Phát triển bản thân cùng Hành Trình Đích Thực

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:4 Minute, 11 Second

(FTUNEWS) – Hành Trình ?ích Th?c là công ty tiên phong trong ch??ng trình Life Coaching & Training t?i Vi?t Nam v?i th??ng hi?u Better Living. Công ty ?ang c?n tuy?n d?ng 5 b?n Internship. ?ây là m?t c? h?i tuy?t v?i cho nh?ng b?n mu?n ???c phát tri?n k? n?ng làm vi?c.

alt

Công ty c? ph?n Hành Trình ?ích th?c là ng??i tiên phong trong ch??ng trình Life Coaching & Training t?i Vi?t Nam, d??i th??ng hi?u Better Living. Better Living áp d?ng khoa h?c tâm lý trong vi?c t? v?n và hu?n luy?n nh?ng k? n?ng s?ng quan tr?ng cho nh?ng ai c?m th?y không hài lòng v?i m?t cu?c s?ng ??y ý ngh?a và h?nh phúc.

Bên c?nh ?ó, Better Living c?ng cung c?p các khóa ?ào t?o, hu?n luy?n theo nhóm cho các nhóm kinh doanh, ?i?u ch?nh phù h?p theo nhu c?u c? th? c?a t?ng khách hàng.

?? phát tri?n kinh doanh, Better Living ?ang tìm ki?m nh?ng th?c t?p sinh mu?n có c? h?i phát tri?n k? n?ng trong làm vi?c:

Mô t? công vi?c:

B?n s? ???c giao nh?ng nhi?m v? phù h?p tùy thu?c vào chuyên môn và ?i?m m?nh c?a mình:

– Ch?u trách nhi?m v? hình ?nh c?a website và phát tri?n n?i dung: vi?t / ch?nh s?a các bài báo, c?p nh?t s? ki?n, tin t?c

– Phát tri?n fanpage c?a Better Living

– Thi?t k? các m?u riêng

– So?n và g?i email ti?p th?

– Ch?m sóc khách hàng hi?n t?i, h? tr? d?ch v? khách hàng và tìm hi?u nhu c?u c?a h? ??i v?i các khóa h?c khác

– Th?c hi?n các báo cáo v? ph?n h?i c?a sinh viên

– Nghiên c?u và phát tri?n s?n ph?m hi?n t?i c?ng nh? s?n ph?m m?i

– Ch?u trách nhi?m h? tr? gi?ng d?y

L?i ích:

– Làm vi?c trong m?t môi tr??ng thân thi?n, n?ng ??ng và ??y th? thách

– C? h?i tham d? các khóa h?c t?t h?n s?ng v?i l? phí gi?m giá

– Có kinh nghi?m trong các nhi?m v? khác nhau (??c bi?t là trong kinh doanh và marketing), giúp b?n xác ??nh nh?ng l?nh v?c thích h?p ?? phát tri?n s? nghi?p c?a mình.

– M? r?ng m?ng l??i kinh doanh c?a b?n t? nh?ng khách hàng m?c tiêu và ban c? v?n chuyên nghi?p

– Th?i gian làm vi?c linh ho?t: toàn th?i gian ho?c bán th?i gian

Yêu c?u:

– Sinh viên n?m th? 3 và n?m cu?i t? ??i h?c Ngo?i th??ng

– Có ?am mê v?i các chi?n d?ch / ho?t ??ng cho c?ng ??ng

– Có kh? n?ng k?t n?i c?ng ??ng

– N?ng ??ng, sáng t?o và thích s? th? thách

– Có kh? n?ng x? lý nhi?u nhi?m v? => k? n?ng qu?n lý công vi?c và th?i gian

– Ch? ??ng tìm hi?u và suy ngh? ?? phát tri?n

– Thành th?o Word, Excel, Power Point

– Có kh? n?ng t??ng tác trên các m?ng truy?n thông xã h?i nh? Facebook, Google +, Linkedin, Twitter và các di?n ?àn

– Thành th?o các ph?n m?m thi?t k? c?ng là m?t l?i th?

??ng ký:

Các ?ng c? viên quan tâm công vi?c này ph?i g?i CV c?a b?n và hình ch?p m?i nh?t ??n ??a ch? email: minhngocdang.vn@gmail.com ho?c ngoc.dang@vita-share.com (g?p ch? ??ng Minh Ng?c) v?i tiêu ??: “Better Living Internship – H? và tên”

Chú ý: T?t c? các ??n ?ng tuy?n này ph?i ???c vi?t b?ng ti?ng Anh.

Mai Th?o

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *