thay ??i ???c xã h?i này r?i. H?nh phúc không ch? là ???c s?ng v?i nh?ng ng??i thân mà còn là khi ta mang h?nh phúc ??n cho ng??i khác. Màu áo xanh tình nguy?n ?ã gieo hi v?ng lên nh?ng vùng ??t xa xôi kh?p m?i mi?n T? qu?c. M?i b??c chân ng??i thanh niên tình nguy?n b??c qua, d??ng nh? tôi c?m th?y nh?ng m?m xanh m?i ?ang l? di?n. B?n có tin không? Mùa xanh là nh? v?y ?ó!

 

Tôi không g?i nh?ng ngày tháng 6 – tháng 8 là “mùa hè xanh” nh? cách mà ng??i ta v?n g?i! Tôi g?i là “mùa xanh”! Mùa này có l?m s? ki?n ??n v?y, ?âu ph?i ch? có mùa xung phong c?a sinh viên, thanh niên thôi ?âu. Mùa xanh còn là mùa n? hoa, mùa giao hòa c?a nh?ng ??c m?, hi v?ng, nh?ng n? l?c, c?ng hi?n cao c?. Cho dù có mang ý ngh?a gì ?i ch?ng n?a, mùa xanh v?n là mùa c?a tu?i tr? Vi?t Nam!

B?n ?ã s?ng và c?ng hi?n h?t mình tu?i tr? c?a mình ch?a? Hãy t? mình gieo nên nh?ng m?m xanh và ch?m chút cho cu?c ??i này mãi xanh, b?n nhé!

THU NGUY?T

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *