Phượng hoàng lửa mở màn đêm ‘Be ReD’

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:3 Minute, 43 Second

(FTUNEWS) – N?u nh? c? ngày 15/10 t?i ?ây b?n có th? s? ‘ch?y x?ng l?ng’ m?t nh? vì chu?i ho?t ??ng sôi n?i c?a FTU’s Day 2012 thì ?êm ??n s? là giây phút th?nh th?i ?? t?n h??ng và ‘rùng mình’ vì s? tuy?t di?u âm nh?c mang l?i. ?êm v?n ngh? ‘Be ReD’ h?a h?n s? công phu ngay t? ti?t m?c m? màn – s? ra ??i và tái sinh c?a Ph??ng hoàng l?a.

alt

Xuyên su?t tông màu ?? c?a ch? ?? FTU’s Day 2012 – ‘Be ReD’, Ph??ng hoàng l?a s? là ‘linh v?t’ linh thiêng, xu?t hi?n ngay t? phút m? màn c?a ?êm v?n ngh?.T??ng tr?ng cho v? ??p r?c r? và kiêu hãnh, Ph??ng hoàng l?a v?n là loài chim ??c tôn, ng? tr? trên t?t c? các loài chim khác. Và d?a trên s? tái sinh di?u k? t? tro tàn c?a chính mình, Ph??ng hoàng l?a là minh ch?ng hùng h?n cho tri?t lí ý ngh?a “Chúng ta s?ng và ch?t theo quan ?i?m chúng ta có v? chính mình”.

Ngày h?i truy?n th?ng FTU’s Day 2012 n?m nay ch?n g?n bó và t?a sáng cùng màu ?? r?c l?a, ch?n ??ng lòng theo ?u?i tri?t lí t? làm ch? chính mình v??t qua m?i thách th?c khó kh?n, ch?n mang cánh Ph??ng hoàng l?a làm d?y sóng lan t?a, ph? kh?p Ngo?i th??ng…

B?n Nguy?n Tr?n Hoàng Minh – thành viên Ban t? ch?c ??ng th?i là leader tr?c ti?p ti?t m?c m? màn chia s? r?ng t? khâu lên ý t??ng ??n vi?c c? th? hóa k?ch b?n là c? m?t ch?ng ???ng dài. Trong quá trình dàn d?ng, nhóm th?c hi?n ?ã g?p muôn vàn khó kh?n t? thi?u th?n v? ?i?u ki?n v?t ch?t ??n th?i gian eo h?p c?a c? m?t dàn di?n viên ?ông ??o… Tuy nhiên, th??ng tr?c trên hành lang tr??ng nh?ng bu?i x? tr?a và ch?p t?i, c? ??i di?n v?n h?ng say t?p luy?n ?? ‘hoàn h?o hóa’ ti?t m?c ??c s?c này.

alt

Trong mùa FTU’s Day 2011 n?m ngoái, nhi?u ng??i ?ã c?m m?n nàng Sen uy?n chuy?n th??t tha qua c?nh múa bóng sau màn sáng t?o, qua n? l?c tr?i d?y phi th??ng c?a nh?ng gì t??ng nh? m?ng manh y?u ?t. V?y thì h?a h?n ti?t m?c m? màn FTU’s Day 2012 n?m nay, b?n s? ng? ngàng tr??c v? ??p ??n ‘run r?y’ c?a nh?ng ?i?u múa ballet ?iêu luy?n, s? h?i h?p cùng nh?ng phân ?o?n cao trào k?ch tính và s? thán ph?c cái k?t mang ??m màu s?c nhân v?n.

Th?i gian ?ang tích t?c ??m ng??c và c? Ngo?i th??ng mình ?ang cùng h??ng v? Ngày h?i truy?n th?ng FTU’s Day 2012 ‘Be ReD’ – R?c l?a Ngo?i th??ng. FTUNEWS ch? có th? vén m?t ít bí m?t v? ti?t m?c m? màn ??n ?ây thôi, còn l?i thì ph?i ch? ??n ?êm v?n ngh? ‘Be ReD’ 15/10 các b?n t? khám phá và tr?i nghi?m nhé!

Ánh H?ng

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *