(FTUNEWS) – Tháng 6, khi m?i ho?t ??ng ?ã vãn d?n thì 1 ch??ng trình l?n ??u tiên ???c t? ch?c t?i tr??ng ?H Ngo?i Th??ng CS II mang tên “FTU’s Green” s? là 1 sân ch?i hoàn toàn m?i l?, kh?i ??ng 1 mùa hè th?t s? sôi n?i và ??y ý ngh?a dành cho FTUers.

alt

FTU’s Green – Ngày h?i Xanhlà m?t ngày h?i v? môi tr??ng dành cho sinh viên tr??ng ?H Ngo?i th??ng và các tr??ng b?n trong khu v?c, cùng h??ng ?ng Ngày Môi tr??ng Th? gi?i 05/06. V?i m?t chu?i nh?ng ho?t ??ng ý ngh?a di?n ra liên t?c trong su?t th?i gian t? ch?c, FTU’s Green h?a h?n s? là m?t sân ch?i lành m?nh, b? ích nh?m nâng cao nh?n th?c c?a FTUers v? v?n ?? môi tr??ng, bi?n ??i khí h?u c?ng nh? ý th?c b?o v? môi tr??ng.

??i s? Xanh – Hoa h?u Th? gi?i ng??i Vi?t Di?m H??ng

Di?m H??ng, m?t nhan s?c Vi?t r?t ???c yêu m?n, ?ng h? và ch? c?ng ??t ???c nhi?u danh hi?u trong nh?ng cu?c thi s?c ??p ???c t? ch?c trong n??c và th? gi?i nh?: Hoa h?u Th? gi?i ng??i Vi?t 2010,Top 14 Miss Earth 2010, Top 3 N? hoàng s?c ??p Châu Á 2010, Top 17 Miss Grand Slam 2010. ??n v?i FTU’s Green l?n này, Di?m H??ng s? xu?t hi?n v?i vai trò là ??i s? Xanh, ??ng hành cùng các ho?t ??ng vì môi tr??ng c?a ch??ng trình. 

alt

Ngoài ra, nh?ng ngh? s? n?i ti?ng nh? ca s? Uyên Linh, ??c Tu?n, V?n Mai H??ng, siêu m?u Hà Anh… c?ng s? tham d? vào ch??ng trình thông qua ho?t ??ng kí tên vào b? ?nh ” M?i b?c ?nh – M?t hành ??ng” s? ???c phát t?ng vào ngày h?i v?i m?c ?ích kêu g?i ý th?c b?o v? môi tr??ng.

Nh?ng ho?t ??ng n?i b?t

V?i nh?ng ho?t ??ng c? th?, ?a d?ng v? th? lo?i, hình th?c mà tiêu bi?u là Hành trình Xanh –  cu?c thi “truy tìm kho báu” v?i qui mô ???c m? r?ng t?i bán kính 10km, ph??ng ti?n s? d?ng là xe bus và xe ??p ?? các ?oàn khóa cùng v??t qua các th? thách khá cam go c?a BTC. Các ho?t ??ng khác nh? rung chuông xanh, trao ??i xanh, tái ch? xanh c?ng h?a h?n s? mang l?i nh?ng kho?ng th?i gian vui ch?i b? ích cùng tr?i nghi?m ??y ý ngh?a và thi?t th?c.

Th?i gian di?n ra ngày h?i: 03/06/2012

??a ?i?m: Khuôn viên tr??ng ?H Ngo?i th??ng CS II t?i TP.HCM

FTUNEWS tin r?ng v?i các ho?t ??ng h?p d?n v?a nêu trên, FTUers s? không ch?n ch? mà b? qua ch??ng trình qui mô, l?n ??u tiên ???c t? ch?c t?i FTU2 nh? th? này – Ngày h?i xanh FTU’s Green. Hãy cùng ch? ??i nh?ng thông tin ‘nóng’ nh?t v? ch??ng trình s? ???c BTC c?p nh?t liên t?c trong nh?ng ngày t?i ?ây FTUers nhé!

Th?o Vân

Ngày h?i Xanh FTU’s Green hân h?nh nh?n ???c s? h? tr? t? nhà tài tr? b?ch kim Ngân hàng Ph??ng ?ông OCB.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *