(FTUNEWS) – Nh?m góp ph?n nâng cao ??i s?ng v?n hóa tinh th?n cho H?c sinh – Sinh viên, ??y m?nh phong trào v?n hóa v?n ngh? trong các tr??ng ??i h?c, Cao ??ng, Trung c?p chuyên nghi?p, Nhà v?n hóa Sinh viên ph?i h?p v?i H?i Sinh viên TP. H? Chí Minh t? ch?c cu?c thi Liên hoan ti?ng hát Sinh viên – H?c sinh toàn thành n?m 2013. Cu?c thi ??ng th?i c?ng là “chi?c nôi” phát hi?n, b?i d??ng nh?ng tài n?ng trong ho?t ??ng v?n hóa v?n ngh? cho Thành ph?.

Liên hoan ti?ng hát Sinh viên – H?c sinh toàn thành 2013 – m?t trong nh?ng ch??ng trình thi?t th?c chào n?m h?c m?i, n?m h?c 2013 – 2014; chào m?ng k? ni?m 31 n?m Ngày Nhà Giáo Vi?t nam 20/11 (1982-2013) và chào m?ng ??i h?i ??i bi?u H?i Sinh viên Vi?t Nam l?n IX, nhi?m k? 2013 – 2017.

alt

V?i quy mô hoành tráng, cu?c thi ???c t? ch?c 2 n?m m?t l?n v?i s? tham gia c?a các ??i di?n V?n ngh? ??n t? các tr??ng ??i h?c, Cao ??ng, Trung c?p chuyên nghi?p trên toàn thành ph?. Và n?m nay, v?i s? chu?n b? khá k? l??ng và ??u t? khá công phu c? v? ch?t l?n l??ng, CLB V?n hóa – Ngh? thu?t Sóng ?a T?n s? là ??i di?n c?a Ngo?i th??ng tham gia Liên hoan.

V?i ch? ?? “T? qu?c trong lòng Sinh viên”, Liên hoan Ti?ng hát Sinh viên – H?c sinh toàn thành n?m nay s? là n?i th? hi?n nh?ng ca khúc, tác ph?m ca ng?i v? nh?ng chi?n s?, nh?ng ng??i lính ?ang hàng ngày hàng gi? gìn gi? bi?n ??o, ch? quy?n c?a quê h??ng ??t n??c, v? thành ph? mang tên Bác H? kính yêu và qua ?ó góp ph?n ca ng?i Ch? t?ch H? Chí Minh; ca ng?i v? truy?n th?ng dân t?c, truy?n th?ng ??u tranh cách m?ng, phong trào Sinh viên, H?c sinh, H?i Sinh viên Vi?t Nam, ?oàn TNCS H? Chí Minh; ca ng?i cu?c s?ng, tình yêu tu?i tr?, tình b?n, th?y cô, tr??ng l?p.

Cu?c thi s? ???c t? ch?c t? ngày 9/11/2013 ??n ngày 10/11/2013.

alt

?oàn d? thi CLB Sóng ?a T?n tr??ng ?H Ngo?i Th??ng s? tham d? liên hoan vào 14g00 ngày Ch? nh?t (10/11/2013) t?i H?i tr??ng A5 (tr??ng ??i h?c Bách khoa, c? s? Lý Th??ng Ki?t, Qu?n 10, TP.HCM).

Tham d? ch??ng trình l?n này, CLB Sóng ?a T?n r?t c?n s? c? v? v? m?t tinh th?n c?a các FTUers ?? có th? t? tin, th? hi?n tài n?ng, b?n l?nh c?a sinh viên Ngo?i th??ng tr??c gi?i tr? toàn thành. V?y nên, m?i FTUer ??ng ki theo dõi ch??ng trình là m?i l?n nh?ng sinh viên tài n?ng c?a chúng ta ???c ti?p thêm l?a, thêm t? tin và thêm t?a sáng.

Các FTUers có nhu c?u tham gia c? v? CLB Sóng ?a T?n t?i Liên hoan Ti?ng hát Sinh viên – H?c sinh toàn thành có th? nh?n vé m?i có th? liên h? tr?c ti?p thông qua SDT: 0986 823 838 (g?p Hoàng Mai)

H?nh Nguyên

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.