Mỹ Tâm ngồi ghế nóng SV 2012

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:5 Minute, 18 Second

Ca s? M? Tâm s? ???c m?i vào v? trí giám kh?o khu v?c mi?n Trung c?a ch??ng trình SV 2012 b?t ??u t? 1/1/2012 do VTV t? ch?c.

 

Sau 11 n?m b? gián ?o?n, ch??ng trình SV ti?p t?c quay l?i v?i khán gi?. ?ây là sân ch?i dành cho hàng nghìn b?n sinh viên t? các tr??ng ??i h?c trên c? n??c s? có d?p phô di?n s? “thông minh và vui tính” – ch? ?? c?a ch??ng trình, qua nhi?u ph?n thi v?i nh?ng ch? ?? g?n g?i v?i sinh viên nh? gi?ng ???ng, nhà tr?/ký túc xá, th?y cô, thi c?, tình b?n, tình yêu, du l?ch… hay nh?ng ch? ?? nhi?u “??t di?n” ?? các b?n sinh viên th? hi?n tài n?ng c?a mình nh? môi tr??ng, l?m phát, t? n?n xã h?i, xây d?ng quy ho?ch giao thông, k? ho?ch hóa gia ?ình, s?ng ?o…


Khác v?i phiên b?n SV 96, phiên b?n m?i này s? có nhi?u thay ??i trong quá trình ch?i. C? th? SV 2012 s? không theo m?t format th?ng nh?t t? s? lo?i ??n chung k?t mà s? d?ng 5 format khác nhau, áp d?ng cho 5 vòng thi.

Ngoài các ph?n thi quen thu?c t?ng có ? các phiên b?n SV c? nh? L?i chào SV, SV thông thái và Tài n?ng SV, mà trong ?ó, Tài n?ng SV s? là ph?n thi th? hi?n rõ nh?t góc nhìn m?i m?, thông thái c?a các b?n SV v? nh?ng v?n ?? nóng trong cu?c s?ng v? nh?ng ch? ?? ???c công b? t? tr??c ?ó.

Các b?n tr? còn có thêm hai ph?n thi m?i SV Ti-vi và B?n tin SV. Trong ?ó SV Ti-vi là m?t ch??ng trình truy?n hình có ?? dài 7 phút, theo ch? ?? yêu c?u c?a Ban t? ch?c v?i hình th?c là s? d?ng các format hi?n có c?a truy?n hình ho?c sáng t?o m?i ?? ph?n ánh các v?n ?? c?a ch? ?? ??a ra. Còn B?n tin SV là m?t b?n tin hoàn ch?nh v?i 2 ng??i d?n ch??ng trình, bàn v? các v?n ?? kinh t?, v?n hóa, xã h?i h?p d?n, qua ph?n bình lu?n hóm h?nh c?a SV.

Vòng 5 chính là vòng chung k?t toàn qu?c c?a SV 2012, s? ???c truy?n hình tr?c ti?p qua các c?u truy?n hình ? các ?i?m tr??ng, t??ng t? nh? Olympia. Các b?n sinh viên xu?t s?c nh?t ? 3 ??i vô ??ch 3 mi?n và m?t ??i nhì xu?t s?c nh?t trong t?t c? s? cùng tranh tài trong kho?ng 90 phút v?i các ph?n thi SV Ti-vi, SV Thông thái và Góc nhìn SV. Trong ?ó, ? ph?n SV Thông thái, chính các thành viên BGK s? là nh?ng ng??i ??a ra các tình hu?ng – thông qua nh?ng hành ??ng k? qu?c ?? th? thách các b?n sinh viên.


?ánh giá v? ch??ng trình SV 2012, nhà báo L?i V?n Sâm, Tr??ng ban Th? thao – Gi?i trí và Thông tin kinh t?, Tr??ng ban Giám kh?o 3 mi?n c?a SV 2012 chia s?: “Các b?n sinh viên v?n luôn là nh?ng ng??i tr? thông thái và vui tính. Tuy nhiên, còn quá ít “??t” ?? các b?n có th? th? hi?n cá tính, s? thông minh và sáng t?o c?a mình. SV 2012 chính là cách chúng tôi giúp khán gi? th?y m?t góc nhìn toàn di?n h?n v? nh?ng nhà thông thái vui tính – nh?ng ch? nhân t??ng lai c?a ??t n??c ?ang làm gì, ngh? gì và nhìn nh?n nh? th? nào v? cu?c s?ng xung quanh h?”.

???c bi?t, ngoài nhà báo L?i V?n Sâm, thành ph?n BGK còn có nhi?u g??ng m?t n?i ti?ng khác nh? ??o di?n ?? Thanh H?i, nh?c s? H? Hoài Anh, nhà th? Phan Huy?n Th? (BGK mi?n B?c); d? ki?n s? có ca s? M? Tâm làm BGK mi?n Trung; di?n viên H?ng Ánh và nhà báo T?ng H?u Phong, Phó T?ng biên t?p báo Tu?i tr? (BGK mi?n Nam). Trong vai trò này, các BGK s? không ch? là ng??i ch?m ?i?m các thí sinh mà còn h??ng d?n các thí sinh th? hi?n các ph?n thi hi?u qu? nh?t. ??c bi?t, ? m?t s? ph?n thi, chính giám kh?o c?ng s? là ng??i tr?c ti?p th? hi?n tình hu?ng ??c bi?t ?? th? thách thí sinh ngay t?i sân kh?u c?a SV.

Theo thông tin t? BTC SV 2012 ?ã b?t ??u ghi hình các s? ??u tiên, s? lên sóng l?n l??t hàng tu?n vào 10h sáng Ch? nh?t, b?t ??u t? ngày 1/1/2012. S? m? màn s? là cu?c ?ua tài gi?a hai tr??ng ??i h?c: ??i h?c Bách Khoa và ??i h?c Th??ng m?i, v?i nh?ng ph?n thi h?t s?c sinh ??ng và h?p d?n.

Thanh Hà – Theo Dân Vi?t

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *