Nhật ký một chàng trai vừa trở thành chồng

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:5 Minute, 38 Second

“Em là minh ch?ng hùng h?n v? khi?u hài h??c, v? lòng ngây th? và t? duy không gi?i h?n c?a ph? n? trí th?c hi?n nay. Em, nh?ng cô gái nh? em, ch?ng nh?ng bi?t chinh ph?c các ??nh núi c?a ngh? thu?t n?u ?n mà còn bi?t san b?ng chúng.”


alt

*****

Em thân yêu…

Anh vi?t th? này cho em ?? k? ni?m m?t n?m ngày chúng ta chung s?ng. V?i t?t c? lòng chân thành và bi?t ?n sâu s?c, em hãy tin r?ng ?ó là quãng th?i gian h?nh phúc nh?t c?a ??i anh. Th? nh?ng ai c?ng bi?t, cu?c ??i có nhi?u khía c?nh và nói ???c ??y ?? các khía c?nh ?ó là ?i?u tuy?t v?ng. V?y nên anh ch? nh?n m?nh ??n l?nh v?c mà anh thích nh?t, thành th?o nh?t và em gi?i nh?t: Ch? t?o các món ?n!

Anh th?y mình ph?i có trách nhi?m, có vinh d? phát bi?u r?ng trong l?nh v?c n?u ?n, em là m?t ngh? s? th?c s?. Kh? n?ng cao nh?t c?a ngh? s? là sáng t?o và tìm tòi, mà em thì có m?t s?c sáng t?o, pha tr?n và ng?u h?ng t?i vô biên.

Ngay bu?i sáng ??u tiên sau ?êm tân hôn, anh ???c hi?u r?ng cháo và c?m th?c ra không có ranh gi?i. Món, hay còn g?i “cái em múc ra t? n?i” là cháo, c?m hay súp ??u ???c c?. Nó ??u có ?? h?t, ?? nhão và ?? dính gi?ng nh? nhau.

?? ?n v?i th? dinh d??ng “lai t?o” ?y, em ??a ra m?t ??a th?t kho mà màu s?c làm cho ?êm ?en c?ng ph?i ghen t?. Nói v? cách thái, ?á t?ng c?ng còn chào thua, v? ?? c?ng, g?ch còn kém xa. Và ??c bi?t là ?? m?n, c? c?n m?t mi?ng th?t c?n u?ng 2 lít n??c. Món th?t kho ?ó bùng n? ??n n?i n?u b?n kh?ng b? mang ???c lên máy bay, anh tin hành khách s? lâm nguy.

Em thân yêu…

Anh ?ã bi?t tr??c là khi chung s?ng v?i em, cái n?i ng?c nhiên s? kéo dài vô t?n. Qu? không sai!

Sau th?t, món canh c?a em c?ng v??t lên chính mình. ??y là l?n ??u tiên trong ??i anh ?n canh ru?t cá n?u v?i n?m, v?i th?t b?m, v?i rau mu?ng. ?ó là ba th? anh nh?n ra ???c, nh?ng còn ba m??i th? khác có hình th?c và h??ng v? bí ?n ??n n?i anh v?a ??a lên m?m, v?a t? h?i r?ng ?âu là gi?i h?n ch?u ??ng c?a con ng??i và ?âu là khái ni?m v? dinh d??ng t?ng h?p.

Anh ch? mu?n nh?n m?nh, sau khi dùng h?t m?t bát canh nh? th?, t? nay anh không còn s? b?t c? k? thù nào.

Th? nh?ng, h?nh phúc rõ ràng m?i ch? b?t ??u. B?a tr?a là m?t cu?c du l?ch th?c s? vào th? gi?i ?m th?c, giúp anh phát hi?n ?ó v?n còn hoang dã và du l?ch ?y có tên “Du l?ch m?o hi?m”.

Em ?ã lu?c m?t ??a rau c?i xanh m??t, m??t ??n c? con sâu v?n n?m im trên lá nh? ng? ngàn ??i.

Em ??a ra món th?t gà xé phay c?a m?t c? gà ?ã h??ng th? ch?ng tr?m tu?i, khi?n th?t dai nh? c?c cao su. C? gà này ngày tr??c nh?t ??nh có t?p th? thao nên hai ?ùi s?t l?i nh? que.

Sau m?t b?a tr?a chói l?i nh? th?, anh vui m?ng ki?t s?c n?m v?t ra gi??ng ?? ??n t?i ???c em s?c d?y, dìu t?i mâm c? th?nh so?n mà em ?ã chu?n b? su?t c? bu?i chi?u.

Trong c?n mê, anh ch? còn nh? nó g?m m?t ??a cà-ri, ph?n “cà” ? ?áy n?i, ph?n “ri” ? trên vung, cùng m?t ??a heo quay r?t nóng giòn n?u ch?a c?t ba ngày trong t? l?nh.

Ngoài ra, trên bàn còn có m?t ch?u xà lách to nh? ch?u t?m và m?t con tôm n??ng t?m m?t ong n?a s?ng, n?a tái, n?a c?ng, n?a m?m, n?a xanh, n?a ??, n?a chua. n?a cay, n?a g?y, n?a béo.

Sau m?t b?a t?i nh? th? em yêu ?, anh ch? hi?u t?i sao mình còn s?ng ??n hôm sau. Nói chung, anh ch? hi?u làm sao mình còn t?n t?i t?i bây gi?.

S?ng v?i em, ?n nh?ng món em n?u khi?n anh tr? thành ng??i ?àn ông d?ng c?m, không s? gian kh?, có hàm r?ng ch?c kh?e, d? dày m?nh m?.

Em thân yêu..

Em là minh ch?ng hùng h?n v? khi?u hài h??c, v? lòng ngây th? và t? duy không gi?i h?n c?a ph? n? trí th?c hi?n nay.

Em, nh?ng cô gái nh? em, ch?ng nh?ng bi?t chinh ph?c các ??nh núi c?a ngh? thu?t n?u ?n mà còn bi?t san b?ng chúng.

Mãi mãi bên em.

Ký tên: Ch?ng c?a em.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.