Violet: Hay còn g?i là tím th?m, t??ng tr?ng cho s? lãng m?n nh?ng ??y táo b?o và c?ng r?t sang tr?ng.

alt

Màu tím – xám: S? hòa tr?n gi?a hai màu s?c này t?o nên m?t không gian êm ??m và thanh th?n, s? l?a ch?n tuy?t v?i cho nh?ng thi?t k? ???ng ??i.

 alt

Periwinkle: màu tím có pha s?c xanh c?a cây hoa d?a c?n luôn có kh? n?ng gây ?n t??ng r?t ??c bi?t.

 alt

Plum: màu m?n tím có kh? n?ng gây ?n t??ng m?nh

alt 

Tím, tr?ng và xám luôn là b? ba hoàn h?o cho nh?ng không gian ?ô th? hi?n ??i

 alt

Hay ch? c?n m?t vài chi ti?t mang s?c tím c?ng ?? t?o nên hi?u ?ng l?n

 alt

M?t chi?c th?m cùng v?i nh?ng bông hoa màu tím c?ng ?? ?? th?i h?n vào c?n phòng

 alt

C?n phòng tr? nên sang và l? v?i chùm ?èn tím

alt 

Cách ph?i màu n?i th?t tuy?t v?i

Ng?m thêm m?t s? c?n phòng pha tím ng?t ngào và sành ?i?u khác

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Theo Yume

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.